Lp

Nr uchwały

Treść uchwały

1.

Uchwała Nr 807.152.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2014

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2013 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

2.

Uchwała Nr 808.152.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2014

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2013

3.

Uchwała Nr 809.152.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2014

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

4. Uchwała Nr
 810.152.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2014
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

5.

Uchwała Nr
 811.152.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2014

6. 

Uchwała Nr
 812.152.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2014

w sprawie przyjęcia i zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

7.

Uchwała Nr
 813.152.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2014

w sprawie przyjęcia i zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 

 

8.

Uchwała Nr
 814.153.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2014

w sprawie zatrudnienia na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie


9. 

Uchwała Nr 815.153.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie upoważnienia do składnia oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

10.

Uchwała Nr 816.154.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 stycznia 2014 roku

 

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

 

zm. Uchwała Nr 277.57.2016 z dnia 6 kwietnia 2016r.

11.

Uchwała Nr    817.154.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej upoważnienia w 2014 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty

 

12. 

Uchwała Nr    818.154.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

13.

Uchwała Nr    819.154.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku

 

14.

Uchwała Nr 820.154.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku

 

 

15.

Uchwała Nr 821.154.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 stycznia 2014 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033

16

Uchwała Nr 822.155.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdania przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu

17.

Uchwała Nr 823.156.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lutego 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

18

Uchwała Nr 824.156.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lutego 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego w ramach projektów unijnych w ramach podstawowej działalności PCPR

 

19. 

Uchwała Nr 825.156.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lutego 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2013r.

 

20

Uchwała Nr 826.156.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lutego 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc

21 Uchwała Nr 827.156.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie powołania Zespołów Zadaniowych ds przygotowania i realizacji Planów operacyjnych zadań rekomendowanych w Strategii Przewidywania i  Zarządzania Zmianą Gospodarczą Subregionu Sierpeckiego
22 Uchwała Nr 828.156.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku
23 Uchwała Nr 829.157.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projekcie systemowym pt. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" realizowane przez Agencję Rozwoju Mazowsza
24 Uchwała Nr 830.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu oferty na realizację w 2014 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe
25 Uchwała Nr 831.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projekcie systemowym pt. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" realizowane przez Agencję Rozwoju Mazowsza
26 Uchwała Nr 832.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

27

Uchwała Nr 833.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

28

Uchwała Nr 834.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektów: „Praca – trzeba działać a nie czekać” i „Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”

 

29

Uchwała Nr 835.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

 

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2013 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

 

30


Uchwała Nr 836.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Sierpeckiego pn. „Z Wami – dla Was”

31 Uchwała Nr 837.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku

32 Uchwała Nr 838.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

33 Uchwała Nr 839.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

34 Uchwała Nr 840.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

35 Uchwała Nr 841.158.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu .

36 Uchwała Nr 842.159.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Powiatowej ds przeciwdziałania skutkom ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej
37 Uchwała Nr 843.160.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2014 roku
38 Uchwała Nr 844.160.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 marca 2014 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2013"

39 Uchwała Nr 845.161.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
40 Uchwała Nr 846.162.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego n-li szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
41 Uchwała Nr 847.162.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2014
42 Uchwała Nr 848.162.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2014
43 Uchwała Nr 849.162.2014 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie gm. Sierpc
44 Uchwała Nr 850.162.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie rokowań po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
45 Uchwała Nr 851.162.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do partnerstwa w ramach Obszaru Funkcjonowania Miasta Płocka
46 Uchwała Nr 852.162.2014 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj Mazowieckiego
47 Uchwała Nr 853.162.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej WPF na lata 2014-2023
48 Uchwała Nr 854.162.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
49 Uchwała Nr 855.162.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania  Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych SPZZOZ w Sierpcu oraz PBP w Sierpcu za 2013 rok

do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu
50 Uchwała Nr 856.163.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości drogowej .
51 Uchwała  Nr 857.163.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
52 Uchwała  Nr 858.164.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
53 Uchwała  Nr 859.164.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
54 Uchwała  Nr 860.165.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
55 Uchwała  Nr 861.165.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San martin w Sierpcu
56 Uchwała  Nr 862.166.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Sierpeckiego
57 Uchwała  Nr 863.166.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
58 Uchwała  Nr 864.166.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu
59 Uchwała Nr 865.166.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenia zawodów w których kształci Zasadnicza Szkoła Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
60 Uchwała Nr 866.166.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do projektu nr POKL 090100-14-069/14 pn "Szkoła nowych możliwości" realizowanego w partnerstwie z Ośrodkiem kształcenia i Promocji "Edukator" Paweł Szymański Golub Dobrzyń
61 Uchwała Nr 867.166.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu nr POKL 090200-14-070/14 pn.  "techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego" realizowanego w partnerstwie z Ośrodkiem Kształcenia i Promocji "EDUKATOR" Paweł Szymański Golub Dobrzyń
62 Uchwała Nr 868.167.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Sierpcu
63 Uchwała Nr 869.167.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
64 Uchwała Nr 870.167.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi.
65 Uchwała Nr 871.167.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2013 rok
66 Uchwała Nr 872.167.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości kwoty na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


Zmieniona Uchwałą Nr 109.24.2015 z dnia 17 czerwca 2015r.
67 Uchwała Nr 873.168.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2013 roku
68 Uchwała Nr 874.168.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2013 rok,
69 Uchwała Nr 875.168.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2013 rok
70 Uchwała Nr 876.168.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2013 rok
71 Uchwała Nr 877.168.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej
72 Uchwała Nr 878.168.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
73 Uchwała Nr 879.168.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
74 Uchwała Nr 880.169.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu "Z Wami - dla Was" w tym w ramach realizacji PAL
75 Uchwała Nr 881.169.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu " Wami - dla Was" "Praca - trzeba działać a nie czekać"
76 Uchwała Nr 882.169.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu
77 Uchwała Nr 883.169.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka - Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
78 Uchwała Nr 884.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
79 Uchwała Nr 885.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Wojciecha Rychtera
80 Uchwała Nr 886.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Calsberg Polska-Browar Kasztelan w Sierpcu 
81 Uchwała Nr 887.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Przedsiębiorstwa Transport - Spedycja Adam i Wojciech Lipińscy 
82 Uchwała Nr 888.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Włodzimierza Szadkowskiego Dyrektora SOSW w Sierpcu 
83 Uchwała Nr 889.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-Melioracyjnego "MELBUD" spółka z o.o.
84 Uchwała Nr 890.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Księdza Kanonika Andrzeja Więckowskiego - Dziekana Dekanatu Sierpeckiego 
85 Uchwała Nr 891.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
86 Uchwała Nr 892.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Jacka Kozłowskiego - Wojewody Mazowieckiego 
87 Uchwała Nr 893.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Piotra Zgorzelskiego - Posła na Sejm RP
88 Uchwała Nr 894.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Śp Stanisława Pijankowskiego 
89 Uchwała Nr 895.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033
90 Uchwała Nr 896.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033
91 Uchwała Nr 897.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
92 Uchwała Nr 898.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki
93 Uchwała Nr 899.170.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wybory formy przeprowadzenia przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
94 Uchwała Nr 900.171.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra. H.Sucharskiego w Sierpcu
95 Uchwała Nr 901.171.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
96 Uchwała Nr 902.171.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo- Gozdowo w m. Rempin
97 Uchwała Nr 903.171.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo- Mochowo na odcinku Malanowo Stare w kierunku Mochowo
98 Uchwała Nr 904.171.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz- Mieszaki- droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki

zmieniona Uchwałą Nr 923.173.2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku
99 Uchwała Nr 905.171.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy
100 Uchwała Nr 906.171.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo- droga 561 w m. Stropkowo

zmieniona Uchwałą Nr 933.176.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku
101 Uchwała Nr 907.171.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki
102 Uchwała Nr 908.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
103 Uchwała Nr 909.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo - Finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2014 rok
104 Uchwała Nr 910.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2014 roku
105 Uchwała Nr 911.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc oraz zakup na rzecz Powiatu Sierpeckiego nieruchomości położonej w m. Sierpc
106 Uchwała Nr 912.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
107 Uchwała Nr 913.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zamiaru sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc
108 Uchwała Nr 914.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
109 Uchwała Nr 915.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
110 Uchwała Nr 916.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
111 Uchwała Nr 917.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
112 Uchwała Nr 918.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu
113 Uchwała Nr 919.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
114 Uchwała Nr 920.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań w 2014 roku
115 Uchwała Nr 921.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033
116 Uchwała Nr 922.172.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
117 Uchwała Nr 923.173.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz-Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki
118 Uchwała Nr 924.173.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki w m. Białoskóry
119 Uchwała Nr 925.173.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo- Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno
120

Uchwała Nr 926.173.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 rok


zm. Uchwałą 207.44.2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

zm. Uchwałą Nr 303.63.2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

zm. Uchwałą Nr 696.141.2022 z dnia 29 sierpnia 2022r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
121 Uchwała Nr 927.174.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w których nie jest realizowany obowiązek nauki lub obowiązek szkolny w 2014 roku
122 Uchwała Nr 928.175.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej WPF na lata 2014-2033
123 Uchwała Nr 929.175.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
124 Uchwała Nr 930.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla firmy MEGA SIERPC Sp z o.o."
125 Uchwała Nr 931.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3722W Gójska - Agnieszkowo granica województwa, gm. Szczutowo.
126 Uchwała Nr 932.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3725 W Pawłowo - Mieszczk w m. Sułocin Towarzystwo
127 Uchwała Nr 933.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3745 W Jeżewo - droga 561 w m. Stropkowo
128 Uchwała Nr 934.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Linowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
129 Uchwała Nr 935.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Górzyńskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
130 Uchwała Nr 936.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani  Katarzyny Ewy Maskal nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
131 Uchwała Nr 937.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani  Małgorzaty Piaseckiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
132 Uchwała Nr 938.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani  Natalii Sobczak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
133 Uchwała Nr 939.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Gerarda Muszyńskiego  nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
134 Uchwała Nr 940.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Michaliny Gołębiewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
135 Uchwała Nr 941.176.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Marii Lisek nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
136 Uchwała Nr 942.177.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
137 Uchwała Nr 943.177.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Centrum Pomocy  w Sierpcu
138 Uchwała Nr 944.177.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy  w Sierpcu
139 Uchwała Nr 945.177.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
140 Uchwała Nr 946.177.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego Programu Działania za I półrocze 2014 roku
141 Uchwała Nr 947.177.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sierpeckiego
142 Uchwała Nr 948.177.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
143 Uchwała Nr 949.177.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
144 Uchwała Nr 950.178.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo- Proboszczewice w m. Gozdowo
145 Uchwała Nr 951.178.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo -Gozdowo w m. Rempin
146 Uchwała Nr 952.178.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
147 Uchwała Nr 953.178.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu
148 Uchwała Nr 954.178.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Władysława Adamaczyka - Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie
149 Uchwała Nr 955.178.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020
150. Uchwała Nr 956.179.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu monitorowania działań w ramach Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012-2015.
151. Uchwała Nr 957.179.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2014 roku
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2014 r.
152. Uchwała Nr 958.180.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 września 2014 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2014 roku.
153. Uchwała Nr 959.180.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia Raportu z postępów w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim w roku szkolnym 2013/2014
154. Uchwała Nr 960.180.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
155. Uchwała Nr 961.180.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 września 2014 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.
156. Uchwała Nr 962.180.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 września 2014 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Śp. Andrzeja Olechowskiego - Prezesa Obwodu Sierpeckiego ,,Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej".
157. Uchwała Nr 963.180.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 września 2014 roku
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.
158. Uchwała Nr 964.181.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2014 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2033.
159. Uchwała Nr 965.181.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2014 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014.
160. Uchwała Nr 966.181.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2014 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego zamiaru likwidacji Oddziału Terenowego w Sierpcu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
161. Uchwała Nr 967.182.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu).
162. Uchwała Nr 968.182.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo.
163. Uchwała Nr 969.182.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku mieszkalnego na działce nr 168/8 w Szczutowie, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
164. Uchwała Nr 970.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku.
165. Uchwała Nr 971.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
166. Uchwała Nr 972.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
167. Uchwała Nr 973.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.

Traci moc
Uchwała Nr 592.109.2013
z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.


zmiana Uchwałą Nr 53.11.2019 z dnia 28 lutego 2019r.

zmiana Uchwałą Nr 713.144.2022 z dnia 23 września 2022 r.

zmiana Uchwałą Nr 1050.213.2024 z dnia 22 lutego 2024r.

168. Uchwała Nr 974.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
169. Uchwała Nr 975.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.
170. Uchwała Nr 976.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2013 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - I liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu.
171. Uchwała Nr 977.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2013 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Drugiemu Liceum Ogólnokształcącemu PUL w Sierpcu.
172. Uchwała Nr 978.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015".
173. Uchwała Nr 979.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w latach 2012-2014 ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015".
174. Uchwała Nr 980.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali sportowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
175. Uchwała Nr 981.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
176. Uchwała Nr 982.183.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2013/2014.
177. Decyzja
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
17 października 2014r.
 
orzekająca wygaszenie trwałego zarządu Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w części nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 1430/7 o pow. 0,0225 położona w m. Sierpc.
178. Uchwała Nr 983.184.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
30 października 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.
179. Uchwała Nr 984.184.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
30 października 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014r.
180. Uchwała Nr 985.184.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
30 października 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc
181. Uchwała Nr 986.184.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
30 października 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
182. Uchwała Nr 987.184.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
30 października 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem na okres 3 lat powierzchni w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
183. Uchwała Nr 988.184.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
30 października 2014r.
w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
184. Uchwała Nr 989.185.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 listopada 2014r.
w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
185. Uchwała Nr 990.185.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 listopada 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
186. Uchwała Nr 991.185.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 listopada 2014r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.
187. Uchwała Nr 992.186.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 listopada 2014r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2013 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sierpcu.
 188. Uchwała Nr 993.186.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 listopada 2014r.
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
189. Uchwała Nr 994.186.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 listopada 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego w 2014r.
     
     
     
     
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-06 11:37:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-26 10:50:33
  • Liczba odsłon: 10100
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123311]

przewiń do góry