L.P

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

1. Uchwała Nr 14.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
2. Uchwała Nr 15.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zmiana Uchwałą Nr 223.47.2015 z dnia 31 grudnia 2015r.
 
3. Uchwała Nr 16.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.
4. Uchwała Nr 17.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
5. Uchwała Nr 18.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wystąpienia pokontrolnego prawidłowości wykorzystania dotacji przez Panią Joannę Mroczkowską - organ prowadzący Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu oraz Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu.
6. Uchwała Nr 19.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Ryszarda Tomaszewskiego - Rolnika z gminy Gozdowo.
7. Uchwała Nr 20.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Sierpcu.
8. Uchwała Nr 21.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.
9. Uchwała Nr 22.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2014r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
10. Uchwała Nr 23.6.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 stycznia 2015r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2014.
11. Uchwała Nr 24.6.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 stycznia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
12. Uchwała Nr 25.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2015 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
13. Uchwała Nr 26.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 123 stycznia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2015 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
14. Uchwała Nr 27.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
15. Uchwała Nr 28.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
16. Uchwała Nr 29.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015r.
17. Uchwała Nr 30.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
w sprawie przyjęcia Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2015.
18. Uchwała Nr 31.8.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2014r.
19. Uchwała Nr 32.8.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lutego 2015r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
20. Uchwała Nr 33.8.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
21. Uchwała Nr 34.8.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lutego 2015r.zm. Uchwałą Nr 70.14.2015
z dnia 1 kwietnia 2015r.


zm. Uchwałą Nr 235.48.2016 z dnia 18 stycznia 2016r.

zm. Uchwała Nr 425.86.2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

zm. Uchwałą Nr 573.109.2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.

 
22. Uchwała Nr 35.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr H. Sucharskiego w Sierpcu.
23. Uchwała Nr 36.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
24. Uchwała Nr 37.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.

zm. Uchwałą
Nr 380.76.2016
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu Monitorującego ds. realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 oraz delegowanie przedstawicieli Zarządu Powiatu w Sierpcu do składu tego Zespołu.
25. Uchwała Nr 38.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.
26. Uchwała Nr 39.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
27. Uchwała Nr 40.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
28. Uchwała Nr 41.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
29. Uchwała Nr 42.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
30. Uchwała Nr 43.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015r.
31. Uchwała Nr 44.10.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum dotyczącej uzyskania akredytacji na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)  w województwie mazowieckim.
32. Uchwała Nr 45.10.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego nw wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4.040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4 + 935 do km 7 + 030 i na terenie gm. Sierpc od km 1 + 790 do km 2 + 120 oraz od km 3 + 320 do km 4 + 935).
33. Uchwała Nr 46.10.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.
34. Uchwała Nr 47.10.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Krytej Pływalni w Sierpcu.
35. Uchwała Nr 48.11.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
36. Uchwała Nr 49.11.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu\
z dnia 4 marca 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego pn. ,,Z Wami - dla Was" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
37. Uchwała Nr 50.11.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
38. Uchwała Nr 51.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Traci moc Uchwała Nr 697/135/10 z dnia 3 marca 2010r.
39. Uchwała Nr 52.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
40. Uchwała Nr 53.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
41. Uchwała Nr 54.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
42. Uchwała Nr 55.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas określony nie dłuższy niż 3 lata powierzchni w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
43. Uchwała Nr 56.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I) w ramach osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
44. Uchwała Nr 57.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I) w ramach osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
45. Uchwała Nr 58.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
46. Uchwała Nr 59.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
47. Uchwała Nr 60.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
48. Uchwała Nr 61.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Sierpcu.
49. Uchwała Nr 62.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Sierpcu.
50. Uchwała Nr 63.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc.
51. Uchwała Nr 64.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2014 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - I Liceum Ogólnokształcącemu PUL w Sierpcu.
52. Uchwała Nr 65.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2014 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Drugiemu Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sierpcu.
53. Uchwała Nr 66.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok.
54. Uchwała Nr 67.14.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 kwietnia 2015r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2015.
55. Uchwała Nr 68.14.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 kwietnia 2015r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014".
56. Uchwała Nr 69.14.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 kwietnia 2015r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2015.
57. Uchwała Nr 70.14.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 kwietnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.
58. Uchwała Nr 71.15.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 kwietnia 2015r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2014 rok.
59. Uchwała Nr 72.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017.
60. Uchwała Nr 73.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
61. Uchwała Nr 74.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
62. Uchwała Nr 75.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
63. Uchwała Nr 76.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
64. Uchwała Nr 77.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
65. Uchwała Nr 78.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
23 kwietnia 2015r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.
66. Uchwała Nr 79.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
67. Uchwała Nr 80.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
68. Uchwała Nr 81.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy, na czas określony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
69. Uchwała Nr 82.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
70. Uchwała Nr 83.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015r.
71. Uchwała Nr 84.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
72. Uchwała Nr 85.18.2015
Zarz ad Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Rozbudowa Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
73. Uchwała Nr 86.19.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok.
74. Uchwała Nr 87.19.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez powiat sierpecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
75. Uchwała Nr 88.19.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
76. Uchwała Nr 89.19.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr 3772W ul. Wojska Polskiego wraz z drogami dojazdowymi.
77. Uchwała Nr 90.19.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Zmieniona Uchwałą Nr 156.35.2015 z dnia 24 września 2015r.
78. Uchwała Nr 91.20.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 maja 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
79. Uchwała Nr 92.20.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 maja 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
80. Uchwała Nr 93.20.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 maja 2015r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego w celu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
81. Uchwała Nr 94.21.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 maja 2015r
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
Traci moc Uchwała Nr 91.20.2015 z dnia 21 maja 2015r.
82. Uchwała Nr 95.21.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
Traci moc Uchwała Nr 92.20.2015 z dnia 21 maja 2015r.
83. Uchwała Nr 96.22.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 maja 2015r.


 
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.


Zmieniona Uchwałą 660.124.2018r.
z dnia 9 stycznia 2018r.
84. Uchwała Nr 97.23.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
85. Uchwała Nr 98.23.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
86. Uchwała Nr 99.23.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 czerwca 2015r.
w sprawie wystąpienia pokontrolnego prawidłowości wykorzystania dotacji przez Panią Joannę Mroczkowską - organ prowadzący Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu.
87. Uchwała Nr 100.23.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 czerwca 2015r.
w sprawie wystąpienia do Rady Gminy Szczutowo z wnioskiem o odstąpienie od odwołania darowizny.
88. Uchwała Nr 101.23.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 czerwca 2015r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020.

Zmiana Uchwała Nr 161.37.2015 z dnia 14 października 2015r.
89. Uchwała Nr 102.23.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 czerwca 2015r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020.

Zmiana Uchwała Nr 162.37.2015 z dnia 14 października 2015r.
90. Postanowienie proceduralne Nr 2.23.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 czerwca 2015r.
w sprawie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Sierpcu.

Traci moc Postanowienie proceduralne Nr 1.2.2014 z dnia 3 grudnia 2014r.
91. Uchwała Nr 103.24.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3721 W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie.
92. Uchwała Nr 104.24.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogi powiatowej nr 3737 W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość.
93. Uchwała Nr 105.24.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w  m. Kosemin.
94. Uchwała Nr 106.24.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary Zawady w m. Kęsice.
95. Uchwała Nr 107.24.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3765W Bożewo - Cieślin wraz z drogą powiatową nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo.
96. Uchwała Nr 108.24.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo gm. Sierpc.
97. Uchwała Nr 109.24.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

zm. Uchwałą 684.128.2018 z dnia 7 lutego 2018r.
98. Uchwała Nr 110.24.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
99. Decyzja
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 udział zabudowanej nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 8a.
100. Decyzja
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu zabudowanej nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Sucharskiego 2.
101. Uchwała Nr 111.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku.
102. Uchwała Nr 112.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.
103 Uchwała Nr 113.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014r.
104 Uchwała Nr 114.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014rok.
105. Uchwała Nr 115.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo - Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok.
106. Uchwała Nr 116.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015roku.
107. Uchwała Nr 117.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
108. Uchwała Nr 118.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
109. Uchwała Nr 119.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
110. Uchwała Nr 120.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius".
111. Uchwała Nr 121.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.
112. Uchwałę Nr 122.25.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
113. Uchwała Nr 123.26.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033
114. Uchwała Nr 124.26.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
115. Uchwała Nr 125.27.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lipca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza granica województwa w m. Puszcza.
116. Uchwała Nr 126.27.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 lipca 2015r.
w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów oraz ustalenie cen wywoławczych i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
117. Uchwała Nr 127.27.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lipca 2015r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
118. Uchwała Nr 128.28.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska w m. Szczutowo
119. Uchwała Nr 129.28.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
120. Uchwała Nr 130.28.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Emilii Preuss nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
121. Uchwała Nr 131.28.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Rybińskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
122. Uchwała Nr 132.28.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jarosława Woźniakowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
123. Uchwała Nr 133.28.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2015 roku.
124. Uchwała Nr 134.29.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli SPZZOZ w Sierpcu
125 Uchwała Nr 135.30.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 sierpnia  2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice-Rogienice - Grąbiec- Rzeszotary - Zawady
126. Uchwała Nr 136.30.2015 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3757W Majki Duże droga nr 10
127. Uchwała Nr 137.31.2015 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu 
128. Uchwała Nr 138.31.2015 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych  w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc
129. Uchwała Nr 139.31.2015 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
130. Uchwała Nr 140.31.2015 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu
131. Decyzja z dnia 21 sierpnia 2015 roku o wygaszeniu trwałego zarządu w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w udziale wynoszącym 33920/310572
132. Uchwała Nr 141.32.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2015r.

 
w sprawie przestawienia informacji z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku.
133. Uchwała Nr 142.33.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie umocnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap II.
134. Uchwała Nr 143.33.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 września 2015r.
w sprawie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
135. Uchwała Nr 144.33.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 września 2015r.
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 2 lat.
136. Uchwała Nr 145.34.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2015r.
137. Uchwała Nr 146.34.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior - Wigor" w Szczutowie.
138. Uchwała Nr 147.34.2015.
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015r.
139. Uchwała Nr 148.34.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016"
140. Uchwała Nr 149.34.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na funkcjonowanie oddziału przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu z niższą liczbą dzieci w roku szkolnym 2015/2016.
141. Uchwała Nr 150.34.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
142. Uchwała Nr 151.34.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu ,,Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku".
143. Uchwała Nr 152.34.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.
144. Uchwała Nr 153.34.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
145. Uchwała Nr 154.34.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.
146. Uchwała Nr 155.35.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Starzy Pożarnej w Sierpcu.
147. Uchwała Nr 156.35.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 września 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
148. Uchwała Nr 157.36.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 października 2015r.
w sprawie powołania Zespołu do monitorowania działań w ramach Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012-2015.
149. Uchwała Nr 158.37.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 października 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonach zimowych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
150. Uchwała Nr 159.37.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 października 2015r.
w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 2 lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
151. Uchwała Nr 160.37.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 14 października 2015r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm/. Sierpc.
152. Uchwała Nr 161.37.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 października 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
153. Uchwała Nr 162.37.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 października 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
154. Uchwała Nr 163.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie przyjęcia Raportu za rok szkolny 2014/2015 z realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012/2015.
155. Uchwała Nr 164.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2014/2015.
156. Uchwała Nr 165.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016".
157. Uchwała Nr 166.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji nr 2 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
158. Uchwała Nr 167.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
159. Uchwała Nr 168.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia - Gabinetu Laryngologicznego.
160. Uchwała Nr 169.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2016 roku.
161. Uchwała Nr 170.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2016 roku.
162. Uchwała Nr 171.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
163. Uchwała Nr 172.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
164. Uchwała Nr 173.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania poddasza w segmencie ,,B" Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na cele Dziennego Domu ,,Senior - WIGOR".
165. Uchwała Nr 174.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Szczutowie.
166. Uchwała Nr 175.38.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc.
167. Uchwała Nr 176.39.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2015r.
w sprawie upoważnienia do składnia oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.
168. Uchwała Nr 177.39.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2015r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
169. Uchwała Nr 178.39.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do projektu pn. ,,Kolorowy świat - przedszkole bez barier".
170. Uchwała Nr 179.39.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu II Wzrost e-e potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 ,,E - usługi".
171. Uchwała Nr 180.40.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.
172. Uchwała Nr 181.40.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
173. Uchwała Nr 182.40.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego"
174. Uchwała Nr 183.40.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc.
175. Uchwała Nr 184.40.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2016 roku.
176. Uchwała Nr 185.40.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu pn. ,,Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego".
177. Uchwała Nr 186.40.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 listopada 20145r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Dziennego Domu ,,Senior - WIGOR"
178. Uchwała Nr 187.41.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 listopada 2015r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji ze związkami zawodowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
179. Uchwała Nr 188.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2015r.
180. Uchwała Nr 189.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
181.
Uchwała Nr 190.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
 
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatru w Sierpcu projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior - Wigor" w Szczutowie.
182.
Uchwała Nr 191.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
 
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
183. Uchwała Nr 192.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
184. Uchwała Nr 193.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2016 roku.
185. Uchwała Nr 194.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
186. Uchwała Nr 195.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
187. Uchwała Nr 196.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
188. Uchwała Nr 197.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 5 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
189. Uchwała Nr 198.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
190. Uchwała Nr 199.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawi e wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 1 rok pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolono - Wychowawczemu w Sierpcu.
191. Uchwała Nr 200.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjecie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu do projektu w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
192. Uchwała Nr 201.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjecie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
193. Uchwała Nr 202.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjecie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
194. Uchwała Nr 203.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
195. Uchwała Nr 204.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.
196. Uchwała Nr 205.42.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego   w Sierpcu.
197. Uchwała Nr 206.43.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 grudnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu postanowienia proceduralnego w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Sierpca z wnioskiem o nadanie nazwy obiektowi mostowemu na ulicy Wojska Polskiego.
198. Uchwała Nr 207.44.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
199. Uchwała Nr 208.44.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.
200. Uchwała Nr 209.44.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2015r.
201. Uchwała Nr 210.44.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do programu Erasmus+.
202. Uchwała Nr 211.44.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do programu Erasmus+.
203. Uchwała Nr 212.45.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
204. Uchwała Nr 213.45.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej upoważnienia w 2016 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
205. Uchwała Nr 214.45.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
206. Uchwała Nr 215.45.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
207. Uchwała Nr 216.45.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
208. Uchwała Nr 217.45.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji.
209. Uchwała Nr 218.45.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Zakłady Przemysłu Odzieżowego ,,Marjoss" Przedsiębiorstwo Prywatne Maria Długokęcka, Józef Długokęcki Spółka Jawna w Sierpcu.
210. Uchwała Nr 219.45.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2015r.

Traci moc Uchwałą Nr 525.99.2017 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu pn. ,,Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego".
211. Uchwała Nr 220.45.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji nr 3 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
212. Uchwała Nr 221.46.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
213. Uchwała Nr 222.46.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
214. Uchwała Nr 223.47.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
     
     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-08 12:37:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:49:25
  • Liczba odsłon: 11843
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927523]

przewiń do góry