Sierpc, dnia 19 marca 2019 roku

 

 

BRZ.0002.2.2019

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady VI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 26 marca 2019 roku tj. wtorek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr V.2019 z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą”.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2018 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

 15. Wnioski i oświadczenia radnych.

 16. Sprawy różne.

 17. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                          PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                 / - /

                                                    Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.995 z późn. zm.).

 

 

 

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-19 07:08:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 12:46:05
 • Liczba odsłon: 2694
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9938096]

przewiń do góry