Lp

Numer uchwały i data podjęcia

Przedmiot uchwały

1

Uchwała Nr 512/98/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Systemu rodzinnej opieki zastępczej w Powiecie Sierpeckim".

2

Uchwała Nr 513/98/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu

3

Uchwała Nr 514/98/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Mochowo na lata 2008-2015 wraz z aktualizacją "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Mochowo na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015".

4

Uchwała Nr 515/98/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2009

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

5

Uchwała Nr 516/98/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

6

Uchwała Nr 517/98/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora PPP w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej

7

Uchwała Nr 518/98/09 Zrządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie powierzenia przez Starostę Sierpeckiego pełnienia obowiązków Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

8

Uchwałą Nr 519/98/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie wydania opinii do wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uzyskanie "Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowy drogi krajowej nr 10 na odcinku od km 392+395,50 i od km 393+317,50 zgodnie z art. 11b ust.1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

9

Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie zmiany ułamkowej części nieruchomości oddanej PCPR w trwały zarząd.

10

Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie zmiany ułamkowej części nieruchomości oddanej PPP w trwały zarząd.

11

Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany ułamkowej części nieruchomości oddanej OPP w trwały zarząd.

12

Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie zmiany ułamkowej części nieruchomości oddanej ZS Nr 1 w trwały zarząd.

13

Uchwała Nr 520/99/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie sprostowania protokołu Nr 94/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 grudnia 2008 roku

14

Uchwała Nr 521/99/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu tablic rejestracyjnych

15

Uchwała Nr 522/99/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Sierpecki projektu oferty pn. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL.

16

Uchwała Nr 523/99/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Sierpecki projektu oferty pn. "Komputer to nie takie trudne" na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych o doradztwo dla przedsiębiorców POKL.

17

Uchwała Nr 524/99/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 stycznia 2009 roku
 

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Sierpecki projektu ofert pn. "Z Europą za pan brat" na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw POKL.

18

Uchwała Nr 525/99/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

19

Uchwała Nr 526/100/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr 502/91/08 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2009 rok

20

Uchwała Nr 527/100/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

21

Uchwała Nr 528/100/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego użyczenia Gminie Mochowo nieruchomości w miejscowości Bożewo Nowe pod budowę ciągu pieszego i parkingu

ZAŁĄCZNIK

22

Uchwała Nr 529/100/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie podziału środków PEFRON przyznanych Powiatowi na realizację zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 roku.

23

Uchwała Nr 530/101/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2009 roku

w sprawie wystąpienia do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku z wnioskiem o ustosunkowanie się do kandydatury na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

24

Uchwała Nr 531/101/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2009 roku

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego oświetlenia osiedla mieszkaniowego w miejscowości Studzieniec.

25

Uchwała Nr 532/101/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 23 lutego 2009 roku

w sprawie zawarcia porozumienia dot. użyczenia Gminie Szczutowo nieruchomości w miejscowości Szczutowo pod przebudowę szlaku spacerowego - chodnika

26

Uchwała Nr 533/101/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup paliw do samochodów i sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu

27

Uchwała Nr 534/102/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lutego 2009 roku  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

28

Uchwała Nr 535/102/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nieruchomości położonej we wsi Ligowo gm. Mochowo oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 166/1 i 166/3 o powierzchni 0,0015 ha.

29

Uchwała Nr 536/102/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie zakwalifikowania wychowanka rodziny zastępczej do mieszkania chronionego.

30

Uchwała Nr 537/102/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

31

Uchwała Nr 538/103/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia

32

Uchwała Nr 539/103/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

33

Uchwała Nr 540/103/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2009 roku


 

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok - załącznik nr 1

 

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 

34

Uchwała Nr 541/103/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

35

Uchwała Nr 542/103/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10  marca 2009 roku

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpc u

36

Uchwała Nr 543/103/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej        w Sierpcu

37

Uchwała Nr 544/104/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 marca 2009 roku


w sprawie przyjęcia sparwozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok

 

ZAŁĄCZNIK

38

Uchwała Nr 545/104/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 marca 2009 roku


w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

39

Uchwała Nr 546/104/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 marca 2009 roku


w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania zdziałaności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008.

40

Uchwała Nr 547/104/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 marca 2009 roku


w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

41

Uchwała Nr 548/105/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnhia 27 marca 2009 roku


w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL

42

Uchwała Nr 549/105/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 marca 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL

43

Uchwała Nr 550/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

44

Uchwała Nr 551/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego i przekazania ich na sesję Rady Powiatu Sierpeckiego

45

Uchwała Nr 552/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołąch i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

46

Uchwała Nr 553/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu

47

Uchwała Nr 554/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

48

Uchwała Nr 555/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgpdy na ustalenie zawodów w których kształci Zasadnicza Szkoła Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

49

Uchwała Nr 556/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

50

Uchwała Nr 557/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości 5 150 000 EURO na wykonanie modernizacji ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

51

Uchwała Nr 558/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

52

Uchwała Nr 559/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009


w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniażek dla n-li pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, n-li szkół zaocznych

53

Uchwała Nr 560 /106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały oferty pn. Dysfunkcja to nie problem na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionymdostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL

54

Uchwała Nr 561/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na złżnie projektu oferty pn. Z angielskim i informatyką po lekacjach na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Wyrónywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL

55

Uchwała Nr 562/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu wSierpcu projektu uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 roku Technikum Nr 2 w Studzieńcu.

56

Uchwała Nr 563/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego


57

Uchwała Nr 564/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zkup żwiru do remontów dróg powiatowych gruntowych w 2009 roku

58

Uchwała Nr 565/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie zawarcia porozumienia dot. użyczenia Gminie Mochowo nieruchomości w miejscowości Mochowo pod budowę chodnika w miejscowości Mochowo w pasie drogi powiatowej Nr 2999W Sikórz - Mochowo

59

Uchwała Nr 566/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 k

kwietnia 2009 roku


w sprawie zawarcia porozumienia dot. użyczenia Gminie Mochowo nieruchomości w miejscowości Bożewo i Bożewo Nowe pod budowę ciągu pieszego, zatoki autobusowej oraz sieci kanalizacji deszczowej

60

Uchwała Nr 567/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup pospóki do remontów dróg powiatowych gruntowych w 2009 roku

61

Uchwała Nr 568/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych - gruntowych w 2009 roku przy użyciu równiarki

62

Uchwała Nr 569/106/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

63

Uchwała Nr 570/107/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2009 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

64

Uchwała Nr 571/108/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał.

załącznik

65

Uchwała Nr 572/108/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2008 rok

załącznik

66

Uchwała Nr 573/108/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo- finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2008 rok

załącznik

67

Uchwała Nr 574/108/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo- finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2009 rok

załącznik

68

Uchwała Nr 575/108/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odnowienia oznakowania poziomego na drogach powiatowych w 2009 roku.

69

Uchwała Nr 576/109/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2009 roku

w sprawie zaakceptowania wniosku Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu i zbycie wyposażenia kuchni i pralni SP ZZOZ w Sierpcu o wartości 80.960 złotych zgodnie z operatem szacunkowym

70

Uchwała Nr 577/109/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wyposażenia kuchni i pralni SP ZZOZ w Sierpcu o wartości 80.960 zł zgodnie z operatem szacunkowym

załącznik

71

Uchwała Nr 578/109/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

72

Uchwała Nr 579/110/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

73

Uchwała Nr 580/110/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

74

Uchwała Nr 581/110/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2009

załącznik

75

Uchwała Nr 582/111/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

76

Uchwała Nr 583/111/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo-Gozdowo na odcinku od Mochowa do Rempina w 2009 roku

77

Uchwała Nr 584/111/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741 W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady w 2009 roku

78

Uchwała Nr 585/111/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo- Głuchowo w miejscowości Głuchowo w 2009 roku

79

Uchwała Nr 586/111/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3729W Dobaczewo - Malanowo (droga Sierpc - Ligowo) w 2009 roku

80

Uchwała Nr 587/111/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w miejscowości Zawady w 2009 roku

81

Uchwała Nr 588/111/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia                               i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego

82

Uchwała Nr 589/112/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok.

83

Uchwała Nr 590/112/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 5150000 euro na wykonanie budowy kompleksu dwóch boisk  sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym) na terenie Zespołu Szkół Nr 2

  84 Uchwała Nr 591/112/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup grysu bazaltowego do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2009 roku
 

85

Uchwała Nr 592/112/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup emulsji do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2009 roku

 

86

Uchwała Nr 593 /112/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3762 W Węgrzynowo- Lisice w miejscowości Kurówko w 2009 roku

 

87

Uchwała Nr 594/112/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w miejscowości Reczewo w 2009 roku

 

88

Uchwała Nr 595/112/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3752W Susk - Piastowo w miejscowości Susk w 2009 roku

 

89

Uchwała Nr 596/113/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

 

90

Uchwała Nr 597/113/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

 

91

Uchwała Nr 598/113/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

 

92

Uchwała Nr 599/114/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

93

Uchwała Nr 600/114/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 

94

Uchwała Nr 601/114/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok

 

95

Uchwała Nr 602/114/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok

 

96

Uchwała Nr 603/114/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego i przekazania ich na sesję Rady Powiatu Sierpeckiego

 

97

Uchwała Nr 604/115/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wniesionego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Sierpeckiego dotyczącego powołania eksperta celem zbadania zarzutów zawartych w skardze.

 

98

Uchwała Nr 605/116/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lipca 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr 603/114/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego i przekazania ich na sesję Rady Powiatu Sierpeckiego.

 

99

Uchwała Nr 606/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Barańskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

100

Uchwała Nr 607/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Barańskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

101

Uchwała Nr 608/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Chalickiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

102

Uchwała Nr 609/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Joniak nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

103

Uchwała Nr 610/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Kratkowskiej -Dul nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

104

Uchwała Nr 611/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Łukowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

105

Uchwała Nr 612/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Nowakowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

106

Uchwała Nr 613/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Żmijewskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

107

Uchwała Nr 614/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Tatyany Tymofyeyevej - Piotrowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

108

Uchwała Nr 615/117/09 Zar4ządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup znaków drogowych w 2009 roku

 

109

Uchwała Nr 616/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Chwały w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w 2009 roku

 

110

Uchwałą Nr 617/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie zawarcia porozumienia dot. użyczenia Gminie Szczutowo nieruchomości w miejscowości Gójsk pod budowę ulicy Słonecznej w Gójsku

 

111

Uchwałą Nr 618/117/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie zawarcia porozumienia dot. użyczenia Gminie Szczutowo nieruchomości w miejscowości Szczutowo pod budowę ulic Polnej i Lipowej w Szczutowie.

 

112

Uchwała Nr 619/118/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup skrapiarki - remontera dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do celów służbowych w 2009 roku 

 

113

Uchwała Nr 620/118/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy chodników i wjazdów przy ulicy Traugutta i Dworcowej w Sierpcu w 2009 roku

 

114

Uchwała Nr 621/118/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nabycia mienia Skarbu Państwa

 

115

Uchwała Nr 622/119/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu sierpeckiego

 

116

Uchwała Nr 623/119/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pzrebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w miejscowości Borkowo Wielkie w 2009 roku

 

117

Uchwała Nr 624/119/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

 

118

Uchwała Nr 625/119/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na 2009 rok

 

119

Uchwała Nr 626/11909 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego i przekazania na Sesję Rady Powiatu Sierpeckiego

 

120

Uchwała Nr 627/119/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 roku

 

121

Uchwała Nr 628/119/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu dotyczącego zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku

 

122

Uchwała Nr 629/120/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 sierpnia 2009roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu

 

123

Uchwała Nr 630/121/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza granica województwa na odcinku 1,2 km w 2009 roku

  124

Uchwała Nr 631/121/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gójsk- Mościska droga nr 1 w 2009 roku

 

125

Uchwała Nr 632/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

 

126

Uchwała Nr 633/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sierpeckiego na 2009 rok

 

127

Uchwała Nr 634/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego

 

128

Uchwałą Nr 635/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie upoważnienia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu do przyjęcia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

129

Uchwała Nr 636/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew na zabudowanej nieruchomości o nr ewidencyjnym 1430/4 stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

 

130

Uchwała Nr 637/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych i karczowania pni drzew na ulicach powiatowych w mieście Sierpc w 2009 roku

 

131

Uchwała Nr 638/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3733W Piastowo- Bledzewo w m.Bledzewo na odcinku 0,418 km w 2009 roku

 

132

Uchwała Nr 639/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo- Mieszczk w 2009 roku.

 

133

Uchwała Nr 640/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3735 W Piaski - Gozdowo w 2009 roku

 

134

Uchwała Nr 641/122/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Szczutowo a Powiatem Sierpeckim dot. użyczenia nieruchomości nr ewid 65, 140, 167/2 położonych w m. Mościska gm. Szczutowo

 

135

Uchwała Nr 642/124/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

 

136

Uchwała Nr 643/124/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane związane z zadaniem pn. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym) na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu - adres lokalizacji 09-200 Sierpc, ul. Sienkiewicza na działce ewid Nr 1430/4

 

137

Uchwała Nr 644/124/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy na roboty budowlane pn. Wykonanie modernizacji ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

 

138

Uchwała Nr 645/124/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie zaopiniowania projektu oświadczenia wniesionego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Sierpeckiego dotyczącego podtrzymania swojego stanowiska w zakresie bezzasadności skargi na działalność Starosty Sierpeckiego dotyczącą wydania koncesji na wydobycie kruszywa złożoną przez Panią Danutę Szychułdę.

 

139

Uchwała Nr 646/124/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy - remontu drogi powiatowej nr 3715 W Ligowo- Mochowo w miejscowości Malanowo Stare w 2009 roku

 

140

Uchwała Nr 647/124/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek na odcinku od miejscowości Osiek do granicy powiatu w 2009

 

141

Uchwała Nr 648/124/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania przebudowy drogi - remontu chodnika ul. Dworcowa skwerek przy stacji PKP w Sierpcu w 2009 roku

 

142

Uchwała Nr 649/125/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

 

143

Uchwała Nr 650/125/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

 

144

Uchwała Nr 651/125/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi dot. oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonie zimowym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

 

145

Uchwała Nr 652/125/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2009 rok u

 

146

Uchwała Nr 653/125/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały zmieniającej w sprawie podziału środków PEFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 roku

 

147

Uchwała Nr 654/125/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju poradnictwa specjalistycznego

 

148

Uchwała Nr 655/125/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2010 rok

 

149

Uchwała Nr 656/125/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do umowy na roboty budowlane pn. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym) na terenie ZSZ Nr 2 w Sierpcu

 

150

Uchwała Nr 657/125/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie przedłużenia umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego

 

151

Uchwała Nr 658/126/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

 

152

Uchwała Nr 659/126/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok

 

153

Uchwała Nr 660/127/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

 

154

Uchwała Nr 661/127/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na 2009 rok

 

155

Uchwała Nr 662/127/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2010".

 

156

Uchwała Nr 663/127/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w których nie jest realizowany obowiązek nauki lub obowiązek szkolny w 2009 roku

 

157

Uchwała Nr 664/127/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

158

Uchwała Nr 665/127/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawy podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2010 rok

 

159

Uchwała Nr 666/127/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

 

160

Uchwała Nr 667/128/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

 

161

Uchwała Nr 668/128/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr 659/126/09 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2010 rok.
 

162

Uchwała Nr 669/128/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego i przekazania na Sesję Rady Powiatu Sierpeckiego

 

163

Uchwała Nr 670/130/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 grudnia 2009 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok

 

164

Uchwała Nr 671/130/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 grudnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr 669/128/09 Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego i przekazania ich na sesję Rady Powiatu Sierpeckiego

 

165

Uchwała Nr 672/130/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego i przekazania na Sesję Rady Powiatu Sierpeckiego

  166 Uchwała Nr 673/130/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc- Dąbrówki - Kuski na odcinku Śniedzanowo - Dąbrówki o długości ok 2,0 km
  167 Uchwała Nr 674/130/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3720 W Mochowo - Gozdowo na odcinku od m. Mochowo do m. Rempin
  168 Uchwała Nr 675/130/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
  169 Uchwała Nr 676/131/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok
  170 Uchwała Nr 677/131/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok
  171 Uchwała Nr 678/131/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrazenia zgody na zakup masy bitumicznej na zimno do remontów dróg powiatowych w 2010 roku
  172 Uchwała Nr 679/131/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrazenia zgody na zakup grysu bazaltowego do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2010 roku
  173 Uchwała Nr 680/131/09 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup barier sprężystych typu Sp 09/4 do zabezpieczenia zakrętów/ łuków dróg powiatowych w 2010 roku
       
       
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-22 12:36:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:38:05
  • Liczba odsłon: 11459
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927204]

przewiń do góry