Sierpc, dnia 19 czerwca 2019 roku

 

 

BRZ.0002.5.2019

 

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady X sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 27 czerwca 2019 roku tj. czwartek o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów obrad sesji:

  1) Nr VII. 2019 z dnia 13 maja 2019 roku,

  2) Nr VIII.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zbigniewa Kopczyńskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

 6. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose e San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019r.

 14. Zapoznanie się z Planem rzeczowo – finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2019r.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019r.

 16. Zapoznanie się z Raportem z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022”

 17. Podjęcie uchwały zmieniajacej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięci NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

 20. Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok: w tym debata nad w/w raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu wotum zaufania.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 23. Wnioski i oświadczenia radnych.

 24. Sprawy różne.

 25. Zamknięcie obrad.

 

                              PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                   / - /

                                          Przemysław Burzyński

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.511).

 

 

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-19 11:05:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 12:48:58
 • Liczba odsłon: 1986
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633675]

przewiń do góry