Sierpc, dnia 15 grudnia 2014 roku

 

 

 

BRZ.0002.3.2014

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady III sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 22 grudnia 2014 roku tj. poniedziałek o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

1) Nr I.2014 z dnia 27 listopada 2014 roku,

2) Nr II.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu Tekst nr 1.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji – Tekst nr 2.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2014 roku – Tekst nr 3.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2014 roku – Tekst nr 4.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku – Tekst nr 5.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033 - treść niniejszego dokumentu została przekazana radnym w dniu 3 grudnia 2014 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015 - treść niniejszego dokumentu została przekazana radnym w dniu 3 grudnia 2014 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2015 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty – Tekst nr 6.

14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Tekst nr 7.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

 

                                          PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                           / - /

                                                  Jan Rzeszotarski


 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.. 595 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-15 14:22:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:20:25
  • Liczba odsłon: 2111
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123540]

przewiń do góry