Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 02 lutego (poniedziałek) 2009r. o godzinie 12.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

 

Porządek obrad.

 

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sierpeckiego za 2008r.

7.      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach powiatu.

8.      Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sierpeckiego.

9.      Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie mazowieckim. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2008 roku.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SO ZZOZ w Sierpcu.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2009’.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Systemu rodzinnej opieki zastępczej w Powiecie Sierpeckim”.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym powiatu sierpeckiego.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Starosty Sierpeckiego.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2009r.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2009.

26.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2008r. –

27.  Sprawozdania Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu                         z działalności w 2008r.

28.  Przyjęcie protokołów sesji Rady Powiatu z dnia: 16 i 18.10.2008r.; 22.10.2008r.; 19.11.2008r.; 25.11.2008r.; 19.12.2008r.; 20.12.2008r.; dwa protokoły z dnia 13.01.2009r.;

29.  Sprawy różne.   

30.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                              /-/

                                                                                                               Waldemar Olejniczak

 

 

 

...............................................................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-27 13:01:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 09:00:46
  • Liczba odsłon: 2697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9582492]

przewiń do góry