L.p.

 

Nr i data uchwały treść

 

Treść uchwały
1.

Uchwała Nr 325.LVII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18 stycznia 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
2.

Uchwała Nr 326.LVII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
3.

Uchwała Nr 327.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części

nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

4.

Uchwała Nr 328.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu.

zm. Uchwałą Nr 335.LIX.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

5.

Uchwała Nr 329.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny.
6.

Uchwała Nr 330.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny.
7.

Uchwała Nr 331.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
8.

Uchwała Nr 332. LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nieetatowego członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.
9.

Uchwała Nr 333.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
10.

Uchwała Nr 334.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
11.

Uchwała Nr 335.LIX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim

w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu.

12.

Uchwała Nr 336.LIX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Gminą Miastem Płock w zakresie

powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu.

13.

Uchwała Nr 337.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Sierpeckiemu

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 r.

zm. Uchwałą Nr 372.LXVI.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zm. Uchwałą Nr 390.LXIX.2023 z dnia 21 listopada 2023 r.

 

14.

Uchwała Nr 338.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2022 r.
15.

Uchwała Nr 339.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Sierpeckiego do 2030 r."
16.

Uchwała Nr 340.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
17.

Uchwała Nr 341.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
18.

Uchwała Nr 342.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

 z dnia 24 marca 2023 r,.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
19.

Uchwała Nr 343.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie uchwalenia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2023 r.
20.

Uchwała Nr 344.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
21.

Uchwała Nr 345.LXI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
22.

Uchwała Nr 346.LXI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
23.

Uchwała Nr 347.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
24.

Uchwała N 348.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2022 r.
25.

Uchwała Nr 349.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu za 2022 r.
26.

Uchwała Nr 350.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.
27.

Uchwała Nr 351.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z 25 maja 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym dotyczącej zamieszczenia informacji na temat obecnego stanu prawnego dotyczącego transplantacji wśród lokalnej społeczności.
28.

Uchwała Nr 352.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
29.

Uchwała Nr 353.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
30.

Uchwała Nr 354.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
31.

Uchwała Nr 355.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
32.

Uchwała Nr 356.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2022.
33.

Uchwała Nr 357.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2022.
34.

Uchwała Nr 358.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
35.

Uchwała Nr 359.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
36.

Uchwała Nr360.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
37.

Uchwałą Nr 361.LXIII,2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oaz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
38.

Uchwała Nr 362.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
39.

Uchwała Nr 363.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 202 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
40.

Uchwała Nr 364.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
41.

Uchwała Nr 365.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
42.

Uchwała Nr 366.LXIV.2023

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

zm. Uchwałą Nr 371.LXV.2023 z dnia 26 lipca 2023r.

43.

Uchwała Nr 367.LXIV.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 7 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037.
44.

Uchwała Nr 368.LXIV.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

 z dnia 7 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
45.

Uchwała Nr 369.LXV.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 lipca 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037.
46.

Uchwała Nr 370.LXV.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 lipca 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
47.

Uchwała Nr 371.LXV.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.
48.

Uchwała Nr 372.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 r.
49.

Uchwała Nr 373.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.
50.

Uchwała Nr 374.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
51.

Uchwała Nr 375.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
52.

Uchwała Nr 376.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

53.

Uchwała Nr 377.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037.
54.

Uchwała Nr 378.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 202 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
55.

Uchwała Nr 379.LXVII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 20 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037.
56.

Uchwałą Nr 380.LXVII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 20 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
57.

Uchwała Nr 381.LXVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 października 2023r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i parkowanie ich na parkingu strzeżonym.
58.

Uchwała Nr 382.LXVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sierpecki porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki i Gminę/Miasto Płock zadania z zakresu organizacji publicznego transportu

zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu.

59.

Uchwała Nr 383.LXVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sierpecki porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Lipnowskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej P7 Tłuchowo - Lipno przez Skępe.
60.

Uchwała Nr 384.LXVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sierpecki porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Gminę/Miasto Płock zadania z zakresu organizacji publicznego transportu

zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu.

61.

Uchwała Nr 385.LXVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 października 2023r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2024.

62.

Uchwała Nr 386.LXVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 października 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037.
63.

Uchwała Nr 387.LXVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na  2023 r.
64.

Uchwała Nr 388.LXIX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 21 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037.
65.

Uchwała Nr 389.LXIX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 21 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu powiatu Sierpeckiego na 2023 rok.
66.

Uchwała Nr 390.LXIX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 21 listopada 2023 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 r.
     
     

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data dodania: 2023-09-21 13:28:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-24 15:13:11
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-04 10:14:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-24 15:13:11
 • Liczba odsłon: 988
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8872040]

przewiń do góry