S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

W ROKU 2017

======================================================

Skład Komisji Spraw Społecznych został uchwalony Uchwałą Nr 6.II.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego i zmieniony Uchwałą Nr 27.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku.

Na mocy Uchwały Nr 6.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku - Komisja Spraw Społecznych pracowała w składzie:

 1. Pan Wojciech Rychter – Przewodniczący,

 2. Pan Mariusz Turalski – członek,

 3. Pani Krystyna Siwiec – członk,

 4. Pani Krystyna Kozicka – członek,

 5. Pan Marek Gąsiorowski – członek,

 6. Pan Jarosław Ocicki – członek,

 7. Pani Maria Lejman – członek.

Na mocy Uchwały Nr 27.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku skład Komisji Spraw Społecznych został uzupełniony o osoby:

 1. Pana Marcina Błaszczyka,

 2. Pana Wiesława Tomkalskiego.


Komisja Spraw Społecznych podejmowała rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków w sprawach dotyczących realizacji zadań Powiatu, wynikających z art.4 ustawy o samorządzie powiatowym, które w głównej mierze obejmowały sprawy:

 1. zdrowia, opieki społecznej i polityki prorodzinnej,

 2. oświaty, kultury, sportu i turystyki,

 3. problemów bezrobocia i zagrożeń społecznych.

W 2017 roku Komisja Spraw Społecznych ogółem odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, na których zrealizowano większość spraw objętych Planem pracy Komisji na rok 2017. Z uwagi na liczne zmiany w prawie związane z funkcjonowaniem oświaty, które mają nastąpić w roku 2018 i odstąpi e n iu od przyjęcia nowego Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. Komisja nie zrealizowała tego zadania ujętego w Planie. Regulacja niniejszej sprawy została zaplanowana na rok 2018.

W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się także sprawami wynikającymi z realizacji zadań Powiatu, skierowanymi do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu. W zależności od poruszanej problematyki, w posiedzeniach brały udział osoby odpowiedzialne za przedłożony materiał.

Ogółem w roku 2017 Komisja wydała zaopiniowała pozytywnie 64 projekty uchwał, 4 oświadczenia i przyjęła 11 informacji.

Ponadto dnia 20 grudnia 2017 roku roku z inicjatywy Starosty Sierpeckiego odbyło się posiedzenie Komisji dotyczące omówienia aktualnej sytuacji SPZZOZ w Sierpcu. W niniejszym posiedzeniu Komisji uczestniczyli również Pan Waldemar Olejniczak – Poseł na Sejm RP oraz Pani Marlena Mazurska – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. Pan Rafał Wiśniewski Z - ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych i zamówień publicznych SPZZOZ w Sierpcu wraz z Panią Jadwigą Błażewską – Główną księgową SPZZOZ w Sierpcu przedstawili sytuację związaną z przeprowadzonymi konkursami ofert na świadczenie usług medycznych. Należy podkreślić, iż Komisja Spraw Społecznych na bieżąco monitoruje sytuację szpitala.


Szczegóły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych znajdują się w protokołach, które są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.


Pods umowując działalność Komisji za ubiegły rok należy stwierdzić, że przyjęte w planie pracy zamierzenia zostały zrealizowane.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-05 09:29:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 12:56:19
 • Liczba odsłon: 1954
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115781]

przewiń do góry