Sierpc, dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

BRZ.0002.4.2016

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 5 maja 2016 roku tj. czwartek o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XIX.2016 z dnia 24 marca 2016 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.

 12. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2015 roku.

 14. Zapoznanie się z Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok SPZZOZ w Sierpc.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.

 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu.

 19. Omówienie punktów interpelacji Pana Mariusza Turalskiego:

  1) Jaki był koszt przeprowadzenia „Audytu kosztów” w SPZZOZ w Sierpcu przez Panią Marię Kowalczyk?

  2) Jakie były wnioski (raport pokontrolny) do analizy z tego audytu, co on wniósł do bieżącej poprawy działalności szpitala?

  3) Czy jest szansa, że będzie funkcjonować Poradnia alergologii dziecięcej, czy też zostanie zamknięta?

  4) Jakie koszty finansowe obsługi prawnej ponosi łącznie w chwili obecnej (stan po III kwartałach 2015) SPZZOZ w porównaniu do lat 2013 i 2014 po III kwartałach?.

 20. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 21. Zapoznanie się z petycją Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG.

 22. Sprawy różne.

 23. Zamknięcie obrad.

 

 

                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                             / - /

                                     Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.. 1445 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-26 08:26:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:32:02
 • Liczba odsłon: 2243
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10217174]

przewiń do góry