Sierpc, dnia 23 kwietnia 2015 roku

 

 

 

BRZ.0002.4.2015

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady VII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 kwietnia 2015 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr VI.2015 z dnia 26 marca 2015 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 - 2017.

 8. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 - 2033.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.

 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014".

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie obrad.

 

 

                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                       / - /

                                             Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.. 595 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-23 14:17:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:23:47
 • Liczba odsłon: 1906
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10217104]

przewiń do góry