Sierpc, dnia 20 grudnia 2018 roku

 

 

BRZ.0002.4.2018

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady IV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 grudnia 2018 roku tj. piątek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

  1. 1) Nr I.2018 z dnia 22 listopada 2018 roku,

   2) Nr II.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 roku.

 8. Podjęcie Oświadczenia w sprawie zmniejszenia o 39 liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą – Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego – z liczby 173 łóżek do 134 łóżek.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2019-2023.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2019 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

 19. Sprawy różne.

 20. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                     / - /

                                                                           Juliusz Gorzkoś

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz.995 z późn. zm.).

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-20 12:57:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 12:44:32
 • Liczba odsłon: 2047
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10469462]

przewiń do góry