L.p

 

 

NUMER UCHWAŁY

 

TREŚĆ UCHWAŁY

 1.

 2.

 3.

1. Uchwała Nr 224.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019".
2. Uchwała Nr 225.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
3. Uchwała Nr 226.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
4. Uchwała Nr 227.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2015 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
5. Uchwała Nr 228.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2015
6. Uchwała Nr 229.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
7. Uchwała Nr 230.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mochowo na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023".
8. Uchwała Nr 231.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
9. Uchwała Nr 232.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zm. Uchwałą Nr 275.57.2016 z dnia 6 kwietnia 2016r.
10. Uchwała Nr 233.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2016 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
11. Uchwała Nr 234.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań pn. Dostawa oleju opałowego w 2016 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
12. Uchwała Nr 235.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.
13. Uchwała Nr 236.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
14. Uchwała Nr 237.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2016.
15. Uchwała Nr 238.49.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.
16. Uchwała Nr 239.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2015 roku.
17. Uchwała Nr 240.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
18. Uchwała Nr 241.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
19. Uchwała Nr 242.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowej powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego.
20. Uchwała Nr 243.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
21. Uchwała Nr 244.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na wynajem na okres do 3 lat powierzchni w budynku szpitala.
22. Uchwała Nr 245.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w 2015 roku ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015".
23. Uchwała Nr 246.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019".
24. Uchwał Nr 247.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji nr 4 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
25. Uchwała Nr 248.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
26. Uchwała Nr 249.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
27. Uchwała Nr 250.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc.
28. Uchwała Nr 251.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Szczutowie.
29. Uchwała Nr 252.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.
30. Uchwała Nr 253.53.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod Rady Powiatu w Sierpcu  projektu oświadczenia w sprawie zmiany Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.
31. Uchwała Nr 254.54.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2016r.
w sprawie przeprowadzenia piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc .
32. Uchwała Nr 255.54.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2016r.
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
33. Uchwała Nr 256.55.2016
Zarządu Powiatu w  Sierpcu
 z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2015 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
34. Uchwała Nr 257.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
35. Uchwała Nr 258.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015".
36. Uchwała Nr 259.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2016.
37. Uchwała Nr 260.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 20116r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.
38. Uchwała Nr 261.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2034.
39. Uchwała Nr 262.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.
40. Uchwała Nr 263.56.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2016r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki
41. Uchwała Nr 264.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Włącz aktywność".
42. Uchwała Nr 265.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu pn. ,,Włącz aktywność"
43. Uchwała Nr 266.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu pn. ,,Włącz aktywność".
44. Uchwała Nr 267.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2015 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - I Liceum Ogólnokształcącemu PUL w Sierpcu.
45. Uchwała Nr 268.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2015 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Drugiemu Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sierpcu.
46. Uchwała Nr 269.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
47. Uchwała Nr 270.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
48. Uchwała Nr 271.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
49. Uchwała Nr 272.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2016.
50. Uchwała Nr 273.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
51. Uchwała Nr 274.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągów drogowych na terenie gm. Zawidz.
52. Uchwała Nr 275.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
53. Uchwała Nr 276.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2015r.
54. Uchwała Nr 277.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
55. Uchwała Nr 278.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.
56. Uchwała Nr 279.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2015r.
57. Uchwała Nr 280.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015r.
58. Uchwała Nr 281.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015r.
59. Uchwała Nr 282.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego. 
60. Uchwała Nr 283.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
61. Uchwała Nr 284.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
62. Uchwała Nr 285.58.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc - dz. nr 197/1.
63. Uchwała Nr 286.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
64. Uchwała Nr 287.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
65. Uchwała Nr 288.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Liceum Ogólnokształcącego  im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
66. Uchwała Nr 289.58.20165
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod 0obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.
67. Uchwała Nr 290.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.
68. Uchwała Nr 291.59.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 maja 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735 W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo.
69. Uchwała Nr 292.59.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 maja 2016r.

zm. Uchwała
Nr 301.61.2016
z dnia 3 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej przebudowy mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego.
70. Uchwała Nr 293.59.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 maja 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenie do kategorii drogi gminnej ciągu drogowego na terenie gm. Mochowo.
71. Uchwała Nr 294.60.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok.
72. Uchwała Nr 295.60.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016.
73. Uchwała Nr 296.60.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na funkcjonowanie oddziału przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu z niższą liczbę dzieci w roku szkolnym 2016/2017.
74. Uchwała Nr 297.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
75. Uchwała Nr 298.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego do projektu ,,Zawodowa praktyka dla Ekonomika" realizowanego w ramach programu Erasmus+.
76. Uchwała Nr 299.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.

 
Traci moc Uchwała
Nr 199.34.2011
z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
77. Uchwała Nr 300.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
78. Uchwała Nr 301.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej przebudowy mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie powiatu sierpeckiego.
79. Uchwała Nr 302.62.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego w latach 2016-2019.
80. Uchwała Nr 303.63.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
81. Uchwała Nr 304.63.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
82. Uchwała Nr 305.63.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2016r.Traci moc Uchwała
Nr 318/2000
z dnia 13 września 2000r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
83. Uchwała Nr 306.63.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
84. Uchwała Nr 307.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ".
85. Uchwała Nr 308.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu pn. ,,Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ".
86. Uchwała Nr 309.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2016r.
87. Uchwała Nr 310.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
88. Uchwała Nr 311.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc - dz. nr 2468/9.
89. Uchwała Nr 312.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.
90. Uchwała Nr 313.64.2016
Zarządu Powiatu  w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
91. Uchwała Nr 314.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius".
92. Uchwała Nr 315.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpc.
93. Uchwała Nr 316.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
w sprawie powołania p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
94. Uchwała Nr 317.64.20165
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
95. Uchwała Nr 318.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo - Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2016 rok.
96. Uchwała Nr 319.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
97. Uchwała Nr 320.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo.
98. Uchwała Nr 321.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik.
99. Uchwała Nr 322.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo.
100. Uchwała Nr 323.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo.
101. Uchwała Nr 324.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo, gm. Mochowo.
102. Uchwała Nr 325.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk.
103. Uchwała Nr 326.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) w m. Ligowo.
104. Uchwała Nr 327.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dabrówki.
105. Uchwała Nr 328.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga nr 561 w m. Jeżewo.
106. Uchwała Nr 329.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo.
107. Uchwała Nr 330.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.


zm.
Uchwałą

Nr 350.69.2016
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice.
108. Uchwała Nr 331.65.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3765W Bożewo - Cieślin w m. Cieślin.
109. Uchwała Nr 332.66.2016
Zarząd Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016r.
110. Uchwała Nr 333.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.

Traci moc
Uchwałą

Nr 352.69.2016
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
111. Uchwała Nr 334.67.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 lipca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu ,,Mechanik w Kordobie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
112. Uchwała Nr 335.67.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 lipca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc - dz. nr 197/1.
113. Uchwała Nr 336.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.
114. Uchwała Nr 337.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Lilli Maliszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
115. Uchwała Nr 338.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Pypki nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
116. Uchwała Nr 339.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Gregorczyk nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
117. Uchwała Nr 340.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marleny Szymańskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
118. Uchwała Nr 341.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Sobieszek - Gadzińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
119. Uchwała Nr 342.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Wierzbickiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
120. Uchwała Nr 343.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Dawida Witkowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
121. Uchwała Nr 344.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.
122. Uchwała Nr 345.68.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego.
123. Uchwała Nr 346.69.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w m. Dziki Bór.

zmieniona Uchwała Nr 367.73.2016
z dnia 2 września 2016 r.

 
124. Uchwała Nr 347.69.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Pszczele.
125. Uchwała Nr 348.69.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3755W Jeżewo - Krajewice Duże w m. Krajewice Duże.

zmieniona Uchwałą Nr 369.73.2016
z dnia 2 września 2016 r.
126. Uchwała Nr 349.69.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bożewo.

zmieniona Uchwałą Nr 368.73.2016
z dnia 2 września 2016 r.
127. Uchwała Nr 350.69.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lipca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice.
128. Uchwała Nr 351.69.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja i obsługa kształcenia praktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu objętych projektem pn. Zawodowa praktyka dla ,,Ekonomika".
129. Uchwała Nr 352.69.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra  Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

130.

Uchwała Nr 353.70.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
 

w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej   w Sierpcu do podpisania umowy na zakup łodzi dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu131

 

Uchwała Nr 354.70.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do projektu "Wyższe kompetencje drogą do sukcesu" realizowanego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

132 Uchwała Nr 355.70.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu "Szkoła kluczowych kompetencji" realizowanego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

133 Uchwała Nr 356.70.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu "Mistrzowie kompetencji" realizowanego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

134 Uchwała Nr 357.70.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 sierpnia 2016 r
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
135. Uchwała Nr 358.71.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej utworzenia placówki wsparcia dziennego pn. Ponadgminna Świetlica Środowiskowa w Sierpcu.
136. Uchwała Nr 359.71.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-236
137. Uchwała Nr 360.71.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 r.
138. Uchwała Nr 361.71.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.
139. Uchwała Nr 362.72.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2016r.
140. Uchwała Nr 363.72.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
141. Uchwała Nr 364.72.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
142. Uchwała Nr 365.72.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2016 r.
143. Uchwała Nr 366.73.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 września 2016r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 r.
144. Uchwała Nr 367.73.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w m. Dziki Bór.
145. Uchwała Nr 368.73.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bożewo.
146. Uchwała Nr 369.73.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3755W Jeżewo - Krajewice Duże w m. Krajewice Duże.
147. Uchwała Nr 370.73.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 września 2016 r.

zm. Uchwałą
Nr 383.78.2016
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady.
148. Uchwała Nr 371.74.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 września 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
149. Uchwała Nr 372.75.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 września 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przewóz uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 na zajęcia dodatkowe w związku z dwoma projektami realizowanymi w ramach RPOWM 2016-20120.
150. Uchwała Nr 373.75.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług specjalistycznych w latach 2016-2018 w ramach projektu ,,Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPSŚ" oraz przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w 2016 r.
151. Uchwała Nr 374.75.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług edukacyjnych w latach 2016-2018 w ramach projektu pn. ,,Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPSŚ".
 
152. Uchwała Nr 375.76.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej uchwalenia ,,Programu działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2020".  
153. Uchwała Nr 376.76.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu.  
154. Uchwała Nr 377.76.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Sierpc.  
155. Uchwała Nr 378.76.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 r.  
156. Uchwała Nr 379.76.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Zespołu Szkół Nr 1 Gen. Jose de San Martin w Sierpcu.  
157. Uchwała Nr 380.76.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Monitorującego ds. realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 oraz delegowanie przedstawicieli Zarządu Powiatu w Sierpcu i Starostwa Powiatowego do składu tego Zespołu.  
158. Uchwała Nr 381.78.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 października 2016r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami Pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017".  
159. Uchwała Nr 382.78.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 października            2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego w charakterze partnera do konkursu RPMA.04.00-IP.01-14-017/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  
160. Uchwała Nr 383.78.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 października            2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady.  
161. Uchwała Nr 384.78.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 października            2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Zawidz składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji mostu z drogi powiatowej nr 3751W w m. Kisielewo gm. Sierpc.  
162. Uchwała Nr 385.78.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 października             2016 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Sierpeckiej Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej SPSŚ.  
163. Uchwała Nr 386.78.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 października      2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 r.  
164. Uchwała Nr 387.79.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Zbigniewa Lubacza byłego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.  
165. Uchwała Nr 388.79.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Jana Wojtasa, założyciela i długoletniego kapelmistrza Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.  
166. Uchwała Nr 389.79.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Żurominie na obsługę bankową jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2016 r.  
167. Uchwała Nr 390.80.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 389.79.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Żurominie na obsługę bankową jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2016 r.  
168. Uchwała Nr 391.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  
169. Uchwała Nr 392.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2015/2016.  
170. Uchwała Nr 393.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017".  
171. Uchwała Nr 394.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.  
172. Uchwała Nr 395.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia - Gabinetu Dermatologicznego.  
173. Uchwała Nr 396.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia - Gabinetu Laryngologicznego.  
174. Uchwała Nr 397.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.  
175. Uchwała Nr 398.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2017 roku.  
176. Uchwała Nr 399.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2017 roku.  
177. Uchwała Nr 400.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
zm. Uchwałą Nr 674.125.2018 z dnia 18 stycznia 2018r.
zm. Uchwałą Nr 808.153.2018r. z dnia 10 października 2018r.
zm. Uchwałą Nr 7.3.2018 z dnia 30 listopada 2018r.
 
178. Uchwała Nr 401.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2034.  
179. Uchwała Nr 402.81.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.  
180. Uchwała Nr 403.82.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Sierpeckim Bankiem Spółdzielczym na obsługę bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2018 r.  
181. Uchwała Nr 404.82.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 4 lata hali  sportowej w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.  
182. Uchwała Nr 405.82.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 r.  
183. Uchwała Nr 406.83.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.  
184. Uchwała Nr 407.83.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2017 roku.  
185. Uchwała Nr 408.83.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pani Agnieszki Jaworskiej - działaczce na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.  
186. Uchwała Nr 409.83.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2016 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.  
187. Uchwała Nr 410.83.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034.  
188. Uchwała Nr 411.84.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2016 r.  
189. Uchwała Nr 412.84.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego (urządzeń teleinformatycznych) oprogramowania wraz z wykonaniem prac wdrożeniowych oraz przeprowadzenia szkoleń związanych z kompleksową realizację projektu ,,E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" w ramach RPOWM 2014-2020.  
190. Uchwała Nr 413.84.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2017 r.  
191. Uchwała Nr 414.84.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla st. bryg. w stanie spoczynku Pana Józefa Chmielewskiego długoletniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.  
192. Uchwała Nr 415.84.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.  
193. Uchwała Nr 416.84.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.  
194. Uchwała Nr 417.84.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.  
195. Uchwała Nr 418.84.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 r.  
196. Uchwała Nr 419.84.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Sierpeckim.

zm. Uchwała Nr 512.102.2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.

 
197. Uchwała Nr 420.85.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja i obsługa kształcenia praktycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin, objętych projektem pn. ,,Mechanik" w Kordobie.  
198. Uchwała Nr 421.85.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa artykułów spożywczych dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2017 r.  
199. Uchwała Nr 422.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej o organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.  
200. Uchwała Nr 423.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2017 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.  
201. Uchwała Nr 424.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Oświadczenia zmieniającego oświadczenie w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.  
202. Uchwała Nr 425.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.  
203. Uchwała Nr 426.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km".  
204. Uchwała Nr 427.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km".  
205. Uchwała Nr 428.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Sierpcu.  
206. Uchwała Nr 429.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.  
207. Uchwała Nr 430.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.   
208. Uchwała Nr 431.86.206
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu aktualizacji do tekstu jednolitego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.  
209. Uchwała Nr 432.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2016 r.  
210. Uchwała Nr 433.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla inspektora Grzegorza Żelasko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku.  
211. Uchwała Nr 434.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.  
212. Uchwała Nr 435.86.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 r.  
213. Uchwała Nr 436.87.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 grudnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 r.  
214. Uchwała Nr 437.88.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo.  
215. Uchwała Nr 438.88.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo".  
216. Uchwała Nr 439.88.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)".  
217. Uchwała Nr 440.88.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.  
218. Uchwała Nr 441.88.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.  
219. Uchwała Nr 442.88.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 r. oraz określenie planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-20 08:03:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:49:46
  • Liczba odsłon: 10295
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10108172]

przewiń do góry