Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

898.

Uchwała Nr 898/100/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 114 Gójsk-Szczutowo oraz drogi Nr 1584 St.Kol.Szczutowo – dr nr 560

899.

Uchwała Nr 899/100/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup paliw do samochodów i sprzętu w ZDP w Sierpcu

900.

Uchwała Nr 900/100/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006r.

w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych ZDP w Sierpcu na 2006 rok

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

901.

Uchwała Nr 901/100/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2006 rok.

902.

Uchwała Nr 902/200/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc”.

903.

Uchwała Nr 903/100/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

904.

Uchwała Nr 904/100/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu w Sierpcu na 2006 rok

905.

Uchwała Nr 905/100/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006r.

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych Powiatu w Sierpcu.

906.

Uchwała Nr 906/100/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup węgla do kotłowni szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

907.

Uchwała Nr 907/100/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji pomieszczeń strychowych budynku internatu przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na potrzeby innych jednostek wraz z dociepleniem budynku.

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

908.

Uchwała Nr 908/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 123 Sierpc-Ligowo

909.

Uchwała Nr 909/101/2007 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Mochowo.

910.

Uchwała Nr 910/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu tablic rejestracyjnych

911.

Uchwała Nr 911/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. odwołania członków Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu – przedstawicieli Rady Powiatu.

912.

Uchwała Nr 912/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady projektu uchwały dot. określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

913.

Uchwała Nr 913/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej dot. powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

914.

Uchwała Nr 914/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały dot. dokonania zmian w Statucie Powiatu Sierpeckiego.

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze rady i Zarządu Powiatu.

915.

Uchwała Nr 915/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierp[cu dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

916.

Uchwała Nr 916/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

917.

Uchwała Nr 917/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

zał. Nr 1 do uchwały

918.

Uchwała Nr 918/101/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu.

919.

Uchwała Nr 919/102/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2006r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2006r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

zał. Nr 1 do uchwały

920.

Uchwała Nr 920/102/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach dla których Powiat Sierpecki jest organem prowadzącym Grupowej Praktyce Pielęgniarek "Zdrowa Szkoła" s.c. W Sierpcu.

921.

Uchwała Nr 921/102/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2006r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 8 do umowy zawartej w dniu 19 października 2001r. Pomiędzy Zarządem Powiatu w Sierpcu, a Grupową Praktyką Pielęgniarek "Zdrowa Szkoła" s.s. W Sierpcu.

922.

Uchwała Nr 922/102/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2006r.

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, uchwalonym uchwałą Nr 713/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Sierpcu.

923.

Uchwała Nr 923/102/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2006r.

w sprawie zmiany uchwały dot. Wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

zał.Nr 3 do uchwały

924.

Uchwała Nr 924/102/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2006r.

w sprawie zakupu kserokopiarki dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

925.

Uchwała Nr 925/102/2006 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2006r.

w sprawie zatwierdzenia projektu "Lepszy start".

926.

Uchwała

Nr 926/102/2006

Zarządu Powiatu

w Sierpcu

z dnia 8 lutego 2006r.

w sprawie zatwierdzenika projektu "Powrót na rynek pracy".

927.

Uchwała

Nr 927/103/06

Zarządu Powiatu

w Sierpcu

z dnia 20 lutego 2006r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

928.

Uchwała

Nr 928/103/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lutego 2006r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006r.

929.

Uchwała

Nr 929/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup grysu do remontów cząstkowych dróg powiatowych.

930.

Uchwała

Nr 930/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2006r.

931.

Uchwała

Nr 931/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie zmiany do harmonogramu prac przy komunalizacji gruntów pod drogami powiatowymi.

zał. Nr 1 do Uchwały

932.

Uchwała

Nr 932/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia kolejności wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2006r.

933.

Uchwała

Nr 933/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na ochronę fizyczną budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

934.

Uchwała

Nr 934/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2005r.

935.

Uchwała

 Nr 935/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu.

936.

Uchwała

Nr 936/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Bursy Powiatowej w Sierpcu.

937.

Uchwała

Nr 937/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu za 2005r.

938.

Uchwała

Nr 938/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006r.

939.

Uchwała

Nr 939/104/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych.

940.

Uchwała

Nr 940/105/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

941.

Uchwała
Nr 941/105/06
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2006r.

w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

942.

Uchwała
Nr 942/105/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 marca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały określającej zadania na które powiat przeznaczy środki PFRON – przyznane powiatowi wg algorytmu na rok 2006.

943.

Uchwała
Nr 943/105/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 marca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na “Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie gminy Gozdowo, Szczutowo i części gminy Rościszewo

944.

Uchwała
Nr 944//105/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 marca 2006r.

w sprawie zawarcia porozumień z gminą Zawidz dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2006r.

945.

Uchwała
Nr 945/105/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 marca 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

946.

Uchwała
Nr 946/105/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 marca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

947.

Uchwała
Nr 947/105/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 marca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zakup oraz wymianę stolarki okiennej.

948.

Uchwała
Nr 948/106/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 29 marca 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

949.

Uchwała
Nr 949/106/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 29 marca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

950.

Uchwała
Nr 950/106/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 29 marca 2006r.

w sprawie pokrycia kosztów analizy możliwości emisji obligacji przez powiat sierpecki przez Firmę Inwest Consulting S.A. Z siedzibą w Poznaniu.

951.

Uchwała
Nr 951/107/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 114 Gójsk-Szczutowo oraz drogi Nr 1583 St.Kol.Szczutowo dr. nr 560

952.

Uchwała
Nr 952/107/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9

953.

Uchwała
Nr 953/107/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2006r.

w sprawie zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie szkół.

954.

Uchwała
Nr 954/108/08
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup emulsji do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2006r.

955 .

Uchwała
Nr 955/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych – gruntowych w 2006r. - przy użyciu równiarki.

956.

Uchwała
Nr 956/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

wprowadzająca zmiany do planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2006r.

957.

Uchwała
Nr 957/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze.

958.

Uchwała
Nr 958/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci ZS Nr w Sierpcu.

959.

Uchwała
Nr 959/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci ZSZ Nr 2 w Sierpcu

960.

Uchwała
Nr 960/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci ZSR w Studzieńcu.

961.

Uchwała
Nr 961/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów w których kształci Zasadnicza Szkoła Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

962.

Uchwała
Nr 962/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Konkursowej

963.

Uchwała
Nr 963/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Konkursowej

964.

Uchwała
Nr 964/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

965.

Uchwała
Nr 965/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006

zał. nr 3 do uchwały

 

966.

Uchwała
Nr 966/108/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2006r.

uchylająca uchwały Zarządu Powiatu wnoszące pod obrady Rady Powiatu projekty uchwał dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu oraz zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu

967.

Uchwała
Nr 967/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie nwykonania odnowienia oznakowania poziomego na drogach powiatowych w 2006r.

968.

Uchwała
Nr 968/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu mostu w miejscowości Łukomie.

969.

Uchwała
Nr 969/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2005r.

970.

Uchwała
Nr 970/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2005 rok.

971.

Uchwała
Nr 971/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2005r.

972.

Uchwała
Nr 972/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2006r.

973.

Uchwała
Nr 973/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Modernizacja dachu budynku b. internatu ZS Nr 1 w Sierpcu.

974.

Uchwała
Nr 974/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kat. Zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Krytej Pływalni w Sierpcu.

975.

Uchwała
Nr 975/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006r. zadań przez organizacje pozarządowe.

976.

Uchwała
Nr 976/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Programie ochrony środowiska Gminy Gozdowo, opiniowanego uchwałą Nr v589/55/2004 Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2006r.

977.

Uchwała
Nr 977/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na jednorazowy wydatek z budżetu placówki – Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

978.

Uchwała
Nr 978/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

979.

Uchwała
Nr 979/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2006r.

980.

Uchwała
Nr 980/109/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Sierpcu Nr 220/XXXI/05 z dnia 28.12.2005r. W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2006r.

981.

Uchwała
Nr 981/110/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

zał. Nr 1 do uchwały

982.

Uchwała
Nr 982/110/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora ZS Nr 1 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli zarządu Powiatu do Komisji Konkursowej.

983.

Uchwała
Nr 983/110/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli zarządu Powiatu do Komisji Konkursowej

984.

Uchwała
Nr 984/110/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2006r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu na czas zastępstwa z powodu usprawiedliwionej nieobecności kierownika Krytej Pływalni.

985.

Uchwała
Nr 985/110/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot. przebudowy drogi powiatowej nr 114 Gójsk-Szczutowo oraz drogi powiatowej nr 1583 St.Kol.Szczutowo – dr nr 560

986.

Uchwała
Nr 986/111/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

zał. Nr 2 do uchwały

987.

Uchwała
Nr 987/111/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

988.

Uchwała
Nr 988/111/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu przez organizacje pozarządowe w roku 2006.

989.

Uchwała
Nr 989/111/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 30 maja 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli Zarządu do Komisji Konkursowej.

990.

Uchwała
Nr 990/111/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS Nr 1 w Sierpcu

991.

Uchwała
Nr 991/111/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

992.

Uchwała
Nr 992/112/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 7 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczenia kar umownych Jednostce projektowania – Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański w Płocku oraz zawarcie z tą Jednostką porozumienia.

993.

Uchwała
Nr 993/112/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 7 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego.

994.

Uchwała
Nr 994/112/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 7 czerwca 2006r.

w sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

995.

Uchwała
Nr 995/112/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 7 czerwca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu.

996.

Uchwała
Nr 996/112/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 7 czerwca 2006r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

997.

Uchwała
Nr 997/112/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 7 czerwca 2006r.

w sprawie zawarcia porozumienia dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w roku 2006.

998.

Uchwała
Nr 998/113/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego.

999.

Uchwała
Nr 999/113/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z powiatu sierpeckiego.

1000.

Uchwała
Nr 1000/113/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego.

1001.

Uchwała
Nr 1001/114/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

1002.

Uchwała
Nr 1002/114/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

1003.

Uchwała
Nr 1003/114/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji z wnioskiem na dofinansowanie modernizacji dachu budynku b. internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

1004.

Uchwała
Nr 1004/114/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

1005.

Uchwała
Nr 1005/114/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

1006.

Uchwała
Nr 1006/114/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

1007.

Uchwała
Nr 1007/114/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na rok 2006

1008.

Uchwała
Nr 1008/114/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie dofinansowania zakupu koszul dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Sierpcu

1009.

Uchwała
Nr 1009/114/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2006-2010

1010.

Uchwała
Nr 1010/115/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Modernizacja dachu budynku b.internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

1011.

Uchwała
Nr 1011/115/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie zakresu informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sierpeckiego

1012.

Uchwała
Nr 1012/115/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

1013.

Uchwała
Nr 1013/115/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

1014.

Uchwała
Nr 1014/115/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie odwołania dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

1015.

Uchwała
Nr 1015/115/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie powołania dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

1016.

Uchwała
Nr 1016/116/06 Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 lipca 2006r.

w sprawie przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu z siedzibą w Studzieńcu.

1017.

Uchwała
Nr 1017/116/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 lipca 2006r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu

1018.

Uchwała
Nr 1018/117/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2006r.

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu

1019.

Uchwała
Nr 1019/117/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

1020.

Uchwała
Nr 1020/117/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2006r.

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Nr 1007/114/06 z dn. 23.06.2006r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmioan w planie wydatków na 2006r. oraz uchwały Nr 1013/115/06 z dnia 28.06.2006r. zmieniającą uchwałę Nr 1007/114/06 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

1021.

Uchwała
Nr 1021/117/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

1022.

Uchwała
Nr 1022/117/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2006r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 101/115/06 Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2006r. w sprawie zakresu informacji o wykonaniu budżetu powiatu.

1023.

Uchwała
Nr 1023/117/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2006r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu w Sierpcu.

1024.

Uchwała
Nr 1024/118/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. remontu mostów w m. Kisielewo i Budy Milewskie

1025.

Uchwała
Nr 1025/118/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Sierpcu.

1026.

Uchwała
Nr 1026/118/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup oznakowania pionowego.

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

1027.

Uchwała
Nr 1027/118/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatow ej St.Kol.Zawidz-Mieszaki

1028.

Uchwała
Nr 1028/118/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

1029.

Uchwała
Nr 1029/118/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu

1030.

Uchwała
Nr 1030/118/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie włączenia szkoły w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

1031.

Uchwała
Nr 1031/118/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Zarządem Powiatu w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dot. spraw paszportowych

1032.

Uchwała
Nr 1032/118/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Rościszewo.

1033.

Uchwała
Nr 1033/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot. budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 111 Studzieniec-Rydzewo w 2006r.

1034.

Uchwała
Nr 1034/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot.przebudowy drogi powiatowej nr 109 Rościszewo-Września w 2006r.

1035.

Uchwała
Nr 1035/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot. przebudowy drogi powiatowej nr 135 Rościszewo-Kuski-Komorowo w 2006r.

1036.

Uchwała
Nr 1036/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot. przebudowy drogi powiatowej nr 110 Rościszewo-Łukomie w 2006r.

1037.

Uchwała
Nr 1037/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały dot. zawarcia porozumień z gmina Zawidz dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2006r.

1038.

Uchwała
Nr 1038/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki.

1039.

Uchwała
Nr 1039/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu sierpeckiego do realizacji Projektu pn. “Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.

1040.

Uchwała
Nr 1040/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006r.

1041.

Uchwała
Nr 1041/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

1042.

Uchwała
Nr 1042/119/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

1043.

Uchwała
Nr 1043/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 122 Pawłowo-Mieszczk w 2006r.

1044.

Uchwała
Nr 1044/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 147 St.Kol.Zawidz-Mieszaki – dr.nr 10 w 2006r.

1045.

Uchwała
Nr 1045/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

1046.

Uchwała
Nr 1046/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1047.

Uchwała
Nr 1047/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego1048

1048.

Uchwała
Nr 1048/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1049.

Uchwała
Nr 1049/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1050.

Uchwała Nr
1050/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1051.

Uchwała
Nr 1051/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1052.

Uchwała
Nr 1052/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1053.

Uchwała
Nr 1053/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1054.

Uchwała
Nr 1054/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1055.

Uchwała
Nr 1055/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1056.

Uchwała
Nr 1056/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1057.

Uchwała
Nr 1057/121/0
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1058.

Uchwała
Nr 1058/121/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1059.

Uchwała
Nr 1059/122/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 sierpnia 2006r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin

1060.

Uchwała
Nr 1060/123/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 września 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2006r.

1061.

Uchwała
Nr 1061/123/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 września 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2006r.

1062.

Uchwała
Nr 1062/123/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 września 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia aktualizacji Planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2006r.

1063.

Uchwała
Nr 1063/123/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 września 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006r.

1064.

Uchwała
Nr 1064/123/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 września 2006r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

1065.

Uchwała
Nr 1065/124/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 13 września 2006r.

w sprawie udzielenia poręczenia wykupu wierzytelności SP ZZOZ w Sierpcu

1066.

Uchwała
Nr 1066/124/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 13 września 2006r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

1067.

Uchwała
Nr 1067/125/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 września 2006r.

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na rok 2006.

1068.

Uchwała
Nr 1068/125/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 września 2006r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

1069.

Uchwała
Nr 1069/125/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 września 2006r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Krytej Pływalni w Sierpcu.

1070.

Uchwała
Nr 1070/125/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 września 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie na roboty budowlane pn. Modernizacja dachu budynku b.internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a i 8b.

1071.

Uchwała
Nr 1071/126/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
3 października 2006r.

w sprawie upoważnienia komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu do przyjęcia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

1072.

Uchwała
Nr 1072/126/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
3 października 2006r.

w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu do przyjęcia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

1073.

Uchwała
Nr 1073/126/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
3 października 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot. przebudowy drogi powiatowej nr 124 Ligowo-Mochowo w 2006r.

1074.

Uchwała
Nr 1074/126/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
3 października 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot. przebudowy drogi powiatowej nr 162 Lelice-Białuty w 2006r.

1075.

Uchwała
Nr 1075/126/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
3 października 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot. przebudowy drogi powiatowej nr 156 Lelice-Słupia w 2006r.

1076.

Uchwała
Nr 1076/126/0
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
3 października 2006r.

w sprawie zmiany uchwały dot. zawarcia porozumień z gminą Gozdowo dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych (droga Lelice-Białuty).

1077.

Uchwała
Nr 1077/126/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
3 października 2006r.

w sprawie zmiany uchwały dot. zawarcia porozumień z gminą Gozdowo dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2006r. (droga Lelice-Słupia).

1078.

Uchwała
Nr 1078/126/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
3 października 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot. przebudowy drogi powiatowej nr 172 Bożęwo-Głuchowo w 2006r.

1079.

Uchwała
Nr 1079/126/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
3 października 2006r.

w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2006r. z gminą Szczutowo.

1080.

Uchwała
Nr 1080/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006r.

1081.

Uchwała
Nr 1081/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006r.

zał. do uchwały

1082.

Uchwała
Nr 1082/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

1083.

Uchwała
Nr 1083/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZZOZ w Sierpcu.

1084.

Uchwała
Nr 1084/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu z dnia 23 marca 2005r. w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

1085.

Uchwała
Nr 1085/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Powiatowego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

1086.

Uchwała
Nr 1086/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie wprowadzenia do porządku sesji projektu uchwały w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu reprezentantów Powiatu w stowarzyszeniu pn. “Lokalna Organizacja Turystyczna “Nad Skrwą i Sierpienicą”.

1087.

Uchwała
Nr 1087/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie wprowadzenia do porządku sesji Rady Powiatu projektu uchwały dot. zgłoszenia przez Radę Powiatu kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

1088.

Uchwała
Nr 1088/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie wykonania rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2006r.

1089.

Uchwała
Nr 1089/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.gen.Jose de San Martin w Sierpcu.

1090.

Uchwała
Nr 1090/127/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
9 października 2006r.

w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

1091.

Uchwała
Nr 1091/128/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
20 października 2006r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2006r.

1092.

Uchwała
Nr 1092/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

1093.

Uchwała
Nr 1093/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie zmiany uchwały dot. zawarcia porozumień z gminą Zawidz dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2006r.

1094.

Uchwała
Nr 1094/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dot. przebudowy drogi powiatowej Zawidz-Mieszaki w 2006r.

1095.

Uchwała
Nr 1095/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007.

1096.

Uchwała
Nr 1096/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę dot. oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonie 2006/2007.

1097.

Uchwała
Nr 1097/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania remontu mostu w m.Gołocin.

1098.

Uchwała
Nr 1098/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2006r. soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

1099.

Uchwała
Nr 1099/129/0
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu w 2006r. samochodu ciężarowego do celów służbowych.

1100.

Uchwała
Nr 1100/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. dostaw podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania DPS w Szczutowie.

1101.

Uchwała
Nr 1101/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie prac remontowych dla DPS w Szczutowie.

1102.

Uchwała
Nr 1102/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006r.

1103.

Uchwała
Nr 1103/129/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia
27 października 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 140 Goleszyn-Borkowo-Zgagowo w 2006r. w miejscowości Białe Błoto.

1104.

Uchwała
Nr 1104/130/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 listopada 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania ścinki poboczy przy drogach powiatowych.

1105.

Uchwała
Nr 1105/130/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 listopada 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu w 2006r. tłucznia do wykonania nawierzchni na ul. Wróblewskiego w Sierpcu.

1106.

Uchwała
Nr 1106/130/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 listopada 2006r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez P. Małgorzat Niepytalską.

1107.

Uchwała
Nr 1107/130/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 listopada 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo.

1108.

Uchwała
Nr 1108/130/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 listopada 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006r.

1109.

Uchwała
Nr 1109/130/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 listopada 2006r.

w sprawie zmiany uchwały dot. powołania dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

1110.

Uchwała
Nr 1110/131/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu tablic rejestracyjnych.

1111.

Uchwała
Nr 1111/131/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2006r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2007r.

1112.

Uchwała
Nr 1112/132/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu, Zarządem Miasta oraz Gminą Sierpc w sprawie pokrywania części wynagrodzenia nauczyciela sprawującego funkcję Prezesa Zarządu ZNP w Sierpcu.

1113.

Uchwałą
Nr 1113/132/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach, dla których powiat jest organem prowadzącym Grupowej Praktyce Pielęgniarskiej “Zdrowa Szkoła” s.c. w Sierpcu

1114.

Uchwała
Nr 1114/132/06
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-02 15:14:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-31 14:32:45
  • Liczba odsłon: 6394
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9937860]

przewiń do góry