Sierpc, dnia 22.11.2013r.

 

BRZ.0002.13.2013

                                              

                       

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLIIl sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 listopada (piątek) 2013 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.      Przyjęcie protokołu Nr XLII.2013 z dnia 28 października 2013 roku.

 

3.      Ustalenie porządku obrad.

 

4.      Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5.  Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Przewidywania
i Zarządzania Zmianą Gospodarczą Subregionu Sierpeckiego.

 

8.     Analiza oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych Powiatu Sierpeckiego, Starosty Sierpeckiego oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty.

 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2013 roku.

 

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r.

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014”.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

 

15.  Sprawy różne.

16.  Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                     /-/

                                                                                            Juliusz Gorzkoś

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-22 13:51:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:54:05
  • Liczba odsłon: 2170
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10373854]

przewiń do góry