Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

22.

Uchwała Nr 22/5/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.01.2003 r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2003 r.

23.

Uchwała Nr 23/5/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.01.2003 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych budżetu Powiatu Sierpeckiego na I półrocze 2003 r.

24.

Uchwała Nr 24/5/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.01.2003 r.

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego

25.

Uchwała Nr 25/5/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.01.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Płońskiemu zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności

26.

Uchwała Nr 26/5/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.01.2003 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 558/2002 Zarządu Powiatu z dnia 05.02.2002 r. dot. powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

27.

Uchwała Nr 27/5/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.01.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę na zakup węgla do szkolnej kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu

28.

Uchwała Nr 28/5/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.01.2003 r.

w sprawie wsparcia finansowego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29.

Uchwała Nr 29/5/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.01.2003 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

30.

Uchwała Nr 30/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Powiatu Sierpeckiego

31.

Uchwała Nr 31/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy zawartej w dn. 19.10.2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu a Grupową Praktyką Pielęgniarek “Zdrowa Szkoła” s. c. w Sierpcu

32.

Uchwała Nr 32/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2003 r.

33.

Uchwała Nr 33/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie zatwierdzenia inwestycji drogowych do planu rzeczowego na 2003 r.

34.

Uchwała Nr 34/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dozorowanie mienia Zarządu Dróg Powiatowych w latach 2003-2004

35.

Uchwała Nr 35/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wynajem samochodu ciężarowego

36.

Uchwała Nr 36/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup emulsji i grysu do remontów cząstkowych dróg powiatowych

37.

Uchwała Nr 37/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup masy bitumicznej na gorąco do remontów dróg powiatowych

38.

Uchwała Nr 38/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

39.

Uchwała Nr 39/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

40.

Uchwała Nr 40/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

41.

Uchwała Nr 41/6/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 24.01.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003

42.

Uchwała Nr 42/7/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 05.02.2003 r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki

43.

Uchwała Nr 43/8/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 13.02.2003 r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu Sierpeckiego o wydanie opinii dot. utworzenia w Sierpcu Centrum Powiadamiania Ratunkowego

44.

Uchwała Nr 44/8/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 13.02.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu deklaracji dot. warunków przeniesienia prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Powiatu Sierpeckiego

45.

Uchwała Nr 45/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Krytej Pływalni w Sierpcu

46.

Uchwała Nr 46/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie podziału środków finansowych na kulturę fizyczną w Powiecie Sierpeckim na rok 2003

47.

Uchwała Nr 47/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup znaków drogowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

48.

Uchwała Nr 48/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na oczyszczanie ulic powiatowych w mieście Sierpc w latach 2003-2004

49.

Uchwała Nr 49/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu na 2003 r.

50.

Uchwała Nr 50/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/5/2003 z dn. 09.01.2003 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych budżetu powiatu w I półroczu 2003 r.

51.

Uchwała Nr 51/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu pod kątem propagowania wiedzy o Unii Europejskiej

52.

Uchwała Nr 52/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie wystąpienia o zmianę przeznaczenia gruntu stanowiącego własność Powiatu Sierpeckiego

53.

Uchwała Nr 53/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

54.

Uchwała Nr 54/9/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.02.2003 r.

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

55.

Uchwała Nr 55/10/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.03.2003 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu w Sierpcu za 2002 r.

56.

Uchwała Nr 56/10/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.03.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu

57.

Uchwała Nr 57/10/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.03.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

58.

Uchwała Nr 58/10/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.03.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu

59.

Uchwała Nr 59/10/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.03.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

60.

Uchwała Nr 60/10/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.03.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wynajem równiarki w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych

 

 

61.

Uchwała Nr 61/10/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.03.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie prosektorium szpitalnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

62.

Uchwała Nr 62/11/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.03.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu w formie licytacji ustnej samochodów stanowiących ruchomości Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu

63.

Uchwała Nr 63/11/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.03.2003 r.

w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu na 2003 r.

64.

Uchwała Nr 64/11/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.03.2003 r.

w sprawie podpisania aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Płońskiemu zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności

65.

Uchwała Nr 65/11/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.03.2003 r.

w sprawie wynagrodzenia p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

66.

Uchwała Nr 66/11/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.03.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup bonów towarowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

67.

Uchwała Nr 67/11/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 26.03.2003 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

68.

Uchwała Nr 68/12/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.04.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego stanowiącego nieruchomość Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

69.

Uchwała Nr 69/12/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.04.2003 r.

w sprawie przekazania w użytkowanie ruchomości Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu

70.

Uchwała Nr 70/12/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.04.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Sierpc

71.

Uchwała Nr 71/12/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.04.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2002 r.

72.

Uchwała Nr 72/12/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.04.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup emulsji i grysu do remontów cząstkowych dróg powiatowych

73.

Uchwała Nr 73/12/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.04.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 r.

74.

Uchwała Nr 74/12/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.04.2003 r.

w sprawie poparcia inicjatywy ustanowienia organu odwoławczego przy Sądzie Okręgowym w Płocku

75.

Uchwała Nr 75/12/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 09.04.2003 r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2003 r.

 

76.

Uchwała Nr 76/13/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.04.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2002 r.

77.

Uchwała Nr 77/13/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.04.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2002 r.

78.

Uchwała Nr 78/13/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2002 r.

79.

Uchwała Nr 79/13/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.04.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

80.

Uchwała Nr 80/13/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.04.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń szkolnych gabinetów profilaktycznych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Sierpecki jest organem prowadzącym Grupowej Praktyki Pielęgniarek “Zdrowa Szkoła” w Sierpcu

81.

Uchwała Nr 81/13/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.04.2003 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu złożonego przez Komisję Budżetu i Promocji Powiatu

82.

Uchwała Nr 82/14/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 29.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

83.

Uchwała Nr 83/14/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 29.04.2003 r.

w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

84.

Uchwała Nr 84/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2003 r.

85.

Uchwała Nr 85/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu o zaopiniowanie wniosku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu dot. dotacji na restrukturyzację zatrudnienia

86.

Uchwała Nr 86/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy zawartej z Grupową Praktyką Pielęgniarek “Zdrowa Szkoła” w Sierpcu

87.

Uchwała Nr 87/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

88.

Uchwała Nr 88/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej

89.

Uchwała Nr 89/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

90.

Uchwała Nr 90/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat

91.

Uchwała Nr 91/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie “Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Sierpeckiego”

92.

Uchwała Nr 92/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2003 r.

93.

Uchwała Nr 93/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

94.

Uchwała Nr 94/15/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 14.05.2003 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

95.

Uchwała Nr 95/16/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 22.05.2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2003 r.

96.

Uchwała Nr 96/16/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 22.05.2003 r.

w sprawie dokonania zmian inwestycji drogowych do planu rzeczowego na 2003 r.

97.

Uchwała Nr 97/16/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 22.05.2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 264 Zarządu Powiatu dot. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat sierpecki

98.

Uchwała Nr 98/17/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 05.06.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej

99.

Uchwała Nr 99/17/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 05.06.2003 r.

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

100.

Uchwała Nr 100/17/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 05.06.2003 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu na 2003 r.

101.

Uchwała Nr 101/17/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 05.06.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. dokonania zmian w budżecie powiatu sierpeckiego na 2003 r.

102.

Uchwała Nr 102/17/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 05.06.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego w związku z remontem drogi w Studzieńcu

103.

Uchwała Nr 103/17/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 05.06.2003 r.

w sprawie upoważnienia swoich przedstawicieli do przejęcia mienia przez powiat sierpecki

104.

Uchwała Nr 104/17/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 05.06.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przeniesienia własności na rzecz gminy Zawidz zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność powiatu

 

105.

Uchwała Nr 105/18/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Zawidzu

106.

Uchwała Nr 106/18/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

107.

Uchwała Nr 107/18/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

108.

Uchwała Nr 108/18/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

109.

Uchwała Nr 109/18/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zał. Nr 1 uchwały Nr 87/15/2003 Zarządu Powiatu z dn. 14.05.2003 r. dot. przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przyjęcia regulaminu jego przeprowadzenia oraz wyboru przedstawicieli Zarządu do Komisji Konkursowej

110.

Uchwała Nr 110/18/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zał. Nr 1 uchwały Nr 88/15/2003 Zarządu Powiatu z dn. 14.05.2003 r. dot. przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej, przyjęcia regulaminu jego przeprowadzenia oraz wyboru przedstawicieli Zarządu do Komisji Konkursowej

111.

Uchwała Nr 111/18/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zał. Nr 1 uchwały Nr 89/15/2003 Zarządu Powiatu z dn. 14.05.2003 r. dot. przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przyjęcia regulaminu jego przeprowadzenia oraz wyboru przedstawicieli Zarządu do Komisji Konkursowej

112.

Uchwała Nr 112/18/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały określającej zadania, na które powiat przeznaczy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi wg algorytmu na 2003 r.

113.

Uchwała Nr 113/18/2003 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w związku z modernizacją drogi powiatowej Lelice - Słupia

114.

Uchwała Nr 114/19/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 25.06.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu Sierpeckiego projektu uchwały dot. określenia liczby przedstawicieli wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

115.

Uchwała Nr 115/19/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 25.06.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projektu uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

116.

Uchwała Nr 116/19/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 25.06.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

117.

Uchwała Nr 117/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki

118.

Uchwała Nr 118/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Helena Pakulska)

119.

Uchwała Nr 119/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Magdalena Peda)

120.

Uchwała Nr 120/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (ks.Michał Gaszczyński)

121.

Uchwała Nr 121/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Agata Szablewska)

122.

Uchwała Nr 122/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p.Joanna Ewa Zielińska)

123.

Uchwała Nr 123/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Piotr Sawicki vel Sawczenko)

124.

Uchwała Nr 124/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p.Mariola Przybyłowska)

125.

Uchwała Nr 125/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p.Krzysztof Skrzyński)

126.

Uchwała Nr 126/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2003r.

127.

Uchwała Nr 127/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych zaokrestrzech kwartałów 2003r.

128.

Uchwała Nr 128/20/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 04.07.2003 r.

w sprawie zatwierdzenia formy i warunków realizacji zamówienia dot. Zaciągnięcia kredytu bankowego na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ

129.

Uchwała Nr 129/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi powiatowej Żuki –Kurowo – gm. Gozdowo

130.

Uchwała Nr 130/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi powiatowej Żuki – Kurowo – gm. Mochowo

131.

Uchwała Nr 131/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszego w miejscowości Słupia gm. Zawidz

132.

Uchwała Nr 132/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

133.

Uchwała Nr 133/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii przekwalifikowania drogi Czachorowo-Włoczewo z drogi powiatowej na drogę gminną

134.

Uchwała Nr 134/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zarządu Dróg Powiatowych

135.

Uchwała Nr 135/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

136.

Uchwała Nr 136/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

137.

Uchwała Nr 137/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody CKP w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA w Płocku

138.

Uchwała Nr 138/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu w 2003r.

139.

Uchwała Nr 139/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu na 2003 r.

140.

Uchwała Nr 140/21/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 21.07.2003 r.

w sprawie przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność powiatu na rzecz gminy Zawidz

141.

Uchwała Nr 141/23/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 28.07.2003 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

142.

Uchwała Nr 142/23/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 28.07.2003 r.

w sprawie powołania kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

143.

Uchwała Nr 143/23/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 28.07.2003 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu

144.

Uchwała Nr 144/24/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 08.08.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SPZZOZ w Sierpcu

145.

Uchwała Nr 145/24/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 08.08.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia jedn. tekstu Statutu SPZZOZ w Sierpcu

146.

Uchwała Nr 146/24/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 08.08.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – termomodernizację budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 1

147.

Uchwała Nr 147/24/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 08.08.2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ za II kwartał 2003 r.

148.

Uchwała Nr 148/24/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 08.08.2003 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 r.

149.

Uchwała Nr 149/25/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 13.08.2003 r.

w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Krytej Pływalni w Sierpcu

150.

Uchwała Nr 150/25/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 13.08.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projektu uchwały dot. przyjęcia zmian w Statucie Krytej Pływalni w Sierpcu

151.

Uchwała Nr 151/25/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 13.08.2003 r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz diokonania zmian w wydatkach budżetu w 2003 r.

152.

Uchwała Nr 152/26/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 22.08.2003 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Sierpcu a Przedsiębiorstwem Technik Komunalnych “BIO-TECH” Sp. z o.o.
w Płocku

153.

Uchwała Nr 153/26/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 22.08.2003 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

154.

Uchwała Nr 154/27/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 12.09.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu projektu uchwały dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej ciągu drogowego nr 176 Czachorowo-Dzięgielewo-Włoczewo

155.

Uchwała Nr 155/27/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 12.09.2003 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu na 2003 r.

156.

Uchwała Nr 156/27/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 12.09.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą Kryta Pływalnia

157.

Uchwała Nr 157/27/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 12.09.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetowych na rok 2003

158.

Uchwała Nr 158/27/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 12.09.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samochodów stanowiących ruchomości CKP w Sierpcu

159.

Uchwała Nr 159/27/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 12.09.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup węgla do szkolnej kotłowni ZSR w Studzieńcu

160.

Uchwała Nr 160/28/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.09.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SPZZOZ w Sierpcu

161.

Uchwała Nr 161/28/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.09.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody SPZZOZ w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie

162.

Uchwała Nr 162/28/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.09.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n.: rozbudowa budynku inwestorskiego, na około 28 DJP na działce nr ewid. 72 w m. Dabrówki, gm. Sierpc – w zakresie zadań samorządowych

163.

Uchwała Nr 163/28/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.09.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n.: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 162/8 w m. Borkowo Wielkie, gm. Sierpc – w zakresie zadań samorządowych

164.

Uchwała Nr 164/28/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.09.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n.: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 85 w m. Dąbrówki gm. Sierpc – w zakresie zadań samorządowych

165.

Uchwała Nr 165/28/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.09.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n.: rozbudowa Magazynu paszowego – zaplecza gospodarczego na działce nr ewid. 99 w m. Borkowo Wielkie, gm. Sierpc – w zakresie zadań samorządowych

166.

Uchwała Nr 166/28/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.09.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n.: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 126/1 w m. Wilczogóra, gm. Sierpc – w zakresie zadań samorządowych

167.

Uchwała Nr 167/28/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.09.2003 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sierpeckiego

168.

Uchwała Nr 168/28/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.09.2003 r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy zawartej w dn. 19 października 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Sierpeckiego a Grupową Praktyką Pielegniarek “Zdrowa Szkoła” s. c. w Sierpcu.

169.

Uchwała Nr 169/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. rozbudowa domu mieszkalnego w m. Rzeszotary Chwały

170.

Uchwała Nr 170/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. dobudowa do istniejącej obory budynku hali ubojowej w m. Śniedzanowo

171.

Uchwała Nr 171/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. budowa domu letniskowego w m. Słupia

172.

Uchwała Nr 172/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą rozbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Piaski

173.

Uchwała Nr 173/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. budowa budynku gospodarczego w m. Szczutowo

174.

Uchwała Nr 174/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placowek prowadzonych przez powiat

175.

Uchwała Nr 175/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2003 r.

176.

Uchwała Nr 176/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na 2003 r.

177.

Uchwała Nr 177/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach będących własnością powiatu

178.

Uchwała Nr 178/29/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 02.10.2003 r.

w sprawie odwołania Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

179.

Uchwała Nr 179/30/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 14.10.2003 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Krytej Pływalni w Sierpcu

180.

Uchwała Nr 180/30/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 14.10.2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 264 Zarządu Powiatu z dn. 17.04.2000r. dot. przxznawania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat sierpecki.

181.

Uchwała Nr 181/30/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 14.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektyu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji w m. Gorzewo

182.

Uchwała Nr 182/30/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 14.10.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie zwiekszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w budżecie powiatu na 2003r.

183.

Uchwała Nr 183/30/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 14.10.2003 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Sierpc do budowy linii napowietrznej przy drodze powiatowej – ul. Dworcowej w Sierpcu

184.

Uchwała Nr 184/30/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 14.10.2003 r.

w sprawie przyjęcia raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego

185.

Uchwała Nr 185/30/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 14.10.2003 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały dot. dokonania zmian w Statucie Powiatu Sierpeckiego

186.

Uchwała Nr 186/30/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 14.10.2003 r.

w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu do przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie

187.

Uchwała Nr 187/30/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 14.10.2003 r.

w sprawie powołania Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

188.

Uchwała Nr 188/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samochodu stanowiącego ruchomość Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

189.

Uchwała Nr 189/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu na 2003 r.

190.

Uchwała Nr 190/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Krytej Pływalni w Sierpcu

191.

Uchwała Nr 191/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo Nr 20/2003 o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. budowa budynku mieszkalnego w m. Babiec Więczanki

192.

Uchwała Nr 192/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa domu letniskowego w m. Słupia gm. Szczutowo na działce Nr 20/19

193.

Uchwała Nr 193/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa domu letniskowego w m. Słupia na działce Nr 97/6

194.

Uchwała Nr 194/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. skup złomu, sprzedaż złomu oraz kasacja samochodów osobowych i ciężarowych na działce Nr 44 w m. Piaski

195.

Uchwała Nr 195/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. rozbudowa budynku inwentarskiego na działce Nr 20 w m. Żabiki

196.

Uchwała Nr 196/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa elektrycz. kablowej linii niskiego napięcia w m. Agnieszkowo

197.

Uchwała Nr 197/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. rozbudowa budynku mieszkalnego i zmiana poddasza na działkach Nr 141/5 i 141/6 w Bliźnie

198.

Uchwała Nr 198/31/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 30.10.2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu deklaracji w sprawie warunków przeniesienia prawa własności nieruchomości zasobu powiatowego

199.

Uchwała Nr 199/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2003r.

200.

Uchwała Nr 200/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie zimy 2003/2004

201.

Uchwała Nr 201/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim na lata 2004-2011”

202.

Uchwała Nr 202/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu “Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

203.

Uchwała Nr 203/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 297/16 w miejscowości Słupia

204.

Uchwała Nr 204/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 124/1 w miejscowości Słupia

205.

Uchwała Nr 205/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 123/2 w miejscowości Słupia

206.

Uchwała Nr 206/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 428/1 w miejscowości Słupia

207 .

Uchwała Nr 207/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Nr 399/2 w miejscowości Słupia

208.

Uchwała Nr 208/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 399/7 w miejscowości Słupia

209.

Uchwała Nr 209/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 146/1 w miejscowości Borkowo Wielkie

210.

Uchwała Nr 210/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 20 w miejscowości Zglenice Małe

211.

Uchwała Nr 211/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 45 w miejscowości Malanowo Stare

212.

Uchwała Nr 212/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania i ratownictwa Krytej Pływalni

213.

Uchwała Nr 213/32/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.11.2003r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2003

214.

Uchwała Nr 214/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2003r.

215.

Uchwała Nr 215/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu

216.

Uchwała Nr 216/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wyrażenia zgody SP ZZOZ w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie

217.

Uchwała Nr 217/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wyrażenia zgody dla ZSR w Studzieńcu na zakup pojazdu do przewozu osób

218.

Uchwała Nr 218/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Mochowo dot. współudziału w modernizacji drogi powiatowej nr 127 Malanowo-Dobaczewo

219.

Uchwała Nr 219/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 27/4 w miejscowości Sierpc

220.

Uchwała Nr 220/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. nieodpłatnego p0rzekazania własności zabudowanej nieruchomości na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

221.

Uchwała Nr 221/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówień publicznych dot. dostawy podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2004r.

222.

Uchwała Nr 222/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawę paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu w roku 2004.

223.

Uchwała Nr 223/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wysokości kwoty na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sierpcu

224.

Uchwała Nr 224/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu w roku 2004

225.

Uchwała Nr 225/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na ochronę mienia – budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a w okresie 01.02,1004 – 31.01.2005r.

226.

Uchwała Nr 226/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu złożonego przez Przewodni9czącego Rady Powiatu dot. dodatku specjalnego dla Starosty na czas trwania stosunku pracy.

227.

Uchwała Nr 227/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Nr 297/15 w miejscowości Słupia

228.

Uchwała Nr 228/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 237 i 238 w miejscowości Podlesie

229.

Uchwała Nr 229/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 120 i 121 w miejscowości Rzeszotary Chwały

230.

Uchwała Nr 230/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr 12/3 i 12/5 w miejscowości Żurawinek

231.

Uchwała Nr 231/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 35/2 w miejscowości Golejewo

232.

Uchwała Nr 232/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 617 w miejscowości Gozdowo

233.

Uchwała Nr 233/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu de4cyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 297/12 w miejscowości Słupia

234.

Uchwała Nr 234/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2003r.

235.

Uchwała Nr 235/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2003.

236.

Uchwała Nr 236/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Płońskiemu zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

237.

Uchwała Nr 237/33/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5.12.2003r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego

238.

Uchwała Nr 238/34/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12.12.2003r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na rok 2004

239.

Uchwała Nr 239/34/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12.12.2003r.

w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2003

240.

Uchwała Nr 240/34/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12.12.2003r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 235/33/2003 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2003

241.

Uchwała Nr 241/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2003.

242.

Uchwała Nr 242/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003

243.

Uchwała Nr 243/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 188 w miejscowości Września

244.

Uchwała Nr 244/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 51/9 w miejscowości Piaski

245.

Uchwała Nr 245/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 90 w miejscowości Kisielewo

246.

Uchwała Nr 246/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 86 w miejscowości Osówka

247.

Uchwała Nr 247/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 60/4 w miejscowości Gorzewo

248.

Uchwała Nr 248/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie zawarcia umowy z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie dot. wydania decyzji z zakresu transportu osób na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.

249.

Uchwała Nr 249/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. nadania imienia DPS w Szczutowie

250.

Uchwała Nr 250/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie przyjęcia darowizny samochodu osobowego i przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

251.

Uchwała Nr 251/35/2003 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.12.2003r.

w sprawie powołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-27 19:27:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-14 14:48:24
  • Liczba odsłon: 4570
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374353]

przewiń do góry