Sierpc, dnia 21.02.2014r.

BRZ.0002.2.2014                                          

                                   

                                  

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Sierpcu
na dzień 28 lutego (piątek) 2013 roku o godz. 08:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu Nr XLV.2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku.

 

3. Ustalenie porządku obrad.

 

4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

    informacja_starosty.pdf

 

6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.    Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2013.

              sprawozdanie_komisji_bezpieczenstwa.pdf

 

 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2013 roku.

      sprawozdanie_pup_za_ii_polrocz.pdf

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2013 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

       sprawozdanie_pcpr_za_2013_rok.pdf

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Sierpeckiego pn. ,,Z Wami - dla Was”.

       program_aktywnosci_lokalnej.pdf

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.

       podzial_srodkow_pfron.pdf

 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

      dzierzawa_kryta_plywalnia.pdf

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

      sfinansowanie_prac_konserwatorskich.pdf

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

      okresl._szczegol._zasad_umarzanie.pdf

 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

      uch_wpf.pdf

 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

      uch_budzet.pdf

 

17.   Sprawy różne.

 

18.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                              /-/

                                                                                    Juliusz Gorzkoś

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-21 11:02:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:13:02
  • Liczba odsłon: 4263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10285264]

przewiń do góry