Sierpc, dnia 23 listopada 2017 roku

 

 

BRZ.0002.13.2017

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 listopada 2017 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr XLIII z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 października 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 14. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego: dla Pana Jakuba Grodzickiego Prezesa Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc.

 15. Podjęcie oświadczenia w sprawie akceptacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płock”.

 16. Sprawy różne.

 17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                     / - /

                                                                          Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz.1868).

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-23 12:15:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 09:48:32
 • Liczba odsłon: 1835
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9933283]

przewiń do góry