Sierpc, dnia 18.01.2013 r.

BRZ.0002.1.2013                   

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 25 stycznia 2013roku o godz. 9:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie protokołu Nr XXX.2012 sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku.       

3.     Ustalenie porządku obrad.

4.     Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2012 roku.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2012 roku.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach Powiatu.

9.     Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

10. Informacja o stanie rolnictwa na terenie regionu województwa mazowieckiego.

11. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2010 - 2011 z uwzględnieniem 2012 roku.

14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2012.            

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów7.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

23. Sprawy różne.

24. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                              /-/

                                                                                                      Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-18 14:22:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:26:20
  • Liczba odsłon: 2626
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121663]

przewiń do góry