Sierpc, dnia 09.11.2012r.

BRZ.0002.10.2012                                                              

                    

 

                                                                   

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 16 listopada 2012 roku o godz. 8:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII.2012 z sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2012 roku.

3.  Ustalenie porządku obrad.

4.  Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.  Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7. Przedstawienie raportu z badań społecznych przeprowadzanych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2012 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2012 roku.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie na okres 15 lat niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Sierpc.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2013”.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Krytej Pływalni w Sierpcu.

16. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady, Starostę Sierpeckiego, Radnych Powiatu, członków Zarządu Powiatu, Sekretarz i Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające w imieniu Starosty decyzje administracyjne.

17.  Sprawy różne.

18.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                    W zastępstwie Przewodniczącego Rady                                                            

                                                                            Wiceprzewodnicząca Rady

                                                                                         /-/   

                                                                               Izabela Jagodzińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________  

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału                w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                          o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-09 13:16:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:24:55
  • Liczba odsłon: 2133
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925254]

przewiń do góry