Sierpc, dnia 22.03.2012 r.

BRZ.0002.3.2012                               

                                                                      

 

 

                                                                      

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 marca (piątek) 2012 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia24 lutego 2012 roku.

3.       Ustalenie porządku obrad.

4.       Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.       Informacja dotycząca ubezpieczeń zdrowotnych rolników.

6.       Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2011.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012  roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.

12. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2011”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

14.   Sprawy różne.

15.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                      /-/

                                                                                            Juliusz Gorzkoś

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-22 14:17:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:06:22
  • Liczba odsłon: 2468
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218467]

przewiń do góry