Zmieniona Uchwałą Nr 358.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012

Lp

Nr uchwały

data podjęcia

Treść uchwały

1.

Uchwała Nr 295.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

2.

Uchwała Nr 296.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2011 rok

3.

Uchwała Nr 297.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

4.

Uchwała Nr 298.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

5.

Uchwała Nr 299.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

6.

Uchwała Nr 300.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

7.

Uchwała Nr 301.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego  w Sierpcu

8

Uchwała Nr 302.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

9.

Uchwała Nr 303.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2012 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

10.

Uchwała Nr 304.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2012 oleju opałowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

11.

Uchwała Nr 305.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

12. Uchwała Nr 306.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
13. Uchwała Nr 307.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonania przeniesień w ramach planów wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych
14. Uchwała Nr 308.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

15.

Uchwała Nr 309.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

 

16. Uchwała Nr 310.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
17. Uchwała Nr 311.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
18. Uchwała Nr 312.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
19. Uchwała Nr 313.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7

20. Uchwała Nr 314.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2011 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki

21 Uchwała Nr 315.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2011

22 Uchwała Nr 316.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 5 lat budynku wolnostojącego
23. Uchwała Nr 317.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2012 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

24. Uchwała Nr 318.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2012 oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

25. Uchwała Nr 319.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Września – Puszcza – granica województwa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości ok. 700 mb

26. Uchwała Nr 320.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na odcinku o długości ok. 650 mb

27. Uchwała Nr 321.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo na odcinku od m. Rościszewo w kierunku m. Zamość na długości ok. 500 mb

28. Uchwała Nr 322.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3710W Łukomie – Białasy do skrzyżowania z drogą gminną nr 370620 na długości ok. 1200 mb

29. Uchwała Nr 323.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 na długości ok. 500 mb

30. Uchwała Nr 324.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3731W Ligowo – Kokoszczyn w miejscowości Ligowo na długości ok. 500 mb

31. Uchwała Nr 325.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc – Dąbrówki – Kuski na odcinku od istniejącego asfaltu przez m. Dąbrówki do granicy gminy na długości ok. 1200 mb

32. Uchwała Nr 326.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo – Mieszczk na odcinku od położonego w 2011 r. asfaltu do torów kolejowych na długości ok. 280 mb

33. Uchwała Nr 327.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice – Białuty na odcinku od końca asfaltu w stronę Lelic na długości ok. 600 mb

34. Uchwała Nr 328.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo oraz drogi nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice, tj. ul. K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości ok. 600 mb, łącznie z zatoką autobusową na wysokości przystanku PKS i KM

35. Uchwała Nr 329.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej upoważnienia w 2012 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty

36. Uchwała Nr 330.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej współpracy Powiatu Sierpeckiego ze społecznościami lokalnymi innych państw

37. Uchwała Nr 331.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

38. Uchwała Nr 332.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu

39 Uchwała Nr 333.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmieniającej uchwały w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego
40. Uchwała Nr 334.57.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu o numerze POKL.08.01.02-14-150/11 pn. „Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego”

41. Uchwała Nr 335.57.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Mestsky Urad, Zlote Morawce na Słowacji

42. Uchwała Nr 336.58.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1lutego  2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2011 roku

43. Uchwała Nr 337.58.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lutego 2012 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023
44 Uchwała Nr 338.59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia po obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład ZS Nr 1 w Sierpcu
45 Uchwała Nr 339.59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia dwuletniej ZSZ wchodzącej w skład ZS Nr 1 w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową
46 Uchwała Nr 340.59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia dwuletniej ZSZ wchodzącej w skład ZSZ Nr 2 w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową
47 Uchwała Nr 341.59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzacego w skład ZSZ Nr 2 w Sierpcu
48 Uchwała Nr 342. 59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego
49 Uchwała Nr 343. 59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego".
50 Uchwała Nr 344. 59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wójta Gminy Szczutowo o wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek pełniący funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży
51. Decyzja Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie przekazania ZDP w Sierpcu w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
52. Uchwała Nr 345.60.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe
53 Uchwała Nr 346.61.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia7 marca 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
54 Uchwała Nr 347.61.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PCPR w Sierpcu za rok 2011
 
55 Uchwała Nr 348.61.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
56 Uchwała Nr 349.61.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu
57 Uchwała Nr 350.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez PCPR w Sierpcu projektu systemowego pn. "Z Wami - dla Was" dofinansowanego z EFES

Zmieniona Uchwałą Nr 49.11.2015
z dnia 4 marca 2015r.
58 Uchwała Nr 351.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zakwalifikowania wychowanka rodziny zastępczej do mieszkania chronionego
59 Uchwała Nr 352.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku
60 Uchwała Nr 353.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe
61 Uchwała Nr 354.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2011"
62 Uchwała Nr 355.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zasad przydzielania nauczycielom zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, opracowania arkusza organizacyjnego, określenia liczby uczniów w oddziale oraz funkcjonowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
63 Uchwała Nr 356.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych

64 Uchwała Nr 357.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2011 rok

 
65 Uchwała Nr 358.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej
66 Uchwała Nr 359.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych
67 Uchwała Nr 360.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000,00 euro na wykonanie zadania pn. termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi - etap I
68 Uchwała Nr 361.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma Nr rej WSE Y313 będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska
69 Uchwała Nr 362.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego n-li szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
70 Uchwała Nr 363.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo oraz drogi nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice, tj. ul. K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości ok. 600 mb, łącznie z zatoką autobusową na wysokości przystanku PKS i KM oraz przebudowy chodnika w m. Gozdowo w ciągu drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice na długości ok. 350 mb

71 Uchwała Nr 364.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
72 Uchwała Nr 365.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego w pełnej klasyfikacji budżetowej
73 Uchwała Nr 366.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma Nr rej WSE Y 313 będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a
74 Decyzja z dnia 4 kwietnia 2012 o wygaszeniu trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w części dla zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 168/4 o pow. 0,3801 ha położonej w obrębie Szczutowo
75 Uchwała Nr 367.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2012
76 Uchwała Nr 368.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum kształcenia Praktycznego w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do komisji Konkursowej.
77 Uchwała Nr 369.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3731W Ligowo – Kokoszczyn na odcinku od m. Ligowo do końca cmentarza w kierunku m. Kokoszczyn wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na długości ok. 600 mb

78 Uchwała Nr 370.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Sierpeckiego
79 Uchwała Nr 371.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014
80 Uchwała Nr 372.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z halą sportową
81 Uchwała Nr 373.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
82 Uchwała Nr 374.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
83 Uchwała Nr 375.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma Nr rej WSE Y 313 będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a
84 Uchwała Nr 376.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

85 Uchwała Nr 377.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

 

86 Uchwała Nr 378.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

87 Uchwała Nr 379.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu

88 Uchwała Nr 380.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, w roku szkolnym 2012/2013 liczby oddziałów klas pierwszych oraz przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu

89 Uchwała Nr 381.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, w roku szkolnym 2012/2013 liczby oddziałów klas pierwszych oraz przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu

90 Uchwała Nr 382.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu, w roku szkolnym 2012/2013 liczby oddziałów klas pierwszych oraz przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

91 Uchwała Nr 383.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu, w roku szkolnym 2012/2013 przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

92 Uchwała Nr 384.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2011 rok
93 Uchwała Nr 385.66.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część IV”

94 Uchwała Nr 386.66.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część IV”

95 Uchwała Nr 387.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej.
96 Uchwała Nr 388.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej
97 Uchwała Nr 389.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w powiecie Sierpeckim na lata 2012- 2015
 
98 Uchwała Nr 390.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2011 rok
99 Uchwała Nr 391.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za 2011 rok
100 Uchwała Nr 392.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku
101 Uchwała Nr 393.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
102 Uchwała Nr 394.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu w trzyletnią zasadnicza szkołę Zawodową
103 Uchwała Nr 395.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum Profilowanego, wchodzącego w skład zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
104 Uchwała Nr 396.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przekształcenia dwuletniej zasadniczej Szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w trzyletnią Zasadnicza szkołę Zawodową
105 Uchwała Nr 397.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki lub obowiązek szkolny w 2012 roku
106 Uchwała Nr 398.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez PCPR w Sierpcu projektu konkursowego pn. "Aktywni w Sierpcu" współfinansowanego z EFS
107 Uchwała Nr 399.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez PCPR w Sierpcu projektu konkursowego pn. "Rzetelny pracowni czy skuteczny przedsiębiorca" współfinansowanego z EFS
108 Uchwała Nr 400.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
109 Uchwała Nr 401.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
110 Uchwała Nr 402.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gospodarczego DPS w Szczutowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży
111 Uchwała Nr 403.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej włąsność Powiatu Sierpeckiego, będącej w trwałym zarządzie Krytej Pływalni w Sierpcu
112 Uchwała Nr 404.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi - etap II
113 Uchwała Nr 405.70.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektów konkursowych pt. "Aktywni w Sierpcu" oraz "Rzetelny pracownik czy skuteczny przedsiębiorca" współfinansowanych z EFS
114 Uchwała Nr 406.70.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2012 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora CKP w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej
115 Uchwała Nr 407.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
116 Uchwała Nr 408.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
117 Uchwała Nr 409.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z hala sportową
118 Uchwała Nr 410.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012 w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy  w Szczutowie
119 Uchwała Nr 411.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012 w sprawie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
120 Uchwała Nr 412.72.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej nr 3726W Ligowo- Sierpc wraz z drogami z dojazdowymi
121 Uchwała Nr 413.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo- Finansowego SP ZZOZ na 2012 rok
122 Uchwała Nr 414.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2012 roku
123 Uchwała Nr 415.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 zmieniająca Uchwałę w sprawie przestąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz wybory przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej
124 Uchwała Nr 416.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012  w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora CKP w Sierpcu
125 Uchwała Nr 417.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora CKP w Sierpcu
126 Uchwała Nr 418.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
127 Uchwała Nr 419.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia "Agricola Sierpcenis - Terre Filus"
128 Uchwała Nr 420.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
129 Uchwała Nr 421.74.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego"
130 Uchwała Nr 422.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012 oraz projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2023.
131 Uchwała Nr 423.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SP ZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie na okres 1 roku pomieszczeń o powierzchni użytkowej 19,69 m2 z przeznaczeniem na badanie słuchu oraz dopasowywanie i sprzedaż aparatów słuchowych
132 Uchwała Nr 424.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
133 Uchwała Nr 425.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
134 Uchwała Nr 426.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
135 Uchwała Nr 427.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
136 Uchwała Nr 428.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
137 Uchwała Nr 429.76.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu
138 Uchwała Nr 430.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie wykazu nieruchomości rolnych położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
139 Uchwała Nr 431.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z robotami towarzyszącymi etap I - zamówienie dodatkowe
140 Uchwała Nr 432.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania PUP w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze 2012 roku
141 Uchwała Nr 433.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
142 Uchwała Nr 434.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pana Sławomira Smykowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
143 Uchwała Nr 435.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Doroty Wiśniewskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
144 Uchwała Nr 436.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Anety Przymyłskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
145 Uchwała Nr 437.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Iwony Piątkowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
146 Uchwała Nr 438.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla pani Moniki Kędzierskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
147 Uchwała Nr 439.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla pani Anny Wiśniewskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
148 Uchwała Nr 440.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Marty Rokickiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
149 Uchwała Nr 441.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Moniki Majerskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
150 Uchwała Nr 442.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Emilii Maciejewskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
151 Uchwała Nr 443.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Agnieszki Kurpias - Pedy nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowaneg o
152 Uchwała Nr 444.78.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
153 Uchwała Nr 445.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
154 Uchwała Nr 446.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku z mieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
155 Uchwała Nr 447.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Rzetelny pracownik czy skuteczny przedsiębiorca"
156 Uchwała Nr 448.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Aktywni w Sierpcu"
157 Uchwała Nr 449.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego w pełnej klasyfikacji budżetowej
158 Uchwała Nr 450.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
159 Uchwała Nr 451.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
160 Uchwała Nr 452.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
161 Uchwała Nr 453.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
162 Uchwała Nr 454.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gospodarczego DPS w Szczutowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży - zamówienie dodatkowe
163 Uchwała Nr 455.80.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
164 Uchwała Nr 456.80.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia uzupełniającego związanego z zadaniem pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego
165 Uchwała Nr 457.80.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
166 Uchwała Nr 458.80.2012 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Traci moc Uchwałą Nr 35.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
167 Uchwała Nr 459.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów oraz ustalenia cen wywoławczych i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
168 Uchwała Nr 460.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustanego nieograniczonego przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie m. Studzieniec gm. Sierpc
169 Uchwała Nr 461.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego"
170 Uchwała Nr 462.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
171 Uchwała Nr 463.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

Uchylona Uchwałą Nr 942.177.2014 z dnia 29 lipca 2014 roku
172 Uchwała Nr 464.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Zawodowych  Nr 2 w Sierpcu
173 Uchwała Nr 465.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. upoważnienia w 2012 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki
174 Uchwała Nr 466.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego "Zapewnienie dostępu do Internetu osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu Powiatu Sierpeckiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
175 Uchwała Nr 467.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy chodnika w m. Zawidz w ciągu drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 na długości ok 800mb.
176 Uchwała Nr 468.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
177 Uchwała Nr 469.82.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2012 roku
178 Uchwała Nr 470.82.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu SP ZZOZ w Sierpcu
179 Uchwała Nr 471.82.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
180 Uchwała Nr 472.82.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego                             na lata 2012-2015"
181 Uchwała Nr 473.83.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
182 Uchwała Nr 474.84.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
183 Uchwała Nr 475.84.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku


załącznik do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu
184 Uchwała Nr 476.84.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego  będącej w trwałym zarządzie CKP w Sierpci
185 Uchwała Nr 477.84.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
186 Uchwała Nr 478.85.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 września 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
187 Uchwała Nr 479.85.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 września 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych kredytów
188 Uchwała Nr 480.85.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego w celu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego
189 Decyzja Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2012 roku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu do działki nr 1381, 1382 i części działki nr 1383/4 położonych w m. Sierpc
190 Decyzja Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2012 roku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu do części działki nr 1383/3 położonej w m. Sierpc
191 Uchwała Nr 481.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2013"
192 Uchwała Nr 482.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wypowiedzenia umowy brokerskiej na kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu Sierpeckiego
193 Uchwała Nr 483.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy brokerskiej na kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu Sierpeckiego
194 Uchwała Nr 484.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
195 Uchwała Nr 485.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gójsk-Mościska droga nr 10 w m. Mościska na odcinku ok 700 mb .
196 Uchwała Nr 486.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo w m. Piastowo na odcinku ok 1.200 mb.
197 Uchwała Nr 487.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo- Kosemin - Żabowo- Szumanie na odcinku ok 550 mb.
198 Uchwała Nr 488.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo- Kosemin - Żabowo - Szumanie na odcinku ok 650 mb.
199 Uchwała Nr 489.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Słupia - Schabajewo na odcinku ok 670 mb.
200 Uchwała Nr 490.88.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działąnie 2.2 "Rozwój e-usług".
201 Uchwała Nr 491.89.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
202 Uchwała Nr 492.89.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej
203 Uchwała Nr 493.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia rady Powiatu w Sierpcu w sprawie sposobu finansowania usług medycznych realizowanych przez szpitale powiatowe na Mazowszu
204 Uchwała Nr 494.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2013"
205 Uchwała Nr 495.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023
206 Uchwała Nr 496.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku w sprawie drogiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
207 Uchwała Nr 497.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu projektu uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej pn. Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
208 Uchwała Nr 498.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2011/2012
209 Uchwała Nr 499.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu SP ZZOZ w Sierpcu
210 Uchwała Nr 500.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla TKKF "Kubuś"
211 Uchwała Nr 501.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
212 Uchwała Nr 502.92.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji nr 3 do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego
213 Uchwała Nr 503.92.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
214 Uchwała Nr 504.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29października 2012 roku w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznawanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2011 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu
215 Uchwała Nr 505.92.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznawanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2011 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawidzu Kościelnym 
216 Uchwała Nr 506.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
217 Uchwała Nr 507.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 200.000 euro na wykonanie zadania pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i zarządzania Zmianą Gospodarczą (SPiZZG) Subregionu Sierpeckiego
218 Uchwała Nr 508.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonie zimowym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
219 Uchwała Nr 509.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej
220 Uchwała Nr 510.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
221 Uchwała Nr 511.94.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, będącej w trwałym zarządzie ZSZ Nr 2 w Sierpcu z przeznaczeniem na sale dydaktyczne
222 Uchwała Nr 512.94.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, będącej w trwałym zarządzie ZSZ Nr 2 w Sierpcu z przeznaczeniem na sklepik szkolny
223 Uchwała Nr 513.94.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 2000.000 euro na wykonanie usługi pn. Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 6.100.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego
224 Uchwała Nr 514.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku
225 Uchwała Nr 515.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SP ZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie na okres 15 lat niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Sierpc
226 Uchwała Nr 516.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2012 roku
227 Uchwała Nr 517.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2012 rok
228 Uchwała Nr 518.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2013
229 Uchwała Nr 519.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym 
230 Uchwała Nr 520.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
231 Uchwała Nr 521.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
232 Uchwała Nr 522.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie nadania statutu Krytej Pływalni w Sierpcu
233 Uchwała Nr 523.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Krytej Pływalni w Sierpcu
234 Uchwała Nr 524.96.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Paczkowskiej n-la ubiegającego się o awans zawodowy na stopień n-la mianowanego
235 Uchwała Nr 525.96.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elizy Pilewskiej n-la ubiegającego się o awans zawodowy na stopień n-la mianowanego
236 Uchwała Nr 526.96.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
237 Uchwała Nr 527.96.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023
238 Uchwała Nr 528.96.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
239 Uchwała Nr 529.97.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pelletu drzewnego na potrzeby funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2013 rok
240 Uchwała Nr 530.97.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia pokontrolnego prawidłowości wykorzystania dotacji przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawidzu Kościelnym
241 Uchwała Nr 531.97.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia pokontrolnego prawidłowości wykorzystania dotacji przez I Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
242 Uchwała Nr 532.97.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej.
243 Uchwała Nr 533.97.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  listopada 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
244 Uchwała Nr 534.97.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  listopada 2012 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Aktywni w Sierpcu".
245 Uchwała Nr 535.97.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  listopada 2012 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Rzetelny pracownik czy skuteczny przedsiębiorca"
246 Uchwała Nr 536.97.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  listopada 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego projektu "Z Wami dla Was"
247 Uchwała Nr 537.98.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady R ady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
248 Uchwała Nr 538.99.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023.
249 Uchwała Nr 539.99.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
250 Uchwała Nr 540.100.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2013 rok
251 Uchwała Nr 541.100.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
252 Uchwała Nr 542.100.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej
253 Uchwała Nr 543.100.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
254 Uchwała Nr 544.100.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej
255 Uchwała Nr 545.100.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego"
256 Uchwała Nr 546.100.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. upoważnienia w 2013 roku Zarządu Powiatu w Sierpcu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu w roli partnera w projektach
257 Uchwała Nr 547.101.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego: pt "Asystent osoby niepełnosprawnej realna pomoc i wsparcie" współfinansowanego z EFS
258 Uchwała Nr 548.101.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego pt "Praca trzeba działać a nie czekać" współfinansowanego z EFS
259 Uchwała Nr 549.101.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektów konkursowych: pt "Asystent os niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie" oraz "Praca - trzeba działać a nie czekać" współfinansowanych z EFS
260 Uchwała Nr 550.101.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2012 roku w w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności przypisanych "Partnerowi w zakresie realizacji projektów konkursowych: pt "Asystent os. niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie" oraz "Praca - trzeba działać a nie czekać" współfinansowanych z EFS
261 Uchwała Nr 551.101.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
262 Uchwała Nr 552.101.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wydatków Budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
263 Uchwała Nr 553.101.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
264 Uchwała Nr 554.101.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
265 Uchwała Nr 555.102.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023
266 Uchwała Nr 556.102.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
267 Uchwała Nr 557.103.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
268 Uchwała Nr 558.103.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej
269 Uchwała Nr 559.103.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego"
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-17 10:45:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:47:12
  • Liczba odsłon: 8557
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374305]

przewiń do góry