Sierpc, dnia 19 lutego 2015 roku

 

BRZ.0002.2.2015

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady V sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 26 lutego 2015 roku tj. czwartek o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad Nr III.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku i IV.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.c

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu Tekst nr 1.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego – Tekst nr 2.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego – Tekst nr 3.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku- Tekst nr 4.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014 – Tekst nr 5.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego – Tekst nr 6.

 12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego na rok 2014 – Tekst nr 7.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu – Tekst nr 8.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2014 roku – Tekst nr 9.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku – Tekst nr 10.

 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r. - Tekst nr 11.

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 – Tekst nr 12.

 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok – Tekst nr 13.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015 – Tekst nr 14.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu – Tekst nr 15.

 21. Podjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie zwrócenia Skarżącym skargi z dnia 29 sierpnia 2014r. na działania i zaniechania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie niewłaściwie skierowanej do Rady Powiatu – Tekst nr 16.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2015 rok – Tekst nr 17.

 23. Zapoznanie się z informacją z realizacji Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu za 2014 rok – Tekst nr 18.

 24. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2014 – Tekst nr 19.

 25. Sprawy różne.

 26. Zamknięcie obrad.

 

                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                /-/

                                                     Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.. 595 z późn. zm.).

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-19 12:45:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:21:22
 • Liczba odsłon: 2221
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925506]

przewiń do góry