Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XX sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 czerwca 2008r. na godzinę 11.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porzadek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczących Klubów. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i

     wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za 2007r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo - finansowego SP

    ZZOZ w Sierpcu za 2007r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności SP ZZOZ w

    Sierpcu za 2007r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo - finansowego SP ZZOZ w

    Sierpcu na 2008r.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad

     ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom

     niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego 

      Priorytetu IX, działania 9.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

     2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 

     państwa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Powiat Sierpecki

     projektu "Bliżej Europy" na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę

     Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu 8.1.1 Programu Operacyjnego

     Kapitał Ludzki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Sierpeckiego jako

     partnera w projekcie "Nowi nauczyciele zawodu w Powiecie Sierpeckim" zgłaszanego

     przez Wyższą Szkołę Społeczno - Wkonomiczną w Warszawie na konkurs ofert

     ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu 3.3.2 Programu

     Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia skorygowanego Planu Rozwoju Lokalnego dla

     Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2013.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na

     2008r., dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz

     dokonania zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

     administracji rządowej, któe podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2008

     roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu

      wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku

      krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia

     2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2008r.

20. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 25.04.2008r. i 20.05.2008r.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad.

 

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                   /-/ 

                                                                     Waldemar Olejniczak

 

..................................................................................................................................

 Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy celem umożliwenia mu udziału w pracach organów powiatu stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-24 09:23:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 08:50:12
  • Liczba odsłon: 2379
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10468645]

przewiń do góry