Sierpc, dnia 27 lutego 2020 roku

 

BRZ.0002.2.2020

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) i § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XIX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 5 marca 2020 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie protokołu XVIII z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 23 stycznia 2020 roku.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

6. Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2019 roku.

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019.

9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2019 roku.

10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.

11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2019r. oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwań w zakresie systemu pieczy zastępczej.

12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2019 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu "Senior+" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuży niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi szkół Nr 1 w Sierpcu

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023”.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2020 rok.

21. Wnioski i oświadczenia radnych.

22. Sprawy różne.

23. Zamknięcie obrad.


 

                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                               / - /

                                   Przemysław Burzyński


 


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-27 13:32:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 13:26:56
  • Liczba odsłon: 1655
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10217160]

przewiń do góry