Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XIII sesjęrady Powaitu w Sierpcu na dzień 20 grudnia (czwartek) 2007r. na godzinę 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ulicy Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia  

    Przewodniczących Klubów.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku

   publicznego na terenie powiatu sierpeckiego za 11 miesięcy 2007 roku.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie

    bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach powiatu. 

8. Informacja Powaitowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego

    powiatu.

9. Informacja Wójewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w

    województwie mazowieckim.

10. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu

    Sierpeckiego na lata 2007 - 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i

     wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2007 roku.

12. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej

     SP ZZOZ w Sierpcu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SP ZZOZ w

     Sierpcu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

     przyjęcia podziału środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z

     zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w 2007r. oraz uchwałę w sprawie

     przyjęcia podziału dodatkowych środków PFRRON, przyznanych Powiatowi na

     realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

15.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów, zwiększenia i

    zmniejszenia wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007

    rok oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki

     Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2007

      roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2008.

18. Zapoznanie z "Raportem" z wykonania powiatowego Programu ochrony środowiska w

      tym sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami".

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008

      rok.

20. Sprawozdania Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu z działalności komisji

      w 2007 roku.

21. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 29.11.2007r.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Sprawy różne.

24. Zamknięcie obrad.

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                     /-/

                                                                           Waldemar Olejniczak

 

...................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi  art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-13 15:25:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:25:23
  • Liczba odsłon: 3187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10286815]

przewiń do góry