L.P.

 

 

NUMER CHWAŁY

 

TREŚĆ UCHWAŁY

  1

 

 2.

 3.

1.   Uchwała Nr 649.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo.

zm. Uchwałą Nr 694.131.2018 z dnia 1 marca 2018r.
2.   Uchwała Nr 650.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo.
3.   Uchwała Nr 651.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
4.   Uchwała Nr 652.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie przyjęcie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

zm. Uchwałą Nr 699.132.2018r. z dnia 9 marca 2018r.
5.   Uchwała Nr 653.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
6.   Uchwała Nr 654.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej  I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
7.   Uchwała Nr 655.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu.
8.   Uchwała Nr 656.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
9.   Uchwała Nr 657.124.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego.
10.   Uchwałą Nr 658.124.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
11.   Uchwała Nr 659.124.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
12.   Uchwała Nr 660.124.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w i mieniu powiatu.

Traci moc Uchwała Nr 96.22.2015
z dnia 28 maja 2015r.
13.   Uchwała Nr 661.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
14.   Uchwała Nr 662.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
15.   Uchwała Nr 663.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2017r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
16.   Uchwała Nr 664.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017.
17.   Uchwała Nr 665.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
18.   Uchwała Nr 666.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".
19.   Uchwała Nr 667.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
 
20.   Uchwała Nr 668.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu ,,Zagraniczna praktyka uczniów z Mechanika" realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
21.   Uchwała Nr 669.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu ,,Z Ekomikiem w europejską przygodę" realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
22.   Uchwała Nr 670.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2018 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
23.   Uchwała Nr 671.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
24.   Uchwała Nr 672.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół parafialny w Łukomiu pw. św. Katarzyny, drewniany z 1761r. Rozbudowany około 1881r. oraz dzwonnica drewniana 1872r.
25.   Uchwała Nr 673.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIII w.
26.   Uchwała Nr 674.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

zm do Uchwały Nr 400.81.2016 z dnia 26 października 2016r.
27.   Uchwała Nr 675.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2018.
28   Uchwała Nr 676.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2.278km.

zm. Uchwały Nr 695.131.2018 z dnia 1 marca 2018r.
29.   Uchwała Nr 677.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2018r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
30.   Uchwała Nr 678.126.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas określony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczenie w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
31.   Uchwała Nr 679.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 km do km 16+340 gm. Gozdowo.
32.   Uchwała Nr 680.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2017r.
33.   Uchwała Nr 681.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie upoważnienia p. o  Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 
34.   Uchwała Nr 682.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie upoważnienia p. o Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
35.   Uchwała Nr 683.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
36.   Uchwała Nr 684.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Traci moc uchwała Nr 109.24.2015 z dnia 17 czerwca 2015r.
37.   Uchwałą Nr 685.129.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
38.   Uchwała Nr 686.129.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
39.   Uchwała Nr 687.129.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
40.   Uchwała Nr 688.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017r.
41.   Uchwała Nr 689.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.
42.  
Uchwała Nr 690.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie  na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
43.  
Uchwała Nr 691.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu na rzecz Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
44.  
Uchwała Nr 692.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
45.   Uchwała Nr 693.131.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2018r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
46.   Uchwała Nr 694.131.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo.
47.   Uchwała Nr 695.131.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2.278km.
48.   Uchwała Nr 696.132.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 marca 2018r.
w sprawie wykazu  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
49.   Uchwała Nr 697.132.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 marca 2018r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2018.

zm. Uchwałą Nr 700.133.2018 z dnia 13 marca 2018r.
50.   Uchwała Nr 698.132.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 marca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu na roboty budowlane polegające na podłączeniu hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu do miejskiej sieci wodno- kanalizacyjnej oraz poprawieniu standardu wykonania hali poprzez zastosowanie stolarki aluminiowej zamiast PCV przewidzianej w projekcie budowlanym.
51.   Uchwała Nr 699.132.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.  

zm. Uchwały 652.123.2018 z dnia 5 stycznia 2018r.
52.   Uchwała Nr 700.133.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2018.
53.   Uchwała Nr 701.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
54.   Uchwała Nr 702.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.
55.   Uchwała Nr 703.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2018.
56.   Uchwała Nr 704.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art 42 ust 7pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
57.   Uchwała Nr 705.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. 
58.   Uchwała Nr 706.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
59.   Uchwała Nr 707.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie zawodów, w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu.
60.   Uchwała Nr 708.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
61.   Uchwała Nr 709.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta wolskiego w Sierpcu.
62.   Uchwała Nr 710.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi i osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017".
63.   Uchwała Nr 711.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów opieki zdrowotnej w Sierpcu.
64.   Uchwała Nr 712.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w projekcie pn. ,,Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
65.   Uchwałą Nr 713.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019".
66.   Uchwała Nr 714.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
67.   Uchwała Nr 715.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
68.   Uchwała Nr 716.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
69.   Uchwała Nr 717.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
70.   Uchwała Nr 718.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017r.
71.   Uchwała Nr 719.135.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo.
72.   Uchwała Nr 720.135.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017r.
73.   Uchwała Nr 721.136.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 kwietnia 2018r.
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
74.   Uchwała Nr 722.136.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 kwietnia 2018r.
w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020.
75.   Uchwała Nr 723.136.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 kwietnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
76.   Uchwała Nr 724.136.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 kwietnia 2018r.

 
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
77.   Uchwała Nr 725.136.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 kwietnia 2018r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok.
78.   Uchwała Nr 726.137.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2017r.
79.   Uchwała Nr 727.137.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017r.
80.   Uchwała Nr 728.137.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017r.
81.   Uchwała Nr 729.137.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.
82.   Uchwała Nr 730.137.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.
83.   Uchwała Nr 731.137.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu.
84.   Uchwała Nr 732.137.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
85.   Uchwała Nr 733.137.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin-Pianki-Puszcza wraz z drogami dojazdowymi.

zm. Uchwałą Nr 751.142.2018 z dnia 30 maja 2018r.
86.   Uchwała Nr 734.138.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 kwietnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
87.   Uchwała Nr 735.138.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 kwietnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
88.   Uchwałą Nr 736.139.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno - zimowym.

zm. Uchwałą Nr 773.146.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
89.   Uchwała Nr 737.139.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc
90.   Uchwała Nr 738.139.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27kwietnia 2018r.
w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
91.   Uchwała Nr 739.140.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
92.   Uchwała Nr 740.140.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
93.   Uchwała nr 741.140.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.
94.   Uchwała Nr 742.140.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
95.   Uchwała Nr 743.140.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
96.   Uchwała Nr 744.140.2018
Zarząd Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
97.   Uchwała Nr 745.141.2018
 Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 23 maja 2018r.
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
98.   Uchwała Nr 746.141.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
99.   Uchwała Nr 747.141.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
100.   Uchwała Nr 748.141.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 14720r. i dzwonnica z końca XVIII w.
101.   Uchwała Nr 749.141.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin.
102.   Uchwała Nr 750.141.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.
103.   Uchwała Nr 751.142.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r.
zm. Uchwały Nr 733.137.2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin-Pianki-Puszcza wraz z drogami dojazdowymi.
104.   Uchwała Nr 752.142.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo - Szumanie gm. Rościszewo.

zm. Uchwałą Nr 772.146.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
 
105.   Uchwała Nr 753.143.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
106.   Uchwała Nr 754.143.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
107.   Uchwała Nr 755.143.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.
108.   Uchwała Nr 756.143.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 czerwca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowę poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacji przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.
109.   Uchwała Nr 757.143.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 czerwca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
110.   Uchwała Nr 758.144.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 czerwca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.
111.   Uchwała Nr 759.144.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 czerwca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
112.   Uchwała Nr 760.145.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2018r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
113.   Uchwała Nr 761.145.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2018r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy pozaszkolnej w Sierpcu.
114.   Uchwała Nr 762.145.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
115.   Uchwała Nr 763.145.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2018r.
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadający w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
116.   Uchwała Nr 764.145.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
 z dnia 22 czerwca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
117.   Uchwała Nr 765.145.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
118.   Uchwała Nr 766.145.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2018r.
w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, przeprowadzonego na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Sierpcu nr 711.134.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
119.   Uchwała Nr 767.145.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2018r.
w sprawie odmowy uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.06.2018r. nr 754.143.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Sierpcu przeprowadzonego w dniu 29.05.2018r. i następnie unieważnienie tego konkursu.
120.   Uchwała Nr 768.145.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania projektu herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego.
121.   Uchwała Nr 769.145.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22czerwca 2018r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
122.   Uchwała Nr 770.146.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa.
123.   Uchwała Nr 771.146.2018
Zarządu powiatru w Sierpcu
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno.


zm Uchwałą Nr 805.151.2018 z dnia
6 września 2018r.
124.   Uchwała Nr 772.146.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 czerwca 2018r. 
zm. Uchwały Nr 752.142.2018 z dnia 30 maja 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo.
125.   Uchwała Nr 773.146.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 czerwca 2018r.

 
zm. Uchwały Nr 736.139.2008 z dnia 27 kwietnia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno - zimowym.
126.   Uchwała Nr 774.147.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
127.   Uchwała Nr 775.147.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
128.   Uchwała Nr 776.147.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2018r.
129.   Uchwała Nr 777.147.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Rzeszotarskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
130.   Uchwała Nr 778.147.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Ciemieckiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
131.   Uchwała Nr 779.147.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Emili Lewandowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
132.   Uchwała Nr 780.147.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Kryszczak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
133.   Uchwała Nr 781.147.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
134.   Uchwała Nr 782.147.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.
135.   Uchwała Nr 783.147.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
136.   Uchwała Nr 784.147.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów oraz ustalenie cen wywoławczych i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
137.   Uchwała Nr 785.147.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów pisemnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
138.   Uchwała Nr 786.147.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2018r.
w sprawie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
139.   Uchwała Nr 787.148.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu ,,Z Ekonomikiem w europejską przygodę" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
140.   Uchwała Nr 788.149.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
141.   Uchwała Nr 789.149.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
142.   Uchwała Nr 790.149.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Senior +                 i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
143.   Uchwała Nr 791.149.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
144.   Uchwała Nr 792.149.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
145.   Uchwała Nr 793.149.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2018r.
146.   Uchwała Nr 794.149.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza teletechnicznego Netii do Krytej Pływalni w Sierpcu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu i Krytej Pływalni w Sierpcu.
147.   Uchwała Nr 795.149.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
148.   Uchwała Nr 796.149.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla powiatu Sierpeckiego" dla Pani Aleksandry Malinowskiej - Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
149.   Uchwała Nr 797.149.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Sierpcu.
150.   Uchwała Nr 798.150.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2018r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
151.   Uchwała Nr 799.150.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2018r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
152.   Uchwałą Nr 800.151.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019".
153.   Uchwała Nr 801.151.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
154.   Uchwała Nr 802.151.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r.
w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
155.   Uchwała Nr 803.151.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r.
w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających  bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
156.   Uchwała Nr 804.151.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.
157.   Uchwała Nr 805.151.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r.

 
zm. Uchwały Nr 771.146.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno.
158.   Uchwała Nr 806.152.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 września 2018r.
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonej do oddania w użytkowanie.
159.   Uchwała Nr 807.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
160.   Uchwała Nr 808.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

zm. Uchwały 400.81.2016 z dnia 26 października 2018r.
161.   Uchwała Nr 809.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 10 października 21018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2018r.
162.   Uchwała Nr 810.153.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
163.   Uchwała Nr 811.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na wydzierżawienie nieruchomości będących w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu.
164.   Uchwała Nr 812.153.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
165.   Uchwała Nr 813.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na            rok 2019.
166.   Uchwała Nr 814.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017/2018.
167.   Uchwała Nr 815.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
168.   Uchwała Nr 816.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
169.   Uchwała Nr 817.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji mostu z drogi powiatowej nr 3708W w m. Puszcza gm. Rościszewo.
170.   Uchwała Nr 818.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
171.   Uchwała Nr 819.153.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 października 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
172.   Uchwała Nr 820.154.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielania zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonach zimowych: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
173.   Uchwała Nr 821.154.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r.

zm. Uchwałą Nr 34.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu do projektu ,,Z Ekonomikiem w szeroki świat" realizowanego w ramach programu Erasmus + oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
174.   Uchwała Nr 822.155.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 października 2018r.
w sprawie przekazania projektów symboli Powiatu Sierpeckiego do zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną.
175.   Uchwała Nr 823.155.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 października 2018r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
176.   Uchwała Nr 824.156.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
177.   Uchwała Nr 825.156.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
178.   Uchwała Nr 826.156.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu w 2019r.
179.   Uchwała Nr 827.156.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu .
180.   Uchwała Nr 828.156.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sucharskiego w Sierpcu do projektu w ramach Osi priorytetowej  X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.
181.   Uchwała Nr 829.156.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletni ą prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 20158-2034.
182.   Uchwała Nr 830.156.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 r.
183.   Uchwała Nr 831.157.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 roku.
184.   Uchwała Nr 832.157.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie sierpeckim w 2019 roku.
185.   Uchwała Nr 833.158.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2018r.
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
186.   Uchwała Nr 834.158.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2018r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, złożenia i uzupełnienia w formie elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu pn. ,,Kompetencje kluczowe = Sukces. II edycja".
187.   Uchwała Nr 835.158.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i uczestników Działu Wsparcia Dziennego ,,Senior+" na lata 2019-2021.
188.   Uchwała Nr 836.158.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2018r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
189.   Uchwała Nr 837.158.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2018r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
190.   Uchwała Nr 838.158.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
191   Uchwała Nr 839.158.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.`
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-08 12:04:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:50:28
  • Liczba odsłon: 8955
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9895802]

przewiń do góry