Sierpc, dnia 23 czerwca 2017 roku

 

BRZ.0002.7.2017

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 czerwca 2017 roku tj. piątek o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu XXXVI.2017 z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 maja 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu - Tekst nr 1.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017r. Tekst nr 2

 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpc. Tekst nr 3

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na rok 2017. Tekst nr 4

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior – Wigor” w Szczutowie. Tekst nr 5

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r. Tekst nr 6

 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji. Tekst nr 7

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034. Tekst nr 8

 14. Podjęcie uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok. Tekst nr 9

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku. Tekst nr 10

 16. Podjęcie Oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi. Tekst nr 11

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/

Jan Rzeszotarski

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn. zm.).

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-23 12:58:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 10:11:53
 • Liczba odsłon: 1905
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121392]

przewiń do góry