Sierpc, dnia 22 grudnia 2016 roku

 

BRZ.0002.15.2016

 

         Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz.814 z późn. zm. ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień   29 grudnia 2016 roku tj. czwartek o godzinie 10:30 (sala konferencyjna)   Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie protokołu Nr XXIX.2016 z obrad Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 8 grudnia 2016 roku.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych .

8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku .

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcuza 2016 rok .

10.           Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu .

11.           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2034 .

12.           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok .

13.           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków .

14.           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 .

15.           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok .

16.           Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo” .

17.           Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września - Borowo” .

18.           Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz- Osiek-Włostybory – (Koziebrody)” .

19.           Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2017 r. Zarządu Powiatu                     do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty .

20.           Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2017 .

21.           Podjęcie oświadczenia zmieniającego w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 .

22.           Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelasko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku .

23.           Sprawy różne.

24.           Zamknięcie obrad.

                                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                        / - /

                                              Jan Rzeszotarski

                                              

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz..814 z późn. zm.)

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-22 09:25:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:38:15
  • Liczba odsłon: 2507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633577]

przewiń do góry