Sierpc, dnia 30 listopada 2015 roku

 

 

BRZ.0002.11.2015

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2015r., poz.1445) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 7 grudnia 2015 roku tj. poniedziałek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XIV.2015 z dnia 30 października 2015 roku.

3.Ustalenie porządku obrad.

4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2015 roku .

  8. Podjęcie Oświadczenia w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej .

  9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku .

  10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Szczutowie .

  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy .

  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym .

  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego” .

  14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 .

  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok .

  16. Sprawy różne.

  17. Zamknięcie obrad.

 

                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                             / - /

                                                                   Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445).

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-30 11:50:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:29:11
 • Liczba odsłon: 2551
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218641]

przewiń do góry