Sierpc, dnia 24.08.2012r.

BRZ.0002.7.2012                              

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 31 sierpnia (piątek) 2012 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie protokołu Nr XXIV.2012 sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze 2012 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2012 roku.                 

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2012 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania ,,Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu z terenu Powiatu Sierpeckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2012.

14.  Sprawy różne.

15.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                              /-/

                                                                                   Juliusz Gorzkoś

 

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-24 11:46:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:11:01
  • Liczba odsłon: 2538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10375888]

przewiń do góry