Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XV sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 13 marca (czwartek) 2008r. na godzinę 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia  

    Przewodniczących Klubów.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku

    finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2007 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego Funduszu

    Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z   

    zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności

    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2007.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego

    Rzecznika Konsumentów z działalności w 2007 roku.

10.Wypracowanie Oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zawarcia ugody z

     Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.  

11.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

    szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii

     zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia

     miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących

     nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

     przez Powiat Sierpecki.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia "Agricola Sierpcensis" - Terrae 

      Filius".

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru

    Budowlanego w Sierpcu.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw

     SpołecznychRAdy Powiatu.

19.Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Starosty

     Sierpeckiego.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów, zwiększenia i dokonania zmian w

     planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie finansowym

     Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

     Kartograficznym na 2008 rok.

21.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu sierpeckiego

     za 2007 rok.

22.Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 10.01.2008r.

23.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24.Sprawy różne.

25.Zamknięcie obrad.

 

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                          /-/

                                                                                Waldemar Olejniczak

 

..................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-07 08:18:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 08:07:35
  • Liczba odsłon: 2678
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218883]

przewiń do góry