Sierpc, dnia 22 marca 2018 roku

 

 

 

BRZ.0002.4.2018

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady L sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 marca 2018 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

  1. 1) Nr XLVII z dnia 9 stycznia 2018 roku,

   2) Nr XLVIII z dnia 25 stycznia 2018 roku,

   3) Nr XLIX z dnia 22 lutego 2018 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2017 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2017 roku.

 9. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 10. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu. 

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017 rok.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”.

 14. Sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2017 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.

 15. Informacja z realizacji Planu pracy Rady Powiatu za rok 2017.

 16. Informacja o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

                                              PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                   / - /

                                                      Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz.1868 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-22 08:26:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 09:57:57
 • Liczba odsłon: 1898
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121586]

przewiń do góry