Sierpc, 2007-03-01

BRZ. 0041-1/07

 

                                                                  Pan/Pani

 

                                                                  ..................................................

 

         Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12   ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję IV sesję Rady Powiatu w Sierpcu III kadencji w dniu 09 marca (piątek) 2007r. o godzinie 12.30     w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu,   przy   ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Powołanie Sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Zapoznanie Rady Powiatu z projektem „Planu Ratowniczego” Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2006 roku.

 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2006.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2006 roku.

 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej na podbudowie gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi   pod nazwą Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 1.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi   i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006.

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu sierpeckiego za 2006 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata powiatu sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu sierpeckiego.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

24. Przyjęcie protokołów sesji Rady Powiatu z dnia: 15.12.2006r. i 28.12.2006r.   

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

26. Sprawy różne.

27. Zakończenie obrad IV sesji Rady Powiatu.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                      /-/

                                                                                                         Waldemar Olejniczak

               

 

 

....................................................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-02 14:18:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:15:10
  • Liczba odsłon: 3519
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9896025]

przewiń do góry