Sierpc, dnia 18 lutego 2016 roku

 

BRZ.0002.2.2016

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 25 lutego 2016 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XVII.2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego .

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego .

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2015 roku .

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015 .

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego .

 10. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2015 roku .

 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 r.

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Szczutowie .

 15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w 2015 roku "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015" .

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019" .

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych .

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu .

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc .

 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok .

 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego .

 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej .

 23. Sprawy różne.

 24. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                  / - /

                                                          Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.. 1445 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-18 09:51:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:30:56
 • Liczba odsłon: 2686
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121883]

przewiń do góry