Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 27 lipca (wtorek) 2010 o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczących Klubów.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu

  wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

  finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu

  finansowego SP ZZOZ w Sierpcu.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SP ZZOZ

   w Sierpcu za 2009 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo-finansowego

   SP ZZOZ w Sierpcu za 2009 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i

     wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2009 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo- finansowego    SP ZZOZ w

     Sierpcu na 2010 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Sierpcu         

     Nr 237/XL/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do

     zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat

     Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane w 2010 roku przez Mazowiecką Jednostkę

     Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL oraz do wyrażenia zgody na

     uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach systemowych

     i konkursowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane w 2010

     roku przez Mazowiecką jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Harmonogramu realizacji Powiatowego

      Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.            

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 56/VII/07 Rady

     Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu

     Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego

      Rady Powiatu w Sierpcu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego-Pana Marka

    Gąsiorowskiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu.

19. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 16 czerwca 2010 roku.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/

                                                                                        Hanna Kurta

 

...................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.       

 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-20 09:33:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:05:23
  • Liczba odsłon: 2488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10375213]

przewiń do góry