Lp

Nr uchwały i data pojęcia

Treść uchwały

1

Uchwała Nr 121.XVIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 stycznia 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

2

Uchwała Nr 122.XVIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego

zm. Uchwały Nr 242.XLI.2021 z dnia 30 listopada 2021r.

3

Uchwała Nr 123.XVIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw

4.

Uchwała Nr 124.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 marca 2020 roku

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu "Senior+" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

 

5.

Uchwała Nr 125.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuży niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu

 

6.

Uchwała Nr 126.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu  5 marca 2020 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

 

7.

Uchwała Nr 127.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2020 roku

 

w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023”.

 

8. Uchwała Nr 128.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

9. Uchwała Nr 129.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2020 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

10. Uchwała Nr 130.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2020 rok.

11. Uchwała Nr 131.XX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 maja 2020 rok w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.
12. Uchwała Nr 132.XX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 maja 2020 rok zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
13. Uchwała Nr 133.XX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 maja 2020 rok zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok.
14. Uchwała Nr 134.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

15 Uchwała Nr 135.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku.

16 Uchwała Nr 136.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.

17 Uchwała Nr 137.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.

18 Uchwała Nr 138.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 r.

19. Uchwała Nr 139.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

20 Uchwała Nr 140.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

21 Uchwała Nr 141.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

22 Uchwała Nr 142.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu wotum zaufania.

23 Uchwała Nr 143.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019.

24 Uchwała Nr 144.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

25 Uchwała Nr 145.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024.

26 Uchwała Nr 146.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

zm. Uchwałą Nr 279.XLIX.2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

27. Uchwała Nr 147.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.
28. Uchwała Nr 148.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
29. Uchwała Nr 149.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.
30. 150.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół filialny drewniany pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1720r. remontowany w 1870r. w m. Blizno, gm. Szczutowo.
31. 151.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.
32. 152.XXIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

zm. Uchwały Nr 26.V.2020 z dnia 15 lutego 2019r.

33. 153.XXV.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2020r. w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego
34. 154.XXV.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2020r. w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego
35. 155.XXV.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2020r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Sierpeckiego w tym Wicestarosty
36. 156.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.
37. 157.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

Uchwałą traci moc.

38. 158.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021".
39. 159.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
40. 160.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.
41. 161.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic.
42. 162.XXVI.2020 Rady powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionych funkcji w Radzie Powiatu.
43. 163.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego.
44. 164.XXVI.2020 Rady powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz określenia jej składu osobowego.
45. 165.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego
46. 166.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.
47. 167.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.
48. 168.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Cześnika Andrzeja Sławomira.
49. 169.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
50. 170.XXVII.2020 Rady powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I i II kwartał narastająco.
51. 171.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
52. 172.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie.
53. 173.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

Traci moc Uchwałą Nr 314.LV.2022 z dnia 16 grudnia 2022r.

54. 174.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
55. 175.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
56. 176.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.
57. 177.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVII w.
58. 178.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
59. 179.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
60. 180.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie załatwienia skargi na Radnego Rady Powiatu w Sierpcu.
61. 181.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Radnych Rady Powiatu w Sierpcu
62. 182.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
63. 183.XXVIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.
64. 184.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu  Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu.
65. 185.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w 2021r. do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
66. 186.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
67. 187.XXIX.2020Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.
68. 188.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2020r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
69. 189.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
70. 190.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
71. 191.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady powiatu w Sierpcu na rok 2021.
     
     
     
     
     
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data dodania: 2020-10-29 15:20:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-22 12:27:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data dodania: 2020-12-31 08:56:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-22 12:27:56
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-24 09:20:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-22 12:27:56
 • Liczba odsłon: 4558
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9937787]

przewiń do góry