Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 16 października (czwartek) 2008r. o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz Oświadczenia

    Przewodniczących Klubów. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i

    wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2008 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku

    finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2008 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie odowłania członka Rady Społecznej przy SP ZZOZ w

    Sierpcu. 

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli     

    Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz

    wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w

    Sierpcu.

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy

    SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON,

     przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

     i społecznej w 2008 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

    w I- szej kategorii zaszeregowania i określenia wartości jednego punktu w złotych dla

    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu - jednostki organizacyjnej Powiatu

    Sierpeckiego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt

    dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

16.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom

    niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia skorygowanego Planu

    Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sierpekciego na lata 2007-2013.

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kapituły wyróżnienia

    "Agricola Sierpcensis - Terrae Filius".

19.Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej

    kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę

    ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników

    samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych

    w Sierpcu - jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi

    i umieszczanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym.

21.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Krytej Pływalni 

    w Sierpcu.

22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji 

    Bezpieczeństwa i Porządku.

23.Informacja z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku.

24.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na

   2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz

   dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i

   Kartograficznym na 2008 rok.

25.Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 24.06.2008r.: 30.06.2008r.

    i 29.07.2008r.

26.Sprawy różne.

27.Zamknięcie obrad.

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                    /-/

                                                                         Waldemar Olejniczak

 

........................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-09 14:21:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 08:51:24
  • Liczba odsłon: 2650
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115622]

przewiń do góry