Sierpc, dnia 24 października 2019 roku


 

BRZ.0002.10.2019


 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511) i § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 31 października 2019 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:

  1) Nr XIII.2019 z dnia 13 września 2019 roku,

  2) Nr XIV.2019 z dnia 30 września 2019 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

  4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

  5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.

  7. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2018/2019.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020”.

  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sierpeckiego.

  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” dla Radnych Rady Powiatu w Sierpcu.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sierpcu.

  16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego.

  18. Wnioski i oświadczenia radnych.

  19. Sprawy różne.

  20. Zamknięcie obrad.

 


 

                                   PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                          / - /

                                          Przemysław Burzyński


 


 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz.. 511).

 

 

 

 

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-24 12:05:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 13:24:41
 • Liczba odsłon: 2054
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9937910]

przewiń do góry