Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)    na wniosek ¼ ustawowego składu rady ( w załączeniu) oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 22 października   (środa) 2008r. na godzinę 15.00   w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

 

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2008 roku.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2008 roku.  

8.      Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

11. Podjecie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii zaszeregowania i określenia wartości jednego punktu w złotych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia skorygowanego Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2007 – 2013.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kapituły wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu – jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym.

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.  

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

23. Informacja z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.                  

25. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 24.06.2008; 30.06.2008 i 29.07.2008r.

26. Podjęcie Oświadczenia Rady Powiatu w sprawie utrzymania Oddziału Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Sierpcu.

27. Sprawy różne.    

28. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                        /-/

                                                                        Waldemar Olejniczak

 

 

 

............................................................................................................................................................................... Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-21 10:18:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 08:53:10
  • Liczba odsłon: 4116
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10469673]

przewiń do góry