Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

19.

Uchwała Nr 19/6/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. “Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007.

20.

Uchwała Nr 20/6/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2007r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej

21.

Uchwała Nr 21/6/05
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2007r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu w Sierpcu na 2007r.

22.

Uchwała Nr 22/6/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2007r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

23.

Uchwała Nr 23/6/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2007r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Krytej Pływalni w Sierpcu.

24.

Uchwała Nr 24/6/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o dokonanych zmianach w planie wydatków budżetu powiatu na 2006r. przez kierowników jednostek budżetowych.

25.

Uchwała Nr 25/7/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2007r.

w sprawie cofnięcia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

26.

Uchwała Nr 26/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej.

27.

Uchwała Nr 27/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej.

28.

Uchwała Nr 28/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2006r.

29.

Uchwała Nr 29/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz wniesienia pod obrady Rady Powiatu.

30.

Uchwała Nr 30/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyboru delegata powiatu sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

31.

Uchwała Nr 31/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2007.

32.

Uchwała Nr 32/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup paliw do samochodów i sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu.

33.

Uchwała Nr 33/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do celów służbowych.

34.

Uchwała Nr 34/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do celów służbowych.

35.

Uchwała Nr 35/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup ciągnika z osprzętem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do celów służbowych.

36.

Uchwała Nr 36/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody ba zakup znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

37.

Uchwała Nr 37/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2007r.

38.

Uchwała Nr 38/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia schematu postępowania dot. wycinki drzew przy drogach powiatowych w 2007r.

39.

Uchwała Nr 39/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych do regulacji stanów prawnych dróg powiatowych.

40.

Uchwała Nr 40/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania ewidencji dróg powiatowych.

41.

Uchwała Nr 41/8/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: “Adaptacja poddasza budynku b.internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a i 8b na cele użytkowe – etap I

42.

Uchwała Nr 42/9/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 lutego 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PCPR w Sierpcu za rok 2006.

43.

Uchwała Nr 43/9/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 lutego 2007r.

w sprawie powołania oraz określenia zasad działania, kompetencji Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

44.

Uchwała Nr 44/9/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 lutego 2007r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

45.

Uchwała Nr 45/9/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 lutego 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. założenia z dniem 1 września 2007r. Publicznej szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej na podbudowie gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi pod nazwą Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy z siedzibą w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 1.

46.

Uchwała Nr 46/9/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 lutego 2007r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.

47.

Uchwała Nr 47/9/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 lutego 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2006r.

48.

Uchwała Nr 48/9/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 6 lutego 2007r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu z siedzibą w Studzieńcu.

49.

Uchwała Nr 49/10/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen.de San Martin w Sierpcu.

50.

Uchwała N r  50/10/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu.

51.

Uchwała Nr 51/10/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie powołania zespołu wdrażającego strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-2012 oraz zespołu monitorującego proces wdrażania Strategii.

52.

Uchwała Nr 52/10/07 Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją projektu “Sierpc Stolicą Kulturalną Mazowsza 2007”.

zał. Nr 1 do uchwały

53.

Uchwała Nr 53/10/07 Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

54.

Uchwała Nr 54/10/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dozorowanie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

55.

Uchwała Nr 55/10/07 Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na ochronę mienia (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a).

56.

Uchwała Nr 56/10/07 Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i zainstalowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

57.

Uchwała Nr 57/10/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

58.

Uchwała Nr 58/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

59.

Uchwała Nr 59/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku.

60.

Uchwała Nr 60/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r.

W sprawie opłacenia kosztów rejestracji Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna “Nad Skrwą i Sierpienicą” w Krajowym Rejestrze Sądowym.

61.

Uchwała Nr 61/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZZOZ w Sierpcu.

62.

Uchwała Nr 62/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu na 2007r.

63.

Uchwała Nr 63/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu.

64.

Uchwała Nr 64/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r.

W sprawie udzielenia poręczenia wykupu wierzytelności SP ZZOZ w Sierpcu.

65.

Uchwała Nr 65/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r.

W sprawie wypowiedzenia umowy brokerskiej na kompleksowe ubezpieczenie mienia powiatu sierpeckiego.

66.

Uchwała Nr 66/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r
.

Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu.

67.

Uchwała Nr 67/11/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 1 marca 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

68.

Uchwała Nr 68/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie realizacji Projektu Sieciowego “Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza” w 2007r.

69.

Uchwała Nr 69/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych w 2007 roku z gminą Szczutowo.

70.

Uchwała Nr 70/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych w 2007roku z gminą Sierpc.

71.

Uchwała Nr 71/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych w 2007r. z gminą Rościszewo.

72.

Uchwała Nr 72/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2007r. z gminą Zawidz.

73.

Uchwała Nr 73/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w roku 2007 z gminą Gozdowo.

74.

Uchwała Nr 74/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie zakwalifikowania wychowanki rodziny zastępczej do mieszkania chronionego.

75.

Uchwała Nr 75/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki.

76.

Uchwała Nr 76/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

77.

Uchwała Nr 77/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2006r.

78.

Uchwała Nr 78/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r
.

W sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się użytkowania nieruchomości lokalowej Skarbu Państwa przez Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

79.

Uchwała Nr 79/13/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 15 marca 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Remont skosów zewnętrznych Krytej Pływalni w Sierpcu.

80.

Uchwała Nr 80/14/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 marca 2007r.

W sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

81.

Uchwała Nr 81/14/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 marca 2007r.

Zmieniająca uchwałę Nr 75/13/07 z dnia 15.03.2007r. W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki

82.

Uchwała Nr 82/15/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 marca 2007r.

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

83.

Uchwała Nr 83/15/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 marca 2007r.

W sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

84.

Uchwała Nr 84/15/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 marca 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Zawidz.

85.

Uchwała Nr 85/15/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 marca 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2007r.

86.

Uchwała Nr 86//15/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 28 marca 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.

87.

Uchwała Nr 87/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r
.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na 2007r.

88.

Uchwała Nr 88/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Miastem Płock dot. powierzenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego.

89.

Uchwała Nr 89/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
załącznik nr 1 do uchwały

90.

Uchwała Nr 90/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów w których kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.

91.

Uchwała Nr 91/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

92.

Uchwała Nr 92/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci ZSZ Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

93.

Uchwała Nr 93/17/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci ZSR w Studzieńcu.

94.

Uchwała Nr 94/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie wyrażenia opinii no przekwalifikowaniu drogi nr 3746 W Szumanie-Milewo oraz drogi nr 3738 W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie z drogi powiatowej na drogę gminną.

95.

Uchwała Nr 95/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy brokerskiej na kompleksowe ubezpieczenie mienia powiatu sierpeckiego.

96.

Uchwała Nr 96/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu z siedzibą w Studzieńcu.

97.

Uchwała Nr 97/16/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2007r.

W sprawie zawarcia porozumienia dot. współfinansowania inwestycji na drodze powiatowej w roku 2007 z gminą Mochowo

98.

Uchwała Nr 98/17/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 13 kwietnia 2007r.

W sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

99.

Uchwała Nr 99/18/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2007r.

W sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

100.

Uchwała
Nr 100/18/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2007r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

101.

Uchwała
Nr 101/18/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2007r
.

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ZDP w Sierpcu w postaci samochodu osobowego marki Polonez o nr rej.WSE A 037 oraz samochodu ciężarowego marki Star o nr rej. WSE 15 CV

102.

Uchwała
Nr 102/18/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2007r.

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

103.

Uchwała
Nr 103/18/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2007r.

W sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w roku 2007 z gminą Mochowo.

104.

Uchwała
Nr 104/18/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2007r.

W sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

105.

Uchwała
Nr 105/18/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2007r.

W sprawie ufundowania nagród rzeczowych dla uczestników II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o zdrowiu w 2007r.

106.

Uchwała
Nr 106/19/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 maja 2007r.

W sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

107.

Uchwała
Nr 107/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007 r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 31/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

108.

Uchwała
Nr 108/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zamiaru przekształcenia Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu w Internaty.

109.

Uchwała
Nr 109/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Roloniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

110.

Uchwała
Nr 110/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

111.

Uchwała
Nr 111/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na starty i lądowania w związku z wykonywaniem lotów ratowniczych HEMS na lądowisku przy SP ZZOZ w Sierpcu.

112.

Uchwała
Nr 112/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie wdrożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu Systemu Informatycznego POMOST.

113.

Uchwała
Nr 113/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

114.

Uchwała
Nr 114/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. nadania Statutu PUP w Sierpcu.

115.

Uchwała
Nr 115/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

116.

Uchwała
Nr 116/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

117.

Uchwała
Nr 117/20/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 17 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007r.

118.

Uchwała
Nr 118/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2006 rok.

119.

Uchwała
Nr 119/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2007r.

120.

Uchwała
Nr 120/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2006r.

121.

Uchwała
Nr 121/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Planu Rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2007r.

122.

Uchwała
Nr 122/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody SP ZZOZ w Sierpcu na przyjęcie darowizny.

123.

Uchwała
Nr 123/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu przez organizacje pozarządowe w 2007r.

załącznik do uchwały

124.

Uchwała
Nr 124/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania remontu mostu w m. Borkowo-Kościelne

125.

Uchwała
Nr 125/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy chodnika i parkingu w ciągu ulicy powiatowej Traugutta w 2007r.

126.

Uchwała
Nr 126/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z Gminą Szczutowo dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2007r.

127.

Uchwała
Nr 127/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe w związku z umową na wykonanie zadania pn. Adaptacja poddasza budynku b.Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu na cele użytkowe – etap I.

128.

Uchwała
Nr 128/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

Zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci ZSR w Studzieńcu.

129.

Uchwała
Nr 129/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady projektu uchwały dot. przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

130.

Uchwała
Nr 130/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

Uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na przekazanie szkół wchodzących w składa Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

131.

Uchwała
Nr 131/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na przekazanie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wyłączenia Technikum Nr 2 ze struktury ZSR w Studzieńcu.

132.

Uchwała
Nr 132/21/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 24 maja 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego.

133.

Uchwała
Nr 133/22/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 31 maja 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady projektu uchwały dot. podziału środków PFRON, przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku.


   

134.

Uchwała
Nr 134/23/07 Z
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

135.

Uchwała Nr 135/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

W sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem działalności Urzędu.

136.

Uchwała Nr 136/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sierpcu.

137.

Uchwała Nr 137/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3765W Bożewo-Cieślin.

138.

Uchwała Nr 138/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo-Głuchowo

139.

Uchwała Nr 139/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3729W Malanowo-Dobaczewo

140.

Uchwała Nr 140/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w m. Sierpc – ul. Konstytucji 3 Maja.

141.

Uchwała Nr 141/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo-Łukomie.

142.

Uchwała Nr 142/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo-Września.

143.

Uchwała Nr 143/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3755W Jeżewo-Krajewice Duże

144.

Uchwała Nr 144/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo-Gozdowo

145.

Uchwała Nr 145/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice-Białuty

146.

Uchwała Nr 146/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup szczotki mechanicznej do zamiatania ulic powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

147.

Uchwała Nr 147/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał dot. Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu

148.

Uchwała Nr 148/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki.

149.

Uchwała Nr 149/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wysokości kwoty na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


Uchylona Uchwałą Nr 872.167.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

150.

Uchwała Nr 150/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r
.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

151.

Uchwała Nr 151/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu, dokonania zmian w planie wydatków oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sierpcu.

152.

Uchwała Nr 152/23/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 5278000 euro na roboty budowlane pn. Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu – II etap – roboty wykończeniowe.

153.

Uchwała Nr 153/24/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 21 czerwca 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące zawarcia Porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


154.

Uchwała Nr 154/25/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 14.000 euro na roboty budowlane pn. Remont skosów zewnętrznych Krytej Pływalni w Sierpcu.


155.

Uchwała Nr 155/25/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2007r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


156.

Uchwała Nr 156/25/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2007r.

zmieniająca uchwałę Nr 99/18/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.


157.

Uchwała Nr 157/25/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.


158.

Uchwała Nr 158/25/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2007r.

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu.


159.

Uchwała Nr 159/25/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2007r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
zał. do uchwały


160.

Uchwała Nr 160/26/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 12 lipca 2007r
.

w sprawie wyrażenia stanowiska dot. aktualnej sytuacji kryzysowej w ochronie zdrowia.


161.

Uchwała Nr 161/26/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 12.07.2007r.

w sprawie pokrycia kosztów przejazdu dzieci z najbiedniejszych rodzin na wyjazd turystyczno-dydaktyczny organizowany przez parafię Św. Maksymiliana Kolbego w Żarnowcu.


162.

Uchwała Nr 162/26/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 12 lipca 2007r
.

w sprawie zakupu pucharów na II Edycję Pucharu Polski Strong Man.


163.

Uchwała Nr 163/27
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 26 lipca 2007r.

zmieniająca uchwałę nr 106/19/07 Zarządu z dn. 14.05.2007r. W sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu.


164.

Uchwała Nr 164/28/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 31 lipca 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej


165.

Uchwała Nr 165/28/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 31 lipca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego łącznej wartości poniżej 211.000 euro na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007r.


166.

Uchwała Nr 166/28/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
w dniu 31 lipca 2007r.

w sprawie ufundowania nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.


167.

Uchwała Nr 167/29/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 8 sierpnia 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3755W Jeżewo-Krajewice Duże w 2007r.


168.

Uchwała Nr 168/30/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 8 sierpnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2007r.


169.

Uchwała Nr 169/30/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 8 sierpnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Działalności Rady Społecznej SP ZZOZ w Sierpcu.


170.

Uchwała Nr 170/30/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 8 sierpnia 2007r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.


171.

Uchwała Nr 171/30/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 8 sierpnia 2007r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


172.

Uchwała Nr 172/30/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 8 sierpnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. pozbawienia kategorii dróg powiatowych: drogi nr 3746W Szumanie Milewo oraz drogi nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie położonych na terenie powiatu sierpeckiego.


173.

Uchwała Nr 173/30/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 8 sierpnia 2007r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonanie budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007r.


174.

Uchwała Nr 174/30/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 8 sierpnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.


175.

Uchwała Nr 175/31/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-Jaworowo w 2007r.


176.

Uchwała Nr 176/31/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy chodnika w m. Sierpc w ciągu ulicy powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja w 2007r.


177.

Uchwała Nr 177/31/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo oraz budowy chodnika w m. Borkowo-Kościelne w 2007r.


178.

Uchwała Nr 178/31/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu.


179.

Uchwała Nr 179/31/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie zakwalifikowania wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej do mieszkania chronionego.


180.

Uchwała Nr 180/31/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu z projektem uchwały dot. sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego


181.

Uchwała Nr 181/31/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia uzupełniającego dot. zakupu tablic rejestracyjnych.


182.

Uchwała Nr 182/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 156/25/07 Zarządu Powiatu z dnia 5.07.2007r. W sprawie zmiany uchwały Nr 99/18/07 Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.


183.

Uchwała Nr 183/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. podziału dodatkowych środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.


184.

Uchwała Nr 184/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2007--2010


185.

Uchwała Nr 185/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Wieloletniego Planu Rozwoju Turystyki w Powiecie Sierpeckim na lata 2007-2010


186.

Uchwała Nr 186/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Wieloletniego Planu Promocji Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2010.


187.

Uchwała Nr 187/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Wieloletniego Planu Inwestowania w Infrastrukturę Oświatową i Opiekuńczo-Wychowawczą w Powiecie Sierpeckim na lata 2007-2010.


188.

Uchwała Nr 188/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2007.


189.

Uchwała Nr 189/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007r. oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007r.


190.

Uchwała Nr 190/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 18/III/06 Rady Powiatu z dnia 28.12.2006r. W sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007r.


191.

Uchwała Nr 191/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie procedur uchwalania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.


192.

Uchwała Nr 192/32/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 3 września 2007r.

w sprawie ufundowania nagród rzeczowych dla funkcyjnych Związku Harcerstwa Polskiego.


193.

Uchwała Nr 193/33/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 13 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.


194.

Uchwała Nr 194/33/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 13 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.


195.

Uchwała Nr 195/34/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 14 września 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3764W Obręb-Kotarczyn w 2007r.


196.

Uchwała Nr 196/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej dot. przyznania dotacji celowej na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – modernizację mieszkań chronionych.


197.

Uchwała Nr 197/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

w sprawie zawarcia aneksu Nr 9 do umowy zawartej w dn. 19.10.2001r. Pomiędzy Zarządem Powiatu w Sierpcu, a Grupową Praktyką Pielęgniarek “Zdrowa Szkoła” s.c. W Sierpcu.


198.

Uchwała Nr 198/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.


199.

Uchwała Nr 199/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007r.


200.

Uchwała Nr 200/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.


201.

Uchwała Nr 201/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu.


202.

Uchwała Nr 202/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

uchylająca uchwały Zarządu Powiatu wnoszące pod obrady Rady Powiatu projekty uchwał dot. wieloletnich planów inwestycyjnych Powiatu Sierpeckiego.


203.

Uchwała Nr 203/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi dot. oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonie 2007/2008.


204.

Uchwała Nr 204/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3755W Jeżewo-Krajewice Duże.


205.

Uchwała Nr 205/35/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 20 września 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w roku 2007 z gminą Mochowo.


206.

Uchwała Nr 206/36/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 września 2007r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Sierpc o przekazaniu nieruchomości na cel publiczny.


207.

Uchwała Nr 207/36/07
Zarządu Powiatu
w Sierpcu
z dnia 25 września 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasto Sierpc – nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

208.

Uchwała Nr 208/37/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 października
2007r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008

209.

Uchwała Nr 209/37/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 października
2007r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Sierpc dot. współfinansowania w roku 2007 inwestycji na drodze powiatowej

210.

Uchwała Nr 210/37/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 października
2007r.

w sprawie zawarcia aneksu do umowy użytkowania zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Sierpeckiego, a SP ZZOZ w Sierpcu.

211.

Uchwała Nr 211/37/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 października
2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007 oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2007r.

212.

Uchwała Nr 212/37/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 października
2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w kwocie 300.000 zł.

213.

Uchwała Nr 213/37/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu oświadczenia w sprawie zajęcia stanowiska dot. nieruchomości Powiatu Sierpeckiego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa związanych z przekazywanymi do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

214.

Uchwała Nr 214/38/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo oraz budowy chodnika w m. Borkowo Kościelne w 2007r.

215.

Uchwała Nr 215/39/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

216.

Uchwała Nr 216/39/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2007r .

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo w m.Borkowo Wielkie.

217.

Uchwała Nr 217/39/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2006r.

w sprawie odwołania kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

218.

Uchwała Nr 218/39/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

219.

Uchwała Nr 219/39/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

220.

Uchwała Nr 220/39/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2007r.

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na rok 2007.

221.

Uchwała Nr 221/39/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 października
2007r.

w sprawie wotum nieufności wobec dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu.

222.

Uchwała Nr 222/40/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. “Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2008”.

223.

Uchwała Nr 223/40/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2007r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania nawierzchni tłuczniowej na drodze powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza – granica województwa w m.Puszcza w 2007r.

224.

Uchwała Nr 224/40/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2007r.

w sprawie zgody na rozszerzenie zamówienia publicznego dot. budowy chodnika w m.Sierpc w ciągu ulicy powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja w 2007r.

225.

Uchwała Nr 225/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej przekazania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

226.

Uchwała Nr 226/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyłączenia Technikum Nr 2 w Studzieńcu ze struktury ZSR w Studzieńcu.

227.

Uchwała Nr 227/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przekształcenia Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu w Internaty.

228.

Uchwała Nr 228/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

229.

Uchwała Nr 229/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia podziału środków PFRON, przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. oraz uchwałę w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

230.

Uchwała Nr 230/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2008 rok.

231.

Uchwała Nr 231/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie podpisania porozumień na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

232.

Uchwała Nr 232/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówień publicznych dot. dostaw podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie nw 2008r.

233.

Uchwała Nr 233/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

234.

Uchwała Nr 234/41/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie udzielenia poręczenia udzielenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

235.

Uchwała Nr 235/42/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia rezygnacji i odwołania członków Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu

236.

Uchwała Nr 236/42/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu

237.

Uchwała Nr 237/42/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

238.

Uchwała Nr 238/42/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2007.

239.

Uchwała Nr 239/42/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2007r.

240.

Uchwała Nr 240/42/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 234/41/07 Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu.

241.

Uchwała Nr 241/42/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2007r.

wnosząca pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały dot. poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu.

242.

Uchwała Nr 242/42/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Zarządem Powiatu w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dot. spraw paszportowych.

243.

Uchwała Nr 243/42/0
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu z dniem 31 grudnia 2007r., ustanowionego decyzją Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 6.02.2007r.

244.

Uchwała Nr 244/42/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny mienia Powiatu Sierpeckiego na rzecz Skarbu Państwa.

245.

Uchwała Nr 245/43/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu.

 -  -  -
 -  -  -

246.

Uchwała Nr 246/44/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 grudnia 2007r.

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy poręczenia kredytu dla SP ZZOZ w Sierpcu

247.

Uchwała Nr 247/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawy podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania DPS w Szczutowie na 2008r.

248.

Uchwała Nr 248/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

249.

Uchwała Nr 249/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali na potrzeby PCPR w Sierpcu

250.

Uchwała Nr 250/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2007r.

251.

Uchwała Nr 251/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej SP ZZOZ w Sierpcu

252.

Uchwała Nr 252/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SP ZZOZ w Sierpcu

253.

Uchwała Nr 253/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie zaopiniowania projektu “Programu ochrony środowiska dla gminy Szczutowo na lata 2007-2015” wraz z “Planem gospodarki odpadami dla Gminy Szczutowo na lata 2007-2015”

254.

Uchwała Nr 254/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. oraz uchwałę w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

255.

Uchwała Nr 255/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

256.

Uchwała Nr 256/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów, zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007r. oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007r.

257.

Uchwała Nr 257/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007r. oraz określenia planu finansowego i terminu realizacji tych wydatków

258.

Uchwała Nr 258/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie przekazania w drodze darowizny mienia Powiatu Sierpeckiego na rzecz Skarbu Państwa

259.

Uchwała Nr 259/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie zawarcia aneksu do umowy użytkowania zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Sierpeckiego, a SP ZZOZ w Sierpcu

260.

Uchwała Nr 260/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2013

261.

Uchwała Nr 261/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia “Raportu z wykonania powiatowego Programu ochrony środowiska w tym sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami” i przedstawienie Radzie Powiatu

262.

Uchwała Nr 262/45/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie upoważnienia do podpisania Aktu Notarialnego w sprawie przekazania mienia Powiatu Sierpeckiego na rzecz Skarbu Państwa

263.

Uchwała Nr 263/46/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 257/45/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11.12.2007r. W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007r. oraz określenia planu finansowego i terminu realizacji tych wydatków

264.

Uchwała Nr 264/46/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

265.

Uchwała Nr 265/46/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Technikum Nr 2 w Studzieńcu

266.

Uchwała Nr 266/47/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy w sprawie przekazania mienia ruchomego Powiatu Sierpeckiego na rzecz Skarbu Państwa

267.

Uchwała Nr 267/47/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie zarządu Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu ustanowionego decyzją Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Nr 5/98 z dnia 2 marca 1998r.

268.

Uchwała Nr 268/47/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej “EMPEGEK” w Sierpcu

269.

Uchwała Nr 269/47/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-20 13:13:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 12:17:00
  • Liczba odsłon: 5486
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9515824]

przewiń do góry