Sierpc, dnia  19 czerwca 2019 rokuBRZ.0012.3.3.2019

    Uprzejmie zapraszam na III posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019r. tj. środa o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

Porządek posiedzenia:
    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose e San martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
    7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019r.
    8.  Zapoznanie się z Planem rzeczowo – finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2019r.
    9. Zaopioniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019r.
    10. Zaopiniowanie projektu  uchwały  zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
    11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.
    12. Zaopiniowanie  projektu uchwały  w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięci NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.
    13. Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok.
    14.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu  za rok 2018.
    15. Sprawy różne.
    16. Zamknięcie posiedzenia.                                                                      PRZEWODNICZĄCY
                                                                 Komisji Spraw Społecznych
                                                                        / - /
                                                                 Zbigniew Kopczyński


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-19 12:25:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-19 12:25:19
  • Liczba odsłon: 1560
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10470156]

przewiń do góry