Sierpc, dnia 8 kwietnia 2011r.

 

BRZ. 0002.7.2011

                                 

                                   

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady VII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 15 kwietnia (piątek) 2011 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

3.        Ustalenie porządku obrad.

4.        Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.        Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

7.        Podjęcie oświadczenia w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji grupy mieszkańców regionu dotyczącej budowy obwodnicy miasta Sierpca.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dot. wyrażenia zgody na nabycie z bonifikatą mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Sierpeckiego.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

10.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

11.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.

12.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku.

14.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

15.     Pojęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sierpeckiego.

16.     Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

18.     Sprawy różne.

19.     Zamknięcie obrad.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                               /-/

                                                                                     Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................... Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-08 15:13:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:22:36
  • Liczba odsłon: 2446
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218886]

przewiń do góry