Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

679.

Uchwała Nr 679/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2005r.

680.

Uchwała Nr 680/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem równiarki w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych – gruntowych.

681.

Uchwała Nr 681/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na oczyszczanie ulic powiatowych w mieście Sierpc w latach 2005-2006.

682.

Uchwała Nr 682/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dozorowanie mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w latach 2005-2006.

683.

Uchwała Nr 683/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu w Sierpcu na 2005r.

684.

Uchwała Nr 684/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych budżetu Powiatu na pierwsze półrocze 2005r.

685.

Uchwała Nr 685/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych Powiatu w Sierpcu.

686.

Uchwała Nr 686/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie zaopiniowania projektu “Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Sierpc”.

687.

Uchwała Nr 687/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie przyjęcia warunków przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego Gminie Miasto Sierpc.

688.

Uchwała Nr 688/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

689.

Uchwała Nr 689/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 649/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r. W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

690.

Uchwała Nr 690/68/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.01.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń internatu ZS Nr 1 na potrzeby OPP wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w pomieszczeniach znajdujących się w przyszłym OPP.

691.

Uchwała Nr 691/69/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.01.2005r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 7 do umowy zawartej w dniu 19 października 2001r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Sierpcu, a Grupową Praktyką Pielęgniarek “Zdrowa Szkoła” s.c. w Sierpcu.

692.

Uchwała Nr 692/69/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.01.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach dla których powiat jest organem prowadzącym, Grupowej Praktyce Pielęgniarek “Zdrowa Szkoła” s.c. w Sierpcu

693.

Uchwała Nr 693/69/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.01.2005r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej IX edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza.

694.

Uchwała Nr 694/69/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.01.2005r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki.

695.

Uchwała Nr 695/69/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.01.,2005r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

696.

Uchwała Nr 696/69/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.01.2005r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu o wydanie opinii dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu a 2004r. Przez biegłego rewidenta.

697.

Uchwała Nr 697/69/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.01.2005r.

w sprawie powierzenia dalszego pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu.

698.

Uchwała Nr 698/70/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2005r.

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Sierpcu Nr 697/69/2005 z dnia 25.01.2005r. w sprawie powierzenia dalszego pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu.

699.

Uchwała Nr 699/70/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2005r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

700.

Uchwała Nr 700/70/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2005r.

w sprawie przekazania samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu na rzecz Zarządu Powiatowego w Sierpcu.

701.

Uchwała Nr 701/70/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

702.

Uchwała Nr 702/71/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.02.2005r.

w sprawie zadłużenia UKS “Sierpienica” wobec Krytej Pływalni “Delfin” w Sierpcu.

703.

Uchwała Nr 703/71/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.02.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2005.

704.

Uchwała Nr 704/71/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.02.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

705.

Uchwała Nr 705/71/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.02.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. udzielenia Zarządowi Powiatu upoważnienia do poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ w Sierpcu.

706.

Uchwała Nr 706/71/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.02.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Zarządu Dróg Powiatowych w postaci samochodu osobowego marki Polonez

707.

Uchwała Nr 707/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na zakup przez Powiat udziału w nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 9.

708.

Uchwała Nr 708/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli i innych pracowników oświatowych

709.

Uchwała Nr 709/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

710.

Uchwała Nr 710/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r.

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu “Powiatowy Program stypendialny w Powiecie Sierpeckim”.

711.

Uchwała Nr 711/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r.

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu “Stypendia dla uczniów w Powiecie Sierpeckim”.

712.

Uchwała Nr 712/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu tablic rejestracyjnych.

713.

Uchwała Nr 713/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

714.

Uchwała Nr 714/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r.

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu

715.

Uchwała Nr 715/72/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14.02.2005r.

w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu.

716.

Uchwała Nr 716/73/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2012

717.

Uchwała Nr 717/73/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały określającej zadania na które powiat przeznaczy środki PFRON – przyznane powiatowi w/g algorytmu na 2005r.

718.

Uchwała Nr 718/73/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PCPR w Sierpcu za rok 2004.

719.

Uchwała Nr 719/73/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

720 .

Uchwała Nr 720/73/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat.

721.

Uchwała Nr 721/73/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie zmiany składu osobowego komisji powołanej do rozpatrzenia ofert kandydatów na stanowisko dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

722.

Uchwała Nr 722/73/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie zawarcia porozumień z samorządami gminnymi powiatu dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w roku 2005.

723.

Uchwała Nr 723/73/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2005r.

724.

Uchwała Nr 724/73/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na rok 2004.

725.

Uchwała Nr 725/73/2005ądu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.03.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 2005r.”

726.

Uchwała Nr 726/74/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18.03.2005r.

w sprawie powołania dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

727.

Uchwała Nr 727/74/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18.03.2005r.

w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2004r.

728.

Uchwała Nr 728/74/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18.03.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2005r.

729.

Uchwała Nr 729/74/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18.03.2005r.

w sprawie realizacji wystąpienia pokontrolnego NIK Delegatura w Warszawie z dnia 4.03.2005r.

730.

Uchwała Nr 730/74/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18.03.2005r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

731.

Uchwała Nr 731/74/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18.03.2005r.

w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2005.

732.

Uchwała Nr 732/75/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.03.2005r.

w sprawie zakwalifikowania usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do mieszkań chronionych

733.

Uchwała Nr 733/75/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.03.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Zawidz

734.

Uchwała Nr 734/76/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.04.2005r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu prac przy komunalizacji gruntów pod drogami powiatowymi

735.

Uchwała Nr 735/76/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.04.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu.

736.

Uchwała Nr 736/76/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.04.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu

737.

Uchwała Nr 737/76/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.04.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

738.

Uchwała Nr 738/76/2005 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.04.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu

739.

Uchwała Nr 739/76/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.04.2005r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2005r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

740.

Uchwała Nr 740/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki

741.

Uchwała Nr 741/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

742.

Uchwała Nr 742/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu na zakup samochodu osobowego

743.

Uchwała Nr 743/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.

744.

Uchwała Nr 744/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

745.

Uchwała Nr 745/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2005.

746.

Uchwała Nr 746/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.

747.

Uchwała Nr 747/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2005.

748.

Uchwała Nr 748/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

749.

Uchwała Nr 749/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie zatwierdzenia projektu “Młodzież na rynku pracy”

750.

Uchwała Nr 750/77/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.04.2005r.

w sprawie zatwierdzenia projektu “Sierpecka szansa dla długotrwale bezrobotnych”

751.

Uchwała Nr 751/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9.05.2005r.

w sprawie zawarcia umowy brokerskiej na kompleksowe ubezpieczenie mienia powiatu sierpeckiego

752.

Uchwała Nr 752/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9.05.2005r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

753.

Uchwała Nr 753/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9.05.2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2005r.

754.

Uchwała Nr 754/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9.05.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup masy bitumicznej na gorąco do remontów dróg powiatowych

755.

Uchwała Nr 755/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9.05.2005r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych dróg.

756.

Uchwała Nr 756/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9.05.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zmiany Uchwały Rady Nr 91/XVI/2004 z dnia 17.05.2004r. Dot. planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

757.

Uchwała Nr 757/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9.05.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przekształcenia dotychczasowych publicznych szkół policealnych w publiczne szkoły policealne oraz założenia z dniem 1.09.2005r. Publicznych szkół policealnych i publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

758.

Uchwała Nr 758/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9.05.2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 180/30/2003 z dn. 14.10.2003r. dot. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek dla których powiat jest organem prowadzącym.

759.

Uchwała Nr 759/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 9.05.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowo-renowacyjne w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół Nr 1 adoptowanych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

760.

Uchwała Nr 760/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 9.05.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

761.

Uchwała Nr 761/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 9.05.2005r.

w sprawie zaopiniowania projektów zmian w Programie ochrony środowiska Gminy Mochowo

762.

Uchwała Nr 762/78/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 9.05.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. robót remontowych i renowacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu

763.

Uchwała Nr 763/79/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 20.05.2005r.

 w sprawie odwołania dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

764.

Uchwała Nr 764/79/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.05.2005r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

765.

Uchwała Nr 765/79/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 20.05.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego

766.

Uchwała Nr 766/79/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 20.05.2005r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2005r. zadań publicznych powiatu przez organizacje pozarządowe.

767.

Uchwała Nr 767/79/2005 Zarządu Powiatu w Sierp[cu z dn. 20.05.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2005r.

768.

Uchwała Nr 768/79/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 20.05.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

769.

Uchwała Nr 769/80/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 3.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

770.

Uchwała Nr 770/80/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 3.06.2005r.

w sprawie powołania dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

771.

Uchwała Nr 771/81/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 7.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2004r.

772.

Uchwała Nr 772/81/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 7.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2004r.

773.

Uchwała Nr 773/81/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 7.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2004r.

774.

Uchwała Nr 774/81/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 7.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2005r.

775.

Uchwała Nr 775/81/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 7.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu

776.

Uchwała Nr 776/81/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 7.06.2005r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu o zajęcie stanowiska dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,”Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZZOZ w Sierpcu”

777.

Uchwała Nr 777/81/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 7.06.2005r.

w sprawie przyznania nagrody dla p.o. Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

778.

Uchwała Nr 778/81/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 7.06.2005r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w 2005r.

779.

Uchwała Nr 779/81/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 7.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przystąpienia do wyboru banku na obsługę budżetu powiatu sierpeckiego

780.

Uchwała Nr 780/82/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 17.06.2005r.

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na 2005r.

781.

Uchwała Nr 781/82/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 17.06.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowo-renowacyjne w budynku LO w Sierpcu

782.

Uchwała Nr 7822/82/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 17.06.2005r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 641/63/2004 z dn. 29.11.2004r. Dot. realizacji uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu – zadania zawartego w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006

783.

Uchwała Nr 783/82/2005 Zarządu Powioatu w Sierpcu z dn. 17.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Powiatu w latach 2004-2012

784.

Uchwała Nr 784/82/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 17.06.2005r.

w sprawie zakwalifikowania usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej do mieszkania chronionego przy ul. Armii Krajowej 8a w Sierpcu.

785.

Uchwała Nr 785/82/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 17.06.2005r.

w sprawie podpisania wstępnego porozumienia w przedmiocie nabycia na rzecz powiatu nieruchomości.

786.

Uchwała Nr 786/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia aktualizacji Planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na rok 2005

787.

Uchwała Nr 787/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. opinii do projektu Programu restrukturyzacyjnego SP ZZOZ w Sierpcu

788.

Uchwała Nr 788/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu upoważnienia do poręczenia spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych przez SP ZZOZ w Sierpcu

789.

Uchwała Nr 789/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały określającej zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

790.

Uchwała Nr 790/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały określającej zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

791.

Uchwała Nr 791/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie zawarcia porozumienia dot. współpracy Stowarzyszenia PRO PATRE w obszarze opieki i wsparcia usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu powiatu sierpeckiego – zamieszkujących mieszkania chronione.

792.

Uchwała Nr 792/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2005r.

793.

Uchwała Nr 793/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup emulsji do remontów cząstkowych dróg powiatowych.

794.

Uchwała Nr 794/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2005.

795.

Uchwała Nr 795/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

796.

Uchwała Nr 796/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 euro na wybór banku obsługującego budżet Powiatu w Sierpcu

797.

Uchwała Nr 797/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Sierpcu z projektem oświadczenia o celowości emisji obligacji komunalnych w roku 2005.

798.

Uchwała Nr 798/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu sierpeckiego w roku akademickim 2005/2006.

799.

Uchwała Nr 799/83/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 24.06.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006.

800.

Uchwała Nr 800/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian do harmonogramu prac przy komunalizacji gruntów pod drogami powiatowymi.

801.

Uchwała Nr 801/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi Drobin-Lelice.

802.

Uchwała Nr 802/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi Rościszewo-Komorowo

803.

Uchwała Nr 803/84/2005 Zarządu7 Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi Blinno

804.

Uchwała Nr 804/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi Zawidz-Wola Grąbiecka

805.

Uchwała Nr 805/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi Bożewo-Cieślin

806.

Uchwała Nr 806/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie udzielenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi Goleszyn-Borkowo-Zgagowo

807.

Uchwała Nr 807/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.” Koncepcja architektoniczna Centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni

808.

Uchwała Nr 808/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

809.

Uchwała Nr 809/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie ustalenia wkładu własnego do projektu: “Stypendia dla uczniów w powiecie sierpeckim” na rok 2005/2006

810.

Uchwała Nr 810/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i zainstalowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

811.

Uchwała Nr 811/84/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 8.07.2005r.

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu

812.

Uchwała Nr 812/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

813.

Uchwała Nr 813/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

814.

Uchwała Nr 814/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

815.

Uchwała Nr 815/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

816.

Uchwała Nr 816/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

817.

Uchwała Nr 817/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

818.

Uchwała Nr 818/85/5005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 3.000 euro w trybie pozaustawowym na instalację systemu alarmowego w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół Nr 1 adaptowanych na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a z podłączeniem do stacji monitorowania alarmów.

819.

Uchwała Nr 819/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Gozdowo dotyczącego budowy chodnika i zatoki parkingowej w miejscowości Gozdowo.

820.

Uchwała Nr 820/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Powiatu w Sierpcu.

821.

Uchwała Nr 821/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

822.

Uchwała Nr 822/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 euro na zaciągnięcie kredytu bankowego na przebudowę dróg powiatowych.

823.

Uchwała Nr 823/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych budżetu powiatu na drugie półrocze 2005r.

824.

Uchwała Nr 824/85/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 19.07.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały o dokonaniu zmian w uchwale Nr 137/XXII/2004 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2005 rok oraz o uchyleniu uchwał Rady Powiatu Nr 141/XXIII/2005 z dnia 23 lutego 2005r w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ w Sierpcu i Nr 192/XXVII/2005 z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu upoważnienia do poręczenia spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych przez SP ZZOZ w Sierpcu.

825.

Uchwała Nr 825/86/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 05.08.2005r.

w sprawie udzielenia gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

826.

Uchwała Nr 826/86/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 05.08.2005r.

w sprawie ustalenia wkładu własnego do projektu: Powiatowy system stypendialny w Powiecie Sierpeckim na rok 2005/2006.

827.

Uchwała Nr 827/86/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 05.08.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2005 rok.

828.

Uchwała Nr 828/86/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 05.08.2005r.

w sprawie powołania do składu Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego

829.

Uchwała Nr 829/87/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 26.08.2005r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 595/2002 z dn. 05.04.2002r. dot. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sierpeckiego

830.

Uchwała Nr 830/87/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26.08.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż elementów kotłowni olejowej stanowiącej ruchomość Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

831.

Uchwała Nr 831/87/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26.08.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia uzupełniającego w związku z robotami remontowo-renowacyjnymi prowadzonymi w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, adaptowanych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.

832.

Uchwała Nr 832/87/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26.08.2005r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005r.

833.

Uchwała Nr 833/87/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26.08.2005r.

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych budżetu powiatu na 2005r.

834.

Uchwała Nr 834/87/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26.08.2005r.

wprowadzająca zmianę do uchwały Nr 714/72/05 Zarządu Powiatu z dnia 14.02.2005r. w sprawie udzielenia pożyczki dla SP ZZOZ w Sierpcu

835.

Uchwała Nr 835/88/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 02.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na roboty budowlane w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 pn.: “Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania”.

836.

Uchwała Nr 836/88/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 02.09.2005r.

w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Sierpc dot. remontu drogi powiatowej Nr 122 Pawłowo-Mieszczk

837.

Uchwała Nr 837/88/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 02.09.2005r.

wprowadzająca zmiany do planu finansowo-rzeczowego robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2005r.

838.

Uchwała Nr 838/88/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 02.09.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych budżetu powiatu na 2005r.

839.

Uchwała Nr 839/88/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 02.09.2005r.

w sprawie pokrycia kosztów ochrony imprezy “25-lecie Solidarności”.

840.

Uchwała Nr 840/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie zatwierdzenia projektu “Równe szanse kobiet na rynku pracy “.

841.

Uchwała Nr 841/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2005/2006.

842.

Uchwała Nr 842/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę dot. wynajmu sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2005/2006.

843.

Uchwała Nr 843/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

844.

Uchwała Nr 844/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup znaków drogowych.

845.

Uchwała Nr 845/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ZDP w Sierpcu w postaci samochodu ciężarowego marki Star

846.

Uchwała Nr 846/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii przekwalifikowania drogi nr 148 Zawidz-Żytowo z drogi powiatowej na drogę gminną.

847.

Uchwała Nr 847/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania usługi polegającej na ścince poboczy przy drogach powiatowych.

848.

Uchwała Nr 848/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu remontów cząstkowych na drogach powiatowych.

849.

Uchwała Nr 849/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu ws dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót budowlanych polegających na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ul. Wróblewskiego w Sierpcu.

850.

Uchwała Nr 850/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie regulacji studzienek kanalizacji deszczowej w mieście Sierpc.

851.

Uchwała Nr 851/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania usługi polegającej na przebudowie przepustów pod drogami powiatowymi w m. Wilczogóra i Maluszyn.

852.

Uchwała Nr 852/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania usługi polegającej na założeniu punktów referencyjnych dróg niezbędnych do prowadzenia ewidencji.

853.

Uchwała Nr 853/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki.

854.

Uchwała Nr 854/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały o utworzeniu stowarzyszenia pn. “Lokalna Organizacja Turystyczna nad Skrwą i Sierpienicą”.

855.

Uchwała Nr 855/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2005r.

856.

Uchwała Nr 856/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SP ZZOZ w Sierpcu.

857.

Uchwała Nr 857/89/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.09.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r. oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

858.

Uchwała Nr 858/90/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.09.2005r.

w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu w ramach programu Socrates Comenius.

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

859.

Uchwała Nr 859/91/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21.10.2005r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

860.

Uchwała Nr 860/91/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21.10.2005r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

861.

Uchwała Nr 861/91/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21.10.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

862.

Uchwała Nr 862/91/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21.10.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki w związku z robotami budowlanymi pn. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9.

863.

Uchwała Nr 863/91/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21.10.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustanowienia reprezentantów samorządu powiatowego w stowarzyszeniu pn. Lokalna Organizacja Turystyczna “Nad Skrwą i Sierpienicą”.

864.

Uchwała Nr 864/91/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21.10.2005r.

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na 2005r.

865.

Uchwała Nr 865/91/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21.10.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2005r.

866.

Uchwała Nr 866/92/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.10.2005r.

w sprawie zajęcia stanowiska dot. “Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”.

867.

Uchwała Nr 867/92/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.10.2005r.

w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu do przyjęcia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

868.

Uchwała Nr 868/94/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10.11.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zezłomowanie i zdjęcie z ewidencji środków trwałych kotłowni olejowej stanowiącej ruchomość Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

869.

Uchwała Nr 869/94/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10.11.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2005 roku

870.

Uchwała Nr 870/94/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10.11.2005r.

w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2006r.

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

871.

Uchwała Nr 871/95/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.11.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2005r.

872.

Uchwała Nr 872/95/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.11.2005r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Sierpcu o wydanie opinii dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2005r. przez biegłego rewidenta

873.

Uchwała Nr 873/95/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.11.2005r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2006r.

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

874.

Uchwała Nr 874/95/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.11.2005r.

w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem otwockim dot. umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków.

875.

Uchwała Nr 875/95/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.11.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. upoważnienia Zarządu Powiatu do zawierania porozumień między powiatami w przedmiocie umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci, w stosunku do których zostało wydane postanowienie sądu rodzinnego.

876.

Uchwała Nr 876/96/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.11.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

877.

Uchwała Nr 877/96/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.11.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. “Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 2006r.

878.

Uchwała Nr 878/96/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.11.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2005r.

879.

Uchwała Nr 879/96/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.11.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r. oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

880.

Uchwała Nr 880/96/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.11.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2005r. oraz określenia planu finansowego i terminu realizacji tych wydatków.

881.

Uchwała Nr 881/96/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.11.2005r.

w sprawie udzielenia poręczenia zapłaty dla SP ZZOZ w Sierpcu z tytułu dofinansowania projektu o nazwie “Zakup przewoźnego aparatu RTG dla SP ZZOZ w Sierpcu.

882.

Uchwała Nr 882/96/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.11.2005r.

w sprawie pokrycia kosztów opinii prawnej wydanej przez “R.Smoktunowicz. Firma Prawnicza” sp.k.

883.

Uchwała Nr 883/96/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.11.2005r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 834/87/05 z dn. 26.08.2005r. w sprawie udzielenia pożyczki dla SP ZZOZ w Sierpcu.

884.

Uchwała Nr 884/96/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.11.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. założenia z dniem 1 stycznia 2006r. Bursy Powiatowej.

885.

Uchwała Nr 885/97/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6.12.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 148 Zawidz-Żytowo.

886.

Uchwała Nr 886/97/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6.12.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na nabycie mienia przez Powiat Sierpecki.

887.

Uchwała Nr 887/97/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6.12.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody SP ZZOZ w Sierpcu na zaspokojenie zobowiązań publiczno-prawnych ze środków pożyczki Skarbu Państwa,

888.

Uchwała Nr 888/98/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.12.2005r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu z siedzibą w Studzieńcu

889.

Uchwała Nr 889/98/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.12.2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

890.

Uchwała Nr 890/98/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.12.2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

891.

Uchwała Nr 891/98/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.12.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawy podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

892.

Uchwała Nr 892/98/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.12.2005r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2005r.

893.

Uchwała Nr 893/98/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.12.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie dochodów budżetu na 2005r.

894.

Uchwała Nr 894/98/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.12.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

895.

Uchwała Nr 895/98/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20.12.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu

896.

Uchwała Nr 896/99/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.12.2005r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2005r.

897.

Uchwała Nr 897/99/2005 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.12.2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-02 14:45:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-15 14:37:19
  • Liczba odsłon: 7636
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123202]

przewiń do góry