L.p

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

1.

Nr 763.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym sprawozdań, informacji i innych dokumentów, dotyczących realizacji zadań pomocy społecznej i pieczy zastępczej zamieszczanych w systemie CAS (Centralnej Aplikacji Statystycznej)

2.

Nr 764.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sierpeckiego związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
3. Nr 765.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1.2023 do Umowy Nr l/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020 r. 
4. Nr 766.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BDOT500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego"
5. Nr 767.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego
6. Nr 768.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
7. Nr 769.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
8. Nr 770.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2023 
9. Nr 771.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny
10. Nr 772.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny
11. Nr 773.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
12. Nr 774.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 
13. Nr 775.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
14. Nr 776.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. 
15. Nr 777.161.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2022 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki 
16. Nr 778.161.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2022 
17. Nr 779.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu 
18. Nr 780.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego"

Traci moc Uchwała Nr 780.162.2023 na podstawie - Uchwała Nr 812.168.2023 z dnia 10 marca 2023r.

19. Nr 781.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok
20. Nr 782.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo

zmieniona Uchwałą Nr 825.170.2023 z dnia 24 marca 2023r.

21. Nr 783.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
22. Nr 784.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu
23. Nr 785.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu
24. Nr 786.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2023

25. Nr 787.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
26. Nr 788.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. 
27. Nr 789.163.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ewy Danuty Nowakowskiej
28. Nr 790.163.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Jerzego Branta
29. Nr 791.163.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Wojciecha Szablewskiego
30. Nr 792.163.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla dr Henryka Dymek
31. Nr 793.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
32. Nr 794.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego
w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2023/2024 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

33. Nr 795.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego
w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2023/2024 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

34. Nr 796.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu
realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2023/2024 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
35. Nr 797.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach
programu Erasmus+ na rok szkolny 2023/2024 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

36. Nr 798.165.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 lutego 2023 r.

sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2022r.

37. Nr 799.165.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Miastem Płock w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu

traci moc Uchwała Nr 799.165.2023 z dnia 10 lutego 2023r. na podstawie Uchwały Nr 803.166.2023 z dnia 17 lutego 2023r.

38. Nr 800.165.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do programu Erasmus+

39. Nr 801.165.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 lutego 2023 r.
zmieniająca Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. 
40. Nr 802.166.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu
41. Nr 803.166.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Gminą Miastem Płock w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu
42. Nr 804.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2022 r

43. Nr 805.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

44. Nr 806.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2022 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

45. Nr 807.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

46. Nr 808.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

47. Nr 809.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

48. Nr 810.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
49. Nr 811.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
50. Nr 812.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych
na terenie Powiatu Sierpeckiego”.

51. Nr 813.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi
i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2022".

52. Nr 814.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2023

53. Nr 815.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do konkursu na dofinansowanie projektu pt. "Czyste powietrze, woda i gleba – wszystko zależy od nas" realizowanego w ramach programu Erasmus+ w konkursie AKCJA KA 220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze Edukacja Szkolna oraz upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

54. Nr 816.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały dotyczącej przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego do 2030 roku''.

55. Nr 817.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

56. Nr 818.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania reorganizacji liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego

57. Nr 819.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

58. Nr 820.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

59. Nr 821.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie uchylenia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
60. Nr 822.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie uchylenia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023r.
61. Nr 823.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035

62. Nr 824.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

63. Nr 825.170.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo -Zgagowo

64. Nr 826.171.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2022 r. cz. I, cz. II

65. Nr 827.171.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej

66. Nr 828.171.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2023 r. do kwietnia 2025 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

67. Nr 829.171.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w roku 2023 i 2024 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego i SPZZOZ w Sierpcu

68. Nr 830.172.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
69. Nr 831.173.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
70. Nr 832.173.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

zm. Uchwałą Nr 926.188.2023

71. Nr 833.173.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2022 rok
72. Nr 834.173.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2022 r.
73. Nr 835.173.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu stałej organizacji ruchu dotyczącego przebudowy mostu nr JNI31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi Traci moc Uchwałą Nr 843.175.2023 

74. Nr 836.173.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2023 r. 
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej
75. Nr 837.173.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu 
76. Nr 838.173.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ^na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
77. Nr 839.173.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023r. 
78. Nr 840.174.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035 

79. Nr 841.174.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. 
80. Nr 842.175.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Sierpeckiego z Gminą/Miastem Sierpc

zm. Uchwałą Nr 912.185.2023

81. Nr 843.175.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę mostu nr JNI31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi  (opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu stałej organizacji ruchu)

82.  Nr 844.175.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON za pierwszy kwartał 2023 rok

83. Nr 845.175.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie

84. Nr 846.175.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2022 rok

85. Nr 847.175.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu

86. Nr 848.175.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

87. Nr 849.175.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

88. Nr 850.175.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Apelu w sprawie przystąpienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do projektowania i realizacji drogi ekspresowej S-10 w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatu Sierpeckiego

89. Nr 851.176.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Maciejowi Witkowskiemu, celem reprezentowania interesów Powiatu Sierpeckiego w sprawie pozwu wniesionego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie

90. Nr 852.176.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035

91. Nr 853.176.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023r.

92. Nr 854.176.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2022 rok

93. Nr 855.177.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
94. Nr 856.177.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
95. Nr 857.177.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukornie - Dziki Bór
96. Nr 858.177.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561
97. Nr 859.177.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr3703W ul. Dworcowa w Sierpcu

zm. Uchwałą Nr 972.198.2023

98. Nr 860.177.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek
99. Nr 861.178.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi nr 370448W ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

100. Nr 862.178.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

101. Nr 863.178.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice – Majki – Słupia wraz z drogami dojazdowymi

102. Nr 864.178.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

103. Nr 865.178.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

104. Nr 866.178.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

105. Nr 867.178.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

106. Nr 868.178.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

107. Nr 869.178.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego w 2022r.

108. Nr 870.179.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sierpeckim (I) w ramach Funduszy Europejskich
dla Mazowsza 2021-2027 Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

109. Nr 871.179.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sierpeckim (I) w ramach
Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

110. Nr 872.179.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

111. Nr 873.179.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 czerwca 2023 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

112. Nr 874.179.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

113. Nr 875.179.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie powierzenia dyrektora Ogniska Pracy pozaszkolnej w Sierpcu

114. Nr 876.179.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023 - 2035 

115. Nr 877.180.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

116. Nr 878.180.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

117. Nr 879.180.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

118. Nr 880.180.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

119. Nr 881.180.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia

120. Nr 882.180.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

121. Nr 883.180.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035

122. Nr 884.180.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. 
123. Nr 885.181.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu”

124. Nr 886.181.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 czerwca 2023 r.

 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.`

125. Nr 887.181.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023r.

126. Nr 888.182.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 r.

 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego
na lata 2023-2035

Uchylona na podstawie Uchwały Nr 894.183.2023 z dnia 6 lipca 2023r.

127. Nr 889.182.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 r.

 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Uchylona na podstawie Uchwały Nr 895.183.2023 z dnia 6 lipca 2023r.

128. Nr 890.182.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej
nr 3758W Lelice – Majki – Słupia wraz z drogami dojazdowymi

Uchylona na podstawie Uchwały Nr 899.184.2023 z dnia 7 lipca 2023r.

129. Nr 891.182.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie do udziału  w naborze wniosków o udzielenie grantu i jego realizacji w ramach projektu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. "Dostępny samorząd – granty"

130. Nr 892.182.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
131. Nr 893.183.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

132. Nr 894.183.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035

133. Nr 895.183.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lipca 2023 r.
w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
134.

Nr 896.183.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

135. Nr 897.183.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035

136. Nr 898.183.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

137. Nr 899.184.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lipca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej
nr 3758W Lelice – Majki – Słupia wraz z drogami dojazdowymi
138. Nr 900.184.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lipca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561
139. Nr 901.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu

140. Nr 902.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

141. Nr 903.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
142. Nr 904.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
143. Nr 905.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
144. Nr 906.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
145. Nr 907.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
146. Nr 908.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
147. Nr 909.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
148. Nr 910.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
149. Nr 911.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

150. Nr 912.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Sierpeckiego z Gminą/Miastem Sierpc

151. Nr 913.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

152. Nr 914.185.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

153. Nr 915.186.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 

154. Nr 916.186.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

155. Nr 917.186.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

156. Nr 918.187.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

157. Nr 919.187.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pierwsze półrocze 2023 rok

158. Nr 920.187.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Sierpeckiego

159. Nr 921.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego – część 1’’

160. Nr 922.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

161. Nr 923.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie i utrzymanie znaków drogowych oznaczających szlak turystyczny „VeloMazovia”, Rowerowy Szlak Mazowsza przez drogi powiatowe na terenie powiatu sierpeckiego

162. Nr 924.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny

163. Nr 925.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Wójta Gminy Gozdowo Nr 26/2020 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej „Golejewo 1” gm. Gozdowo

164. Nr 926.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

165. Nr 927.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

166. Nr 928.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

167. Nr 929.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035

168. Nr 930.188.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

169. Nr 931.189.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2.2023 do Umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020 r.

170. Nr 932.189.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn – Leszczynki

171. Nr 933.190.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie przyznania godzin na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

172. Nr 934.190.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2024''

173. Nr 935.190.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

174. Nr 936.190.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny 

175. Nr 937.190.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie umorzenia należności - rat kredytu, zaciągniętego w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz dłużnika Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

176. Nr 938.190.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037

Autopoprawka z dnia 20 września 2023r.

177. Nr 939.190.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Autopoprawka z dnia 20 września 2023r.

178. Nr 940.192.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2023 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023r.

179. Nr 941.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do Programu Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

180. Nr 942.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej

181. Nr 943.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’

182. Nr 944.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’

183. Nr 945.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie wraz z dzierżawą kompleksu kuchennego i wyposażenia w okresie od 1 lutego 2024r. do 31 stycznia 2025r.

184. Nr 946.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu’’

185. Nr 947.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i parkowanie ich na parkingu strzeżonym

186. Nr 948.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku

187. Nr 949.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

188. Nr 950.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
189. Nr 951.193.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023r.

190. Nr 952.194.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, działki 1383/6 i 1383/8”

191. Nr 953.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku

zm. Uchwałą Nr 982.198.2023

192. Nr 954.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo–finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za III kwartały 2023 rok

193. Nr 955.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2024”

194. Nr 956.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki za rok szkolny 2022/2023

195. Nr 957.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 4 lata pomieszczeń hali sportowej, siłowni oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu

196. Nr 958.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

197. Nr 959.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

198. Nr 960.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

199. Nr 961.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037
200. Nr 962.195.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok
201. Nr 963.196.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sierpecki porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki i Gminę/Miasto Płock zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

202. Nr 964.196.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Lipnowskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej P7 Tłuchowo-Lipno przez Skępe

203. Nr 965.196.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Sierpeckiego do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Sierpeckiego

204. Nr 966.196.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

205. Nr 967.197.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sierpecki  porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki i Gminę/Miasto  Płock  zadania z zakresu  organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu 

206. Nr 968.197.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zm. Uchwałą Nr 1024.208.2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

207. Nr 969.197.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3754W na odcinku Białoskóry – Węgrzynowo w m. Białoskóry

208. Nr 970.197.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na jednym przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja

209. Nr 971.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2024 r.”

210. Nr 972.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu

211. Nr 973.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej

212. Nr 974.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3.2023 do Umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020 r.

213. Nr 975.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

214. Nr 976.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2023 i 2024 rok

215. Nr 977.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, w drodze bezprzetargowej, powierzchni w budynku szpitala na okres 3 lat

216. Nr 978.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu

217. Nr 979.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu

218. Nr 980.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

219. Nr 981.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach styczeń 2024 – grudzień 2025”

220. Nr 982.198.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 9 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku

221. Nr 983.199.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

222. Nr 984.199.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
223. Nr 985.199.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
224. Nr 986.199.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

225, Nr 987.199.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037

Autopoprawka z dnia 21 grudnia 2023r.

226. Nr 988.199.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku

227, Nr 989.200.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037

228. Nr 990.200.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

229. Nr 991.201.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3730W Ligowo – Osiek

230. Nr 992.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku

231. Nr 993.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

232. Nr 994.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania zwiększenia liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego

233. Nr 995.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu projektu pt. ,,Z ufnością w zawodowy świat’’ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

234. Nr 996.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego ,,Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022 za lata 2021-2022’’ / Uchwała, załącznik

235. Nr 997.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

236. Nr 998.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

237. Nr 999.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w roku 2024”

238. Nr 1000.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach styczeń 2024 – 2025”

239. Nr 1001.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku

240. Nr 1002.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół Parafialny pw. św. Mateusza – neogotycki zbudowany w latach 1906-1913 w miejscowości Ligowo, pow. sierpecki

241. Nr 1003.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037

Autopoprawka z dnia 7 grudnia 2023r.

242. Nr 1004.202.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Autopoprawka z dnia 7 grudnia 2023r.

243. Nr 1005.204.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2023 r

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3730W Ligowo – Osiek

244. Nr 1006.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

245. Nr 1007.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2027”

246. Nr 1008.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

247. Nr 1009.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

248. Nr 1010.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na mieszkania chronione

249. Nr 1011.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu

250. Nr 1012.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

251. Nr 1013.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

252. Nr 1014.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Wójta Gminy Gozdowo Nr 10/2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 18 położonej w obrębie Głuchowo, gmina Gozdowo

253. Nr 1015.205.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

254. Nr 1016.206.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2026

255. Nr 1017.206.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2024 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty

256. Nr 1018.206.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku pełniącego obowiązki Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

257. Nr 1019.206.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Krytej Pływalni w Sierpcu

258. Nr 1020.206.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037

 

259. Nr 1021.206.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
260. Nr 1022.207.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy/ów na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

261. Nr 1023.207.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół Parafialny pw. Św. Mateusza - neogotycki zbudowany w latach 1906-1913 w miejscowości Ligowo, pow. sierpecki

262. Nr 1024.208.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3744W Osiek - Włostybory - Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj"

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomaszewska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-17 09:53:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 10:43:18
  • Liczba odsłon: 5669
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918821]

przewiń do góry